BMP 2315 Prosjektledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

BMP 2315 Prosjektledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
BMP 2315
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Anne Live Vaagaasar
Kursnavn på engelsk: 
Project Management - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Bachelor of Management
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2024 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
To semestere
Introduksjon

Gjennom dette programmet blir studentene rustet til å lede prosjekter og benytte prosjekt som arbeidsform. Dette er nødvendig kompetanse for alle virksomheter for å lykkes i en fremtid med stadig økende krav til tilpasning og endring. Kurset har en ledelsesmessig og dynamisk tilnærming til bruken av prosjekt som arbeidsform og hvordan man kan legge til rette for at prosjektteamet kan prestere godt i prosjektgjennomføringen. Vi inkluderer alle typer av prosjekter (bransjer) og både smidig og mer klassisk gjennomføringsmodeller.  

Kurset tar for seg sentrale aspekter ved å etablere prosjekter, planlegge, organisere, styre og evaluere prosjektarbeidet. Ledelse, lederrollen og prosjektteamutvikling er sentrale tema. Tema som interessenter, usikkerhet, gevinstrealisering og hvordan digitalisering påvirker prosjektarbeid er også sentrale i kurset. 

Sentrale aspekter ved prosjektarbeid sees i lys av samfunnsmessige utviklingstrender; som fokus på etikk, bærekraftsspørsmålet og digitalisering.    

Kunnskapsmål

Gjennom kurset skal studentene utvikle gode kunnskaper om planlegging, gjennomføring, styring, evaluering og læring av prosjekter. De skal få kunnskap i hvordan velge riktig gjennomføringsstrategi for ulike prosjekter. De skal også tilegne seg kunnskap om hensiktsmessig fordeling av roller og ansvar i prosjekter, samt hvordan prosjekter bør forholde seg til sine omgivelser, deriblant interessenter og usikkerhet, samt om dynamikk i prosjekter. Kurset skal også gi kunnskap om hvordan prosjektlederen skal lede og utvikle prosjektteamet slik at det på en effektiv måte leverer gode resultater innenfor prosjektets rammer.

 

Ferdighetsmål

Gjennom kurset skal studentene utvikle ferdigheter knyttet til etableringen av prosjektets fundament, (lage businesscase, formål, mål og mandater). Studentene skal ha ferdigheter i å planlegge et prosjekt på flere nivåer (overordnet og detaljert), samt kunne organisere et prosjekt med bruk av ansvarskart og fordeling av roller, ansvar og myndighet. Studentene skal kunne gjennomføre ulike analyser knyttet til økonomi, interessenter og usikkerhet. Studentene skal ha utviklet ferdigheter knyttet til å lede prosjektteam. Kort sagt, de skal kunne anvende de prosjektfaglige kunnskapene på praktiske og teoretiske problemstillinger.
 

Generell kompetanse

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet holdninger knyttet til gjennomføring av prosjekter på en hensiktsmessig og ansvarlig måte, som ivaretar virksomhetens interesser knyttet til prosjektet, så vel som enkeltmenneskene som deltar i prosjektet. De skal ha utviklet holdninger knyttet til etiske dilemmaer som typisk inngår i prosjektarbeid. Studentene skal også ha utviklet holdninger knyttet til utvikling av god praksis innenfor fagområdet og en profesjonell prosjektkultur i egen virksomhet gjennom utveksling av synspunkter og erfaringer.

Kursets innhold

Samling 1 - Prosjektkonseptet og oversikt over prosjektarbeidet
Samling 2 - Prosjektplanlegging og usikkerhet
Samling 3 - Prosjektorganisering og prosjektteamutvikling 
Samling 4 - Prosjektgjennomføring og -kontroll
Samling 5 - Prosjektledelse

Prosjektoppgaven skal være en praktisk oppgave, hvor studentene ved hjelp av teori og metodekunnskaper skal løse et praktisk problem i tilknytning til prosjektarbeid for en virksomhet (bedrift, offentlig myndighet, organisasjon, osv.). Omfanget av oppgaven skal være på maksimalt 30 sider tekst.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres over to semestre. Av administrative årsaker er kurset organisert med to undervisningskurs. Til orientering for deltakerne vil de i 1. semester bli registrert på undervisningskurset BMP 2316 og i 2. semester på undervisningskurset BMP 2317.  

Det kan bli aktuelt å demonstrere bruken av it-støtte i prosjektarbeidet.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold 

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper. Målgruppen for studiet er primært voksne mennesker med yrkeserfaring.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Eksamen/innleveringssemester: 
Andre semester
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren, samt en individuell hjemmeeksamen som teller 40 % av totalkarakteren i kurset.
Det gis nærmere retningslinjer for formkrav til prosjektoppgave.
Eksamenskode: 
BMP 23152
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Eksamen/innleveringssemester: 
Andre semester
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Eksamenskode: 
BMP 23151
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
120 Time(r)
Webinar
12 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
40 Time(r)
Forberedelse til undervisning
76 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
378 Time(r)
Eksamen
150 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgaven
Eksamen
24 Time(r)
Arbeid med individuell hjemmeeksamen, 72 timer.
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.