SØK 3520 Mikroøkonomi

SØK 3520 Mikroøkonomi

Kurskode: 
SØK 3520
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Robert Gunder Hansen
Emnenavn på engelsk: 
Microeconomics
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Gjennom faget mikroøkonomi lærer studentene grunnprinsippene for hvordan markeder og økonomiske institusjoner fungerer.

Kurset går grundig inn på prisdannelsen og produksjonens og inntektens fordeling i markeder. Analysen dekker her både markeder for konsumvarer og markeder for produksjonsressurser. Det legges her spesiell vekt på å analysere prisutvikling og bransjeutvikling på kort og på lang sikt.

Videre drøftes kriteriene for økonomisk effektivitet og for høy verdiskaping. Spesielt drøftes betingelsene for at individuelle økonomiske beslutninger leder til en effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser. En ser her både på beslutninger innenfor konkurransemarkeder og beslutninger i markeder med begrenset konkurranse.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene:

 • Tilegne seg forståelse de grunnleggende sammenhenger mellom individuelle økonomiske beslutninger og de samfunnsmessige konsekvensene i ulike markedsmessige situasjoner.
 • Forstå grunnprinsippene for hvordan endringer i noen markeder får ringvirkninger til andre markeder. Studentene skal også forstå skillet mellom deskriptiv og normativ teori.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Beherske grunnleggende økonomiske modeller, og forstå skillet mellom eksogene og endogene variabler.
 • Være i stand til å beskrive økonomiske optimeringsproblemer knyttet til individuelle valg og bedrifters produksjons- og prisbeslutninger.
Generell kompetanse

Studentene skal kunne identifisere velferds- og fordelingsmessige konsekvenser av en markedsøkonomi. De skal stimuleres til å være bevisst avveiningene mellom effektivitet og andre hensyn som ikke fanges opp i de grunnleggende økonomiske markedsmodellene.

Kursets innhold
 1. Introduksjon til mikroøkonomisk analyse.
 2. Markedsøkonomi: tilbud og etterspørsel.
 3. Individuelle valg: Valgmuligheter, budsjettbetingelser og preferanser.
 4. Anvendelser:
  • Valg av arbeidstid - økonomisk verdsetting av tid.
  • Sparing og konsum over tid.
  • Virkninger av pris- og inntektsendringer.
  • Etterspørselsfunksjoner og elastisiteter.
 5. Bedriftsøkonomiske beslutninger: Teknologi, kostnader og produksjon:
  • Teknologi: Produktfunksjonen.
  • Kostnadsfunksjonen.
  • Maksimering av profitt.
  • Tilpasning på kort og lang sikt.
 6. Markedsteori:
  • Prisdannelse under ulike kostnadsstrukturer.
  • Pris- og inntektsdannelse på kort og lang sikt.
  • Bransjedynamikk.
  • Hvordan skatt påvirker markedslikevekten - priser og produksjon.
 7. Samfunnsøkonomisk effektivitet.
 8. Begrenset konkurranse: Monopoler og markedsmakt.
 9. Innovasjon og produktivitet.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 30 forelesningstimer + 10 timer med digital oppgavegjennomgang og tilbakemelding.

Gjennomføring som nettstudium

I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter og digitale elementer på læringsplattformen. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

MET 2910 Matematikk for økonomer eller tilsvarende.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
SØK35202
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Ja5 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:SØK35202
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
10 Time(r)
Digitale timer med veiledning og oppgavegjennomgang.
Forberedelse til undervisning
30 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
50 Time(r)
Arbeid med oppgaver i etterkant av forelesninger
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
60 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Digitale læringsressurser
15 Time(r)
Videoer og andre asynkrone digitale læringselementer
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.