MRK 3464 Branding - KONTINUASJONSEKSAMEN

MRK 3464 Branding - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
MRK 3464
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Morten Erichsen
Kursnavn på engelsk: 
Branding - RE-SIT EXAM
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i markedsføringsledelse - Programkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2024 Høst
2025 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble gjennomført høst 2023 på 1. semester 1. år. Kurset er nå flyttet tilbake til 2. år, som medfører at MRK 3464 fases ut (og at MRK 3564 fortsetter). Det tilbys kontinuasjon i MRK 3464 høst 2024 og siste gang vår 2025. Det er ikke krav til arbeidskrav ved kontinuasjon høst 2024 eller vår 2025. Erstatning for dette kurset blir MRK 3564.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

MARKEDSFØRING

I starten av kurset vil studentene få en introduksjon til markedsføring. Innføringen skal gi studentene et godt utgangspunkt for markedsføringsfagene de tilbys første og andre semester.

Pensum, som er kapittel 1 i boken om markedsføringsledelse av Philip Kotler og Kevin L. Keller, gir en meget god og kortfattet oversikt over hovedtema i et stort fagområde som markedsføring.

Tema for innføring i markedsføring:

 • Hva er markedsføring?
 • Hva er det som markedsføres?
 • Hvem markedsfører?
 • Marked; de fem grunnleggende markedene
 • De viktigste kundemarkedene
 • Kjernebegrep innen markedsføring
 • Markedsføring i praksis
 • Helhetlig markedsføring
 • Oppgaver innen markedsføringsledelse

BRANDING

Resten av kurset blir forbeholdt bygging av merkevarer.

Branding eller merkevareutvikling er et fagområde som angår nær sagt alle som jobber i privat og offentlig sektor. Merkevareutvikling handler mye om forståelse av posisjonering og verdiskapning for kunder, med den hensikt å bli en foretrukket leverandør av en vare eller tjeneste. Ettersom stadig flere sektorer innen økonomien blir konkurranseutsatt, innebærer dette at kunder vil ha valg mellom alternative leverandører. I denne situasjonen kan man si at folk flest oppfører seg som kunder som velger mellom ulike merker for tilfredsstillelse av behov.

Dette er et grunnleggende kurs i merkevareutvikling. Det har et vidt fokus, og legger vekt på at det å utvikle merkevarer handler om mer enn å skape reklame. En merkevare skapes av en hel organisasjon, og posisjoneres overfor en målgruppe. Forståelsesrammen som legges til grunn i dette kurset er at en merkevare eksisterer i kundens hode, som en mental representasjon eller posisjon av en foretrukket leverandør. I så måte har dette kurset et sterkt fokus på kunden, og legger verdiskapning for kunden til grunn for strategier i merkevareutviklingen. 

Kunnskapsmål

Studentene skal

 • Kunne beskrive og forstå hvorfor merker eksisterer i markeder, og hvilken verdi og nytte de gir til kunder og merkevareeiere.
 • Kunne beskrive, forstå og identifisere sentrale komponenter i en merkevare, herunder merkekjennskap og ulike typer merkekunnskap, og hvordan disse komponenter dannes i markedsaktørenes hukommelse.
 • Kjenne til, kunne beskrive og forstå de viktigste teorier og prinsipper for utvikling av merkevareposisjoner på produkt og bedriftsnivå.
 • Kjenne til, kunne beskrive og diskutere ulike strategier for merkevarevekst, herunder merkeutvidelser, hierarki og porteføljevalg, merkeelementer, merkesamarbeid, og merkekommunikasjon.
 • Kunne reflektere over hva den pågående digitalisering (big data, viralitet, sosiale medier) kan bety for merkevarebygging?
Ferdighetsmål

Studentene skal

 • Analysere merkets posisjon for å avdekke gap mellom merkets reelle og ønskede posisjon.
 • Anbefale merkevarestrategier for å skape vekst for merkevaren; som merkeutvidelser, merkearkitektur, merkesamarbeid, merkeelementer og kommunikasjon.
 • Kunne anvende kunnskaper og teori om merkevareutvikling på tvers av kontekster: varer, tjenester, offentlig og privat virksomhet, produkt og bedriftsnivå.
Generell kompetanse

Sterke merkevarer har sentrale roller i mange markeder. Studentene skal ha opparbeidet seg en forståelse for at merkevarer må bygges på en bærekraftig måte og at virksomheter som tar samfunnsansvar på alvor skaper merverdi for virksomheten. Ledere av merkevarer har et ekstra ansvar for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål, blant annet ved å stimulere til en bærekraftig produksjon gjennom hele verdikjeden.

Kursets innhold
 • Introduksjon til branding som fag og beslutningsområde
 • Merkekjennskap og merkekunnskap
 • Merkeverdikjeden, merkevarepyramiden
 • Merkeelementer
 • Merkeutvidelser, arkitektur og porteføljestyring
 • Merkekommunikasjon - målsetninger og planlegging
 • Merkesamarbeid
 • Hvordan merkevaren skapes av hele organisasjonen
 • Merkevarer i den digitale tidsalderen
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Læringsmålene skal nås gjennom en kombinasjon av forelesninger, arbeid i grupper med oppgaver som inngår som arbeidskrav, og selvstudium. De innleverte gruppeoppgavene skal danne utgangspunkt for diskusjoner i klassen.

Gjennomføring som nettstudium

I kursets gjennomføring som nettstudium vil nettlærer, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digitale læringsressurser og -aktiviteter. Dette vil tilsvare timeantall oppgitt som undervisning på campus. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Totalt anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon
Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Ingen spesielle forkunnskapskrav.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - digital
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
MRK 34641
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
40 Time(r)
8 timer; innføring i markedsføring
32 timer; branding
Webinar
4 Time(r)
Diskusjoner og tilbakemelding på arbeidskrav 2 og 3 i to nasjonale webinarer.
Forberedelse til undervisning
43 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
55 Time(r)
Arbeid med arbeidskrav
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
55 Time(r)
Lese litteratur og eksamensforberedelser
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.