Bachelor i økonomi og ledelse

Bachelor i økonomi og ledelse

Varighet, omfang og nivå

Bachelorstudiene er treårige heltidsstudier, hvor hvert studieår omfatter 60 studiepoeng. Til sammen utgjør et Bachelorstudium 180 studiepoeng. Studiepoengene er i samsvar med det europeiske ECTS-systemet (European Credit Transfer System).

Studieprogram: 
Bachelor i økonomi og ledelse - Siviløkonom
Studiepoeng: 
180
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieform: 
Heltid
Associate Dean: 
Christian Brinch
Kandidatprofil

Bachelorstudiet i siviløkonomutdanningen gir kandidatene en bred kompetanseplattform innen økonomi- og ledelsesfagene. Studiet vektlegger spesielt å utstyre kandidatene med de analytiske og digitale ferdigheter, samt forskningsbaserte kunnskaper, som trengs for å kunne løse sammensatte bedriftsøkonomiske problemer av både nasjonal og internasjonal karakter.

Bærekraft – forstått som verdiskaping og forvalting av ressurser i et langsiktig perspektiv – står sentralt i studiet.  Kandidatene må derfor ha kunnskaper om beslutninger på mikronivå innenfor private og offentlige virksomhet med sikte på å koordinere og optimalisere bruken av knappe ressurser for å nå organisasjonens mål, innenfor gitte, globale bærekraftsrammer.  De skal kunne bidra til å fremme virksomheters innovasjons- og omstillingsevne, og de må være i stand til å forstå samfunnsmessige virkninger av beslutninger som tas, og handle ansvarlig.

Kandidatene skal kunne bruke kompetansen de utvikler gjennom studiet på praktiske problemstillinger de kan møte i arbeidslivet. De skal kunne planlegge og gjennomføre egne prosjekter, jobbe sammen med andre i grupper, kunne formidle fagstoff skriftlig og muntlig og kunne utveksle synspunkter og erfaringer, og slik sett bidra til utvikling av god praksis. Studiet skal bidra til kandidatenes kritiske tenkning, gi et godt grunnlag for videre studier på masternivå og fremme livslang læring.

De emner som inkluderes i bachelorprogrammet skal samlet bidra til at studentene oppnår følgende læringsutbytte på programnivå, definert i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskapsmål

Kandidaten:

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet, herunder:
  • hvordan virksomheter finansieres, investeringer vurderes, økonomiske styringsverktøy brukes og regnskap utarbeides og analyseres
  • hvordan en etablerer, organiserer og leder virksomhet, motiverer medarbeidere, utvikler og iverksetter strategier, og markedsfører og posisjonerer produkter.
  • hvordan konsumenter og produsenter treffer sine valg og påvirkes av økonomisk politikk, teknologi og internasjonale rammebetingelser, herunder globale bærekraftsmål.
  • hvordan virksomheter utøver sine aktiviteter på en etisk forsvarlig og bærekraftig måte.
 • har grunnleggende kunnskap i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode, inkludert hvordan relevante metodiske verktøy brukes til å innhente, organisere og analysere data.
 • kjenner til bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk historie, samt disse fagområdenes praksis og forskningstradisjon.
Ferdighetsmål

Kandidaten:

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg, herunder:
  • innhente, sortere og vurdere relevant informasjon.
  • analysere økonomisk-administrative problemstillinger ved hjelpe av egnet teori og empiriske metoder.
  • gjøre en kritisk vurdering av usikkerhet ved egne analyser.
 • kan kommunisere innhold i analyser, metodevalg, resultater og forutsetninger både muntlig og skriftlig.
 • kan anvende arbeidslivsrelevante digitale verktøy (som Excel og Stata), teknikker og uttrykksformer.
 • kan vurdere ulike typer risiko og konsekvenser av beslutninger.
 • kan anvende ulike faglige perspektiver og teoretiske tilnærminger for å forstå hvordan virksomheter fungerer.
 • kan integrere ansvarlighet og bærekraftshensyn i økonomiske analyser.
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • er bevisst egne verdier og hvordan disse påvirker egen adferd og beslutninger.
 • viser evne til kritisk tenkning og etisk refleksjon.
 • forstår hvordan prosesser og beslutninger påvirker, og påvirkes av, ressurser, kontekst og verdisett.
 • Har innsikt i langsiktig verdiskaping for virksomheter og samfunn.
 • har grunnlag for å operere i et internasjonalt marked.
 • kan samarbeide i ulike kontekster og på tvers av fagområder.
 • har grunnleggende forståelse av IT-systemer og -prosesser, og hvordan disse kan bidra til forretningsutvikling og verdiskaping.
 • skal kunne bidra til å fremme virksomheters innovasjons- og omstillingsevne i et omskiftelig arbeidsmarked.
Studiemodeller
Bachelor i økonomi og ledelse
Informasjon

Undervisningen i enkelte forelesninger, eller hele kurs kan bli gjennomført på engelsk.

Studiet omfatter 4 valgkurs á 7,5 studiepoeng. Dette innebærer at studentene har 30 studiepoeng til valg i henholdsvis 4. og 6. semester.

Det er også mulig å søke Internship (15 sp) i stedet for valgkurs, eller utveksling i hele 4. semester.  

Informasjon om masterdelen av studiet.

 

KursCourse type2022 Høst2023 Vår2023 Høst2024 Vår2024 Høst2025 Vår
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.50
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Valgkurs, Internship, Utveksling
15
Valgkurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Valgkurs
7.5
Oppbygning og sammensetning

Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI er som hovedregel sammensatt av 75 studiepoeng med basiskurs (felleskurs for alle eller flere studier), 75 studiepoeng med programkurs som er tilpasset det enkelte studium, og 30 studiepoeng med valgkurs. Minste kursstørrelse er 7,5 studiepoeng. 

Som hovedregel er det mulig å skifte bachelorstudium etter første studieår. Det kan imidlertid bli nødvendig å ta tilleggskurs.

Studenter kan komme inn på studiene etter 1. og 2. år fra andre høyskoler, forutsatt at man har dekket de nødvendige fagområdene eller forplikter seg til å ta nødvendige kurs i tillegg. Konkrete krav til fagsammensetning utarbeides for hvert studium.

For å oppnå Bachelorvitnemål fra BI, må minst 60 studiepoeng være avlagt ved Handelshøyskolen BI.

Påkrevd studieprogresjon

For studenter som tas opp til flerårige studier på heltid, stilles det krav til studieprogresjon for å kunne gå videre til neste studieår. Kravene er:

Minimum 30 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 1. studieår for å få plass på 2. år.
Minimum 60 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 2. studieår for å få plass på 3. år.

Enkelte studier kan ha høyere progresjonskrav enn dette. Kravene til studieprogresjon for hvert studium er spesifisert i studiekontrakten. Studenter som ikke tilfredsstiller kravet til studieprogresjon, får tilbud om ett års opphold for å ta opp manglende fag og eksamener.

Arbeidsmengde
Handelshøyskolen BI har satt som norm at en heltidsstudent skal bruke 1.600 timer pr. år på sine studier. Det vil si at et kurs på 7,5 studiepoeng vil kreve en arbeidsinnsats på 200 timer inkludert undervisning, veiledning, egeninnsats og eksamen. Dette er i tråd med europeisk standard fastsatt i Bologna-deklarasjonen. Et av nøkkelkriteriene er at studiepoeng kun kan oppnås gjennom fullført og bestått arbeid med tilhørende vurdering av prestasjonen og læringsutbyttet i forhold til læringsmål (= forventet læringsutbytte). 

 

Opprykk til Masterdelen av studiet
I henhold til BIs Forskrift om opptak, studier og eksamen, Kapittel 2, § 2.6, pkt 1 b) som handler om opptak og kontraktsforhold står det hva som skal til for å få lov til å gå videre på Masterdelen etter den 3-årige Bachelordelen. Forskriften sier at;

"Studentene må ha vist tilfredsstillende studieprogresjon i studiene på bachelornivå. Tilfredsstillende progresjon er definert som å ha fullført 180 studiepoeng på bachelornivå".

Se mer på "Studentportalen"

Godkjent Undervisningsutvalget
Onsdag, september 22, 2021