SØK xx21 Samfunnsøkonomi II

SØK xx21 Samfunnsøkonomi II

Kurskode: 
SØK xx21
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Emnenavn på engelsk: 
Economics II
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Planlagt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Kunnskapsmål

Etter fullført emne skal kandidatene ha tilegnet seg bred kunnskap om sentrale temaer, empiriske mønstre og trender, teorier, problemstillinger og metoder innenfor det økonomiske feltet, inkludert:

 • Hvordan økonomiske aktører (individer, husholdninger og bedrifter) tar sine valg når ressursene er knappe
 • Spillteori, sosial interaksjon og informasjonsøkonomi
 • Banker og kredittmarkeder
 • Pengepolitikk og inflasjonsmål
 • Finanspolitikken og petroleumsfondet
 • Internasjonal økonomi
 • Økonomisk vekst og ulikhet
 • Informasjon og nettverksøkonomien
Ferdighetsmål

Kandidatene skal kunne:

 • Definere og forklare sentrale økonomiske termer, variabler og begreper
 • Forklare og illustrere utfallet av enkle strategiske situasjoner
 • Forklare sammenhengen mellom viktige makroøkonomiske variabler
 • Forklare og illustrere avveiningen sentralbanker står overfor
 • Forklar den finanspolitiske regelen og implikasjonen av petroleumsfondet
 • Forklare og illustrere nøkkelmekanismene for internasjonal handel
 • Identifisere relevante økonomiske mekanismer for å forstå økonomisk vekst og økonomisk ulikhet
 • Forklare og illustrere avveiningene politiske beslutningstakere står overfor når de utformer retningslinjer for innovasjoner og den nettverksbaserte økonomien
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Er i stand til å reflektere over rettferdighet, etikk, bærekraft og sosialt ansvar
 • Forstår at økonomi er studiet av hvordan mennesker og firmaer tar økonomiske beslutninger
 • Viser evnen til kritisk å vurdere og diskutere økonomisk informasjon og teoretiske konsepter og innsikt (inkludert deres kjerneantakelser og viktige implikasjoner)
 • Forstår at økonomiske resultater generelt avhenger av en kombinasjon av ressursbevilgninger, individuelle preferanser, teknologi og kulturell og institusjonell kontekst
 • Har evne til selvstendig å trekke ut informasjon og produsere og formidle enkle økonomiske analyser og vurderinger
Kursets innhold

Tentativ liste over emner (med referanser til den foreslåtte læreplanen i parentes):

 1. Knapphet og valgmuligheter: husholdninger, bedrifter og likevekt (CORE 3, 7 og 8 + matt)
 2. Sosial interaksjon (CORE 4)
 3. Eiendom og makt: Gjensidige gevinster og konflikt (kjerne 5)
 4. Firmaet: Eiere, ledere og ansatte (CORE 6)
 5. Banker, penger og kredittmarkedet (Core 10)
 6. Leiesøking, prissetting og markedsdynamikk (kjerne 11)
 7. Pengepolitikk og inflasjonsmål (S&R)
 8. Finanspolitikken og oljefondet, tosektormodell (?)
 9. Nasjonen og verdensøkonomien (Core 18-Capstone)
 10. Økonomisk vekst og vekstregnskap (Weil?)
 11. Økonomisk ulikhet (Core 19-Capstone)
 12. Innovasjon, informasjon og nettverksøkonomien (Core 21-Capstone)
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kjerneaktiviteten vil være vanlige forelesninger, men med betydelige tilleggselementer av:

 • Nettmateriale fra CORE
 • Nettmateriell, BI-produsert, skreddersydd for konteksten Norge og BI
 • Studentassistentledet veiledning av oppgavesett
 • Studentassistentledede workshops med informasjonsutvinning og enkel beskrivende analyse ved bruk av Excel
Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Forkunnskapskrav

SØK 3420 Samfunnsøkonomi I eller tilsvarende.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:

Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
To sensorer
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Ja3 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell Ordinary school exam [Potentially with some share of elective elements/assignments that may be tailored to specific student groups (i.e., some level of differentiation across programs and contexts)]
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:Ordinary school exam [Potentially with some share of elective elements/assignments that may be tailored to specific student groups (i.e., some level of differentiation across programs and contexts)]
Eksamenskode:
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.