BIK 2433 Effektiv og bærekraftig prosjektpraksis

BIK 2433 Effektiv og bærekraftig prosjektpraksis

Kurskode: 
BIK 2433
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Anne Live Vaagaasar
Kursnavn på engelsk: 
Efficient and Sustainable Project Practices
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Prosjekter er forskjellige og vi må derfor planlegge, organisere, gjennomføre og lede dem forskjellig – situasjonsbestemt. Vi går i dybden på arbeid med interessenter, usikkerhet og kompleksitet. Planlegging og styring blir vektlagt. Vi retter også oppmerksomhet på hvordan man kan skape og materialisere verdi gjennom prosjekter, samt analyser for å vurdere prosjekters egnethet, mulighet for suksess og ikke minst deres bærekraft.

Kunnskapsmål

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet seg i henhold til følgende mål for teoretisk kunnskap:

 • ha grunnleggende kunnskaper om økonomisk analyse av et prosjekt
 • ha grunnleggende kunnskaper om usikkerhet, interessenter og kompleksitet knyttet til et prosjekt og en prosjektportefølje 
 • ha grunnleggende kunnskaper om kontrakts- og samarbeidsformer
Ferdighetsmål

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet seg i henhold til følgende mål for ferdigheter:

 • kunne gjennomføre en økonomisk analyse for et prosjekt
 • kunne gjennomføre en analyse av usikkerhet, interessentbildet, kompleksitet og bærekraftsaspekter 
 • kunne lage strategier for å håndtere usikkerhet, interessentbildet, kompleksitet og bærekraftsaspekter
 • kunne ulike former for planlegging
 • kunne organisere og planlegge for realisering av gevinster
Generell kompetanse

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet seg i henhold til følgende mål for holdninger:

 • ha forståelse for hvilken rolle prosjekter kan spille i utviklingen av en bedrift eller offentlig virksomhet og i samfunnet.
 • kunne søke, behandle og vurdere informasjon om prosjektledelse kritisk og etisk
Kursets innhold

Dette kurset går i dybden på sentrale prosesser og metoder for effektiv etablering, gjennomføring og styring av prosjekter – alt fra et bærekraftperspektiv.

 • Prosjektutvelgelse – hvilke prosjekter vil gi mest verdi?
  • Verdivurderinger fra et bærekraftperspektiv
  • Modeller for å prosjektutvelgelse
  • Prosjektkalkulasjon
 • Planlegging under ulike gjennomføringsmodeller (smidig, beslutningsport fossefall)
  • Baseline
  • Kompleks overordnet planlegging – planhierarkier og planlegging av sprinter 
  • Detaljplanlegging med Gantt og nettverksplaner
 • Verktøy og prosesser for styring av prosjekter
  • Earned value management
  • Tid, kost, kvalitet og omfang
  • Styring av ressurser
  • Styring mot gevinst  
 • Usikkerhetshåndtering
  • Analyser og verktøy for å håndtere usikkerhet
 • Anskaffelser
  • Kontraktsformer
  • Insentivarrangementer 
  • Samarbeidsformer
  • Offentlige anskaffelser
  • Bærekraftig

 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av fysiske samlinger på campus og læringsaktiviteter på BIs digitale læringsplattform.

Undervisningen tilbys som 2 samlinger i klasserom hvor hver av dem varer 3 dager (totalt 42 timer). I tillegg tilbys 6 webinarer hvor hver av dem varer 3 timer (totalt 18 timer). Siste 26 undervisningstimer leveres asynkront. 

Kurset avsluttes med innlevering av prosjektoppgave på 25 sider, som teller 100% av karakteren. Gjennom prosjektoppgaven skal studentene få en tilknytning til ett eller flere prosjekt med hovedvekt på et tema eller problemområde som skal analyseres. Det skal følge studentene igjennom hele kurset. 

I dette kurset er det aktuelt å demonstrere dataverktøy som blir brukt ved prosjektarbeid.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Dette kurset inngår i fordypningen «Prosjektledelse», som består av tre selvstendige kurs. Det anbefales at deltakerne følger progresjonen i fordypningen fordi hvert kurs bygger på hverandre. Etter fullført og bestått eksamen i alle tre kurs godkjennes programmet som 30 studiepoeng fordypning inn i Bachelor of Management-graden.

Følgende kurs inngår i fordypningen «Prosjektledelse»:
BIK 2431 Verdiskapende prosjektledelse, 7,5 stp.
BIK 2432 Prosjektlederskap, prosjektteam og smidighet, 7,5 stp.
BIK 2433 Effektiv og bærekraftig prosjektpraksis, 15 stp.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold
Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer

Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Eksamenskode: 
BIK 24331
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
42 Time(r)
Undervisning på campus
Webinar
18 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
190 Time(r)
Eksamen
150 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgaven
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.