BIK 2948 Design Thinking for nyskaping

BIK 2948 Design Thinking for nyskaping

Kurskode: 
BIK 2948
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Nina Veflen
Kursnavn på engelsk: 
Design thinking for innovation
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Nyskaping, alt fra små skrittvise produktendringer til radikale, er det bedriftene skal leve av i fremtiden. Målet med nyskaping er verdiskaping. Utfordringen er at mange nyskapinger ikke blir tatt godt imot av markedet. Å utvikle nye produkter og tjenester som treffer er rett og slett vanskelig. De produktutviklerne som lykkes kjennetegnes ved at de er både kreative og systematisk, at de er i stand til å lede tverrfaglig sammensatte grupper, og ikke minst, at de er gode til både å skaffe markedsinnsikt og til å teste ulike løsninger på markedet. En god produktutvikler er en markedsorientert produktutvikler.

Formålet med dette kurset er å gi studentene den kunnskapen, de verktøyene og de ferdighetene de trenger for å bli markedsorienterte produktutviklere. Studentene skal lære seg å gjennomføre utviklingsprosesser ved hjelp av design tenkning. De skal lære seg å samle inn markedsinformasjon, utvikle enkle prototyper, og gjennomføre markedstester. Kurset passer for alle som ønsker å ta en aktiv rolle i forhold til utvikling i både offentlige og private organisasjoner. Gjennom dette kurset vil studentene få de verktøyene og den kunnskapen de trenger for å lykkes med design-drevet innovasjon.

Kunnskapsmål

Etter fullført kurs skal studentene kunne:

 • Redegjøre for design tenkning og hvordan en design-drevet innovasjonsprosess kan føre til verdiskaping.
 • Redegjøre for suksessfaktorer for produktutvikling
 • Redegjøre for utfordringer ved implementering av design tenkning.
 • Forklare betydningen av god markedsforståelse for nyskaping.
 • Beskrive hvordan man kan skaffe seg relevant markedsinnsikt
 • Beskrive hvorfor og hvordan vi gjennomfører markedstesting
 • Redegjære for hvordan en design-drevet innovasjonsprosess skiller seg fra andre innovasjonsprosesser
Ferdighetsmål

Etter fullført kurs skal studentene kunne:

 • Strukturere en designtenkningsprosess
 • Beherske teknikker for å skaffe og strukturere markedsinnsikt
 • Utvikle enkle konsepter og prototyper.
 • Gjennomføre enkle prototype/konsept-tester
Generell kompetanse

Studentene skal gjennom dette kurset bli gjort oppmerksom på betydningen av å vektlegge samfunnsansvar og foreta etiske betraktninger ved nyskaping.

Kursets innhold
 • Designtenkning for innovasjon
 • Design-drevet innovasjons særtrekk, utfordinger og fortrinn
 • Suksessfaktorer for nyutvikling
 • Verktøy for generering av markedsinnsikt
  • Observasjonsteknikker
  • Intervjuteknikker
 • Verktøy for strukturering av innsikt
 • Verktøy og prosedyrer for gjennomføring av enkle markedstester
  • Prototypeutvikling og testing 
  • Konseptutvikling og testing
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Læringsprosessen vil ta utgangspunkt i konkrete problemstillinger som studenten kjenner fra eget liv/ egen arbeidsplass. Samlingene, som vil bestå av både forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner og presentasjoner, vil bli strukturert i moduler.  På disse samlingene vil studentene få kunnskap om og ferdigheter i bruk av produktutviklingsverktøy. Mellom modulene skal studentene jobbe med en praktisk problemstilling. Studentene vil få tilgang til digitale ressurser og få tilbakemelding på innlevert og presentert materiale.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Dette kurset har ingen forkunnskapskrav.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Eksamenskode: 
BIK 29481
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
28 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
17 Time(r)
Egne aktiviteter knyttet til webinarer og selvstudieaktiviteter, lese litteratur
Eksamen
70 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgaven.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
85 Minutt(er)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.