BIK 2960 Endringsledelse i praksis

BIK 2960 Endringsledelse i praksis

Kurskode: 
BIK 2960
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Jon Erland B Lervik
Kursnavn på engelsk: 
Change Management in Practice
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Endring er en del av hverdagen i de fleste organisasjoner. Ledere og fagspesialister på alle nivåer må i større grad fungere som endringsagenter og pådrivere, og trenger et bredt reportoar av ulike teoriperspektiver og praktiske ferdigheter for å lede skrittvise forbedringer og omfattende omstillinger. Kurset gir en innføring i sentrale perspektiver på endringsledelse og organisasjonsutvikling, og vil i tillegg trekke på nyere perspektiver fra innovasjonsledelse og positive organisasjonsstudier som er spesielt relevante for å lede endring.

Kunnskapsmål
 • Forståelse av eksterne drivkrefter og framvoksende endringer i omgivelsene
 • Kunnskap om teorier og modeller for planlagte endringsprosesser
 • Kunnskap om ulike faser i en endringsprosess
 • Forståelse for forutsetningene for reell involvering og medvirkning i endringsprosesser
 • Kunnskap og teorier om effektiv ledelse av endring
Ferdighetsmål
 • Analysere endringsbehov og kommunisere effektivt for å skape forståelse for og oppslutning om endring
 • Kartlegging av nåsituasjon og utviklingsmål gjennom intervju og andre metoder
 • Kunne bruke metoder og verktøy for å skape reell involvering av medarbeidere og andre interessentgrupper
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak for å realisere endring
 • Takle uforutsette hendelser som oppstår underveis i endringsprosesser
Generell kompetanse
 • Kurset skal styrke en positiv grunnholdning til medarbeideres ressurser og vilje til å bidra i endring, og hvor medvirkning er hovedtilnærming for å realisere endring
 • Kunne reflektere over egen rolle og påvirkning på andre i endringsprosesser
 • Være bevisst positive og negative konsekvenser ved bruk av ulike verktøy og metoder
 • Kritisk reflektert forhold til populære oppskrifter for å lede endring
 • Identifisere og håndtere etiske dilemmaer i endringsprosesser
Kursets innhold

Å lede endring – hvordan skape forståelse for og retning for endringsarbeid. Enten man leder endring fra toppen av organisasjonen, eller skal lykkes med oppslutning om framvoksende initiativ fra ulike nivåer i organisasjonen, er det viktig å skape felles forståelse av bakgrunn, formål og ønskede resultater av endringen.

En medvirkende endringsprosess – Involvering er en viktig grunnpillar i effektiv endring, både for å styrke motivasjon og eierskap til endringen, men ikke minst mobilisere organisasjonens kollektive kompetanse i problemløsning og implementering.

Brukerorientering – Vi trekker på nyere perspektiver som design tenkning og prososial motivasjon, hvor nærkontakt med kunder og sluttbrukere gir retning for endringsarbeidet, skaper felles forståelse for endring, og bidrar med motivasjon og energi

Utprøving og eksperimentering – løsningsforslag utvikles underveis i endringsprosesser, og metoder for utvikling, eksperimentering og testing for å maksimere læring er sentralt. Vi trekker på erfaringslæring og design tenkning.

Positiv endring – vi fremhever betydningen av å identifisere og mobilisere organisasjonen og medarbeidernes styrker, samt å skape oppslutning om meningsfylt, ønskverdig og troverdig framtidsbilde for endring.

Endring mot bærekraftsmål – Hvordan integrere bærekraftsmål i egen organisasjon, og hvordan kan dette kan utfordre og kreve tilpasninger i organisasjonens strategi, organisering og kultur.

Forankring og institusjonalisering av endring – Hvordan unngå at endringsinitiativ blir kortvarige blaff. Hvordan forankre endringen i ny praksis, kultur og strukturer i organisasjonen.

Endringsprosesser i egen organisasjon: Vi legger til rette for at studenter kan teste ut ferdigheter og perspektiver fra kurset i arbeid med endringsprosesser i egen organisasjon.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Undervisningen vil bestå av 2 samlinger á 3 dager. På samling 1 vil vi gjennomgå nåsituasjon og endringsbehov, hvordan både lede og involvere, og hvordan forstå og håndtere ansattes reaksjoner på endring. På samling 2 vi vi gå inn på brukerorientering, design og utprøving av løsninger, og styrkebasert endring.

I tillegg til samlingene vil vi gjennomføre tre webinarer.

Eksamen er organisert som mappevurdering, som teller 100% av karakteren. Den gjennomføres individuelt eller i grupper med inntil tre deltakere. Grupper er spesielt anbefalt når flere fra samme organisasjon deltar i kurset. Mappevurderingen består av fire mappeinnleveringer og en femte endelig eksamensinnlevering som blir sensurert. Mappeinnleveringene gjøres fortløpende ifm. temaene på samlingen og de danner grunnlaget for kollegaveiledning og refleksjon. En oversikt over oppgavene publiseres ved kursets oppstart.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Dette kurset inngår i fordypningen «Ledelse og endring» som består av tre selvstendige kurs. Etter fullført og bestått eksamen i alle tre kurs godkjennes programmet som 30 studiepoeng fordypning inn i Bachelor of Management-graden.

Følgende kurs inngår i fordypningen «Ledelse og endring»:
BIK 2960 Endringsledelse i praksis, 15sp
BIK 2926 Effektive team, 7,5sp
​BIK 2955 Motivasjon og selvledelse 7,5sp

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold
Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer

Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Mappevurdering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Eksamenskode: 
BIK 29601
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
42 Time(r)
To fysiske samlinger av 3 dager.
Webinar
9 Time(r)
Forberedelse til undervisning
75 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
199 Time(r)
Eksamen
75 Time(r)
Arbeid med mappeevalueringen
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.