BIK 2477 Prestasjonsledelse

BIK 2477 Prestasjonsledelse

Kurskode: 
BIK 2477
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Karoline M. Hofslett Kopperud
Kursnavn på engelsk: 
High Performance Leadership
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Hva kan jeg gjøre for å fremme prestasjoner i organisasjoner? Gode prestasjoner er et essensielt kjennetegn ved vår tids arbeidsliv som preges av tilgjengelighet, økende krav til kompetanse, selvstendighet, kreativitet og ytelse. Veien til å imøtekomme disse kravene går gjennom engasjerte medarbeidere som fungerer på sitt beste i gode rammer.

I dette kurset integrerer vi prinsipper fra positiv psykologi med prestasjonsledelse for å skape organisasjoner der ledere og medarbeidere kan vokse og utvikle seg for å prestere på sitt beste. Vi tar et dypdykk i ny og spennende forskning på hva som skaper prestasjoner og hvordan du som leder kan bruke denne forskningen til å motivere medarbeidere til å fungere og prestere på et høyt nivå. Vi legger vekt på utvikling av styrker og grobunn for motivasjon og engasjement som sentrale elementer for å skape gode prestasjoner i organisasjoner. Kurset kombinerer teoretisk kunnskap med praktiske verktøy, og forbereder deltagerne på å iverksette strategier for positiv prestasjonsledelse i ulike organisasjonsmiljøer.

Målet med dette kurset er å gi deltagerne en grunnleggende forståelse av hvordan positiv psykologi kan brukes til å forbedre prestasjonsledelse, noe som fører til mer produktive, gode og velfungerende arbeidsmiljøer.

Målgruppen er ledere og andre relevante som har ansvar for å utvikle medarbeidere og deres prestasjoner i organisasjoner.

Kunnskapsmål
 • Forstå de viktigste prinsippene i positiv psykologi og de grunnleggende konseptene, teoriene og forskningen innen positiv psykologi rettet mot utvikling, vekst og prestasjoner.
 • Gi studentene kunnskap om hvordan og hvorfor ledelse kan bidra til å fremme prestasjoner med særlig fokus på transformasjonsledelse og styrkebasert ledelse.
 • Gi studentene kunnskap om sentrale aspekter ved organisasjonen som fremmer prestasjoner med særlig fokus på motivasjonsklima og klima for rekreasjon og jobb-fritids balanse.
 • Gjenkjenne betydningen av individuelle, ledelses- og organisasjonsfaktorer for prestasjoner: Forstå hvilken rolle individuelle styrker, positivt lederskap og organisasjonsklima spiller for prestasjoner og trivsel, og hvordan disse faktorene henger sammen.
Ferdighetsmål
 • Bruke teknikker fra positiv psykologi i personlige og profesjonelle sammenhenger for å forbedre prestasjoner og trivsel. Eksempelvis identifisering av styrker og utvikling av resiliens.
 • Ha forbedret egen evne til å kunne anvende transformasjonsledelse og styrkebaserte teknikker for å fremme prestasjoner.
 • Stimulere til et godt organisasjonsklima for motivasjon og god balanse mellom jobb og fritid.
Generell kompetanse
 • Utvikle en kritisk holdning til teorier og metoder som belyses på kurset, samt være bevisst konsekvenser ved bruk av disse teoriene
 • Ha en positiv innstilling til å hjelpe medarbeidere til å forbedre sine ferdigheter
 • Se betydningen av å reflektere over egne styrker, tenkemåte og atferd
 • Fremme en forpliktelse til livslang læring og tilpasningsevne, med vekt på kunnskap og ferdigheter innen positiv psykologi og prestasjonsledelse.
Kursets innhold

Samling 1: Positiv psykologi og prestasjonsledelse: Introduksjon og individuelle faktorer

 • Introduksjon til positiv psykologi og prestasjonsledelse
 • Menneskelig vekst, utvikling og prestasjon på arbeidsplassen
 • Styrkebasert tilnærming og motivasjon

 

Mellom samlingene:

 • Digitale samlinger og arbeid med asynkront materiale
 • Oppgaver og lesing
 • Studentene tar styrkebasert test og forbereder en utviklingsplan.
 • Utvikling av prosjektoppgave

 

Samling 2: Praktiske verktøy: ledelse og organisasjonsfaktorer

 • Ledelse og praktiske verktøy
 • Rekreasjon og jobb-fritidsbalanse
 • Presentasjoner av hovedprosjekter og oppsummering av kurset
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Det vil bli brukt ulike metoder for undervisning i dette programmet og vi vil veksle mellom forelesning, gruppearbeid og gruppediskusjoner samt egenrefleksjoner. Det vil bli arrangert kortere digitale samlinger mellom de fysiske samlingene og studentene vil også få tilgang til ulike digitale ressurser de skal jobbe med mellom de fysiske samlingene.

Kurset avsluttes med en prosjektoppgave som teller 100% av karakteren. Studentene skal jobbe med prosjektoppgaven gjennom hele semesteret og de kan jobbe individuelt eller i grupper på 1-3

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold
Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer

Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Eksamenskode: 
BIK 24771
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
42 Time(r)
To fysiske samlinger av 3 dager.
Webinar
9 Time(r)
Forberedelse til undervisning
75 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
199 Time(r)
Eksamen
75 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgaven.
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.