MRK XX21 Markedsføringsledelse og strategi

MRK XX21 Markedsføringsledelse og strategi

Kurskode: 
MRK XX21
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Fred Selnes
Kursnavn på engelsk: 
Marketing management and Strategy
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2024 Høst
2025 Vår
Aktiv status: 
Uaktuelt
Studienivå: 
Bachelor
Avviklingstermin: 
2024 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset gir en innføring i strategiske og markedsføringsrelevante perspektiver, analyser og ledelsesprinsipper. Strategi opererer først og fremst på et bedrifts- og konsernnivå, mens markedsføringsledelse opererer på et produkt- og produktkategorinivå og kundesegmentnivå. 

Gjennom kurset vil studentene opparbeide kunnskap om strategiske analyser og utvikle en forståelse for helhetlig strategisk tenking hvor analysene er ett hjelpemiddel for å fatte strategiske beslutninger som har betydning for bedrifters overlevelse og vekst. Studentene vil opparbeide seg kunnskap om hvordan markedsføring er koblet til strategiske beslutninger. 

Markedsføringsledelse omhandler hvordan virksomheten organiserer, kommuniserer og leverer sitt markedstilbud, samt hvordan virksomheten systematisk og kontinuerlig analyserer markedet og konkurransen. En sentral oppgave i markedsføringsledelse er hvordan virksomheten skal sikre nåværende og fremtidige inntekter, og er således et overordnet ledelsesansvar.   

Både strategisk ledelse og markedsføringsledelse er grunnleggende i en ledelsesutdanning og inngår derfor som basiskurs i alle BIs bachelorstudier. 

Kunnskapsmål
 • Strategi
  • Studentene skal tilegne seg god innsikt i strategiske problemstillinger og kunne identifisere og analysere hvilke elementer som er viktige i en bedrifts evne til å skape verdi over tid. Studentene vil tilegne seg innsikt i hvordan strategiske beslutninger påvirkes av interne og eksterne forhold samt hensyn til bærekraft, samfunnsansvar og etikk. 
  • Studentene vil lære ulike strategiske tilnærminger basert på analyser av bedriftens eksterne og interne forhold, og diskutere implikasjoner fra disse for valg og implementering av ulike strategier. Studentene skal opparbeide forståelse av hvordan strategi integrerer markedsføring og andre relevante fagområder, herunder kommer også betraktninger om digitaliseringens rolle for strategi.   
 • Markedsføringsledelse
  • Å kombinerer en analyse av bedriftens nåsituasjon og planlegge markedsaktiviteter for å nå bedriftens mål med utgangspunkt i denne analysen, er kjernen i faget markedsføringsledelse. Fordi markedet er i konstant forandring, må enhver bedrift kontinuerlig analysere markedet og utvikle planer for hvordan man skal møte markedet med et attraktivt markedstilbud og en effektiv markedsføring. I løpet av kurset skal studenten ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap til å utarbeide en markedsplan, samt være bevisst på hvor vanskelig og viktig denne oppgaven er for en virksomhet.  
  • Det overordnede kunnskapsmålet er at studenten har tilegnet seg den kunnskap som er nødvendig for å utarbeide en markedsplan etter de kriterier som er angitt over. Dette innebærer at studenten skal ha tilegnet seg kunnskap om følgende tema:   
  • Innholdet i markedsplanleggingen og i en markedsplan  
  • Hovedprinsippene i markedsføringsledelse   
  • Ledelse av kundeportefølje    
  • Kundeheterogenitet og segmentering   
  • Relasjonsbygging   
  • Kundestrategi og ledelse   
  • Ledelse av produktportefølje og verdileveranse    
  • Produkter og produktkategorier   
  • Produktledelse (produktkonsept, pris, kommunikasjon og markedsnettverk)   
  • Ledelse av merkevare    
  • Definisjon av merkevare   
  • Merkevarestrategi og ledelse   
  • Analyse av markedsføringens effektivitet og lønnsomhet
Ferdighetsmål
 • Strategi
  • Studentene skal være i stand til å identifisere og forstå en bedrifts viktigste interne og eksterne utfordringer, og hvilke elementer som er viktige i en bedrifts verdiskaping. Studentene skal kunne gjennomføre en strategisk analyse av en virksomhet og dens omgivelser. De skal også være i stand til å identifisere og drøfte problemstillinger knyttet til strategiske valg og implementering av strategi, og derigjennom kunne se koblinger mellom strategi og markedsføring samt organisasjonsutfordringer knyttet til bærekraft, samfunnsansvar, og etiske problemstillinger. Studentene skal kunne presentere en begrunnet strategi for en bedrift til en tenkt ledergruppe eller styre.  
 • Markedsføringsledelse
  • Kunne utarbeide en markedsplan som angir hvilke utfordringer og muligheter virksomheten står overfor. Planen er fundert på en grundig analyse av markedet og virksomhetens markedsføring. I dette ligger også evnen til å kunne identifisere konkrete tiltak til endring, kommunisere disse på en overbevisende måte, samt utarbeide et overordnet anslag for virksomhetens inntekter og kostnader over flere år.
Kursets innhold
 • Strategi   
  • Introduksjon til strategi og markedsføring  
  • Verdiskaping   
  • Ressursanalyse- konkurransefortrinn  
  • Aktivitetsanalyse med ulike logikker  
  • Makro omgivelser med PESTEL  
  • Konkurranse- Dynamiske strategier  
  • Bransjer - Innovasjon og digitalisering  
  • Samarbeidsstrategier- allianser, fusjoner og oppkjøp  
  • Hvor ønsker vi å komme? Misjon, visjon og forretningsidé  
  • Strategiske beslutninger og valg  
  • Strategi og bærekraft, samfunnsansvar og etikk  
 • Markedsføringsledelse
  • Markedsplan og markedsplanlegging  
  • Verdiskapning og ledelse av kundeportefølje  
  • Verdiskapning og ledelse av produktportefølje  
  • Verdiskapning og ledelse av merkevarer  
  • Kundeheterogenitet og segmentering 
  • Forstå kundene   
  • Økonomisk analyse av markedsføringens effektivitet og lønnsomhet 
Undervisnings- og læringsaktiviteter

I dette kurset skal studentene arbeide med en prosjektoppgave gjennom semesteret.  

I læringsprosessen kombineres klasseromsundervisning med forelesninger på nett, individuelle aktiviteter, gruppeaktiviteter, diskusjoner, oppgaver og veiledede problemløsningsaktiviteter. Typisk vil studentene se forelesningsvideoer som forklarer modeller, teorier og andre viktige konsepter fra pensum hjemmefra, og jobbe med prosjektoppgaven og relaterte problemløsningsoppgaver på campus under veiledning av faglig stab.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Pensum 

 • Markedsføringsledelse  - bok av Fred Selnes; Even Lanseng, 2021  
 • Strategi  - bok av Øystein D. Fjeldstad; Randi Lunnan, 2018  

Begge pensumbøkene vil foreligge i engelske utgaver i 2023: 

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Strukturert test
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
3 Time(r)
Kommentar: 
(Kurset var først planlagt med prosjektoppgave, men kurset skal ha skoleeksamen. Endelig versjon av kursbeskrivelsen for dette kurset publiseres primo juni 2024.)
Eksamenskode: 
MRK XX211
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.