Bachelor i økonomi og ledelse (siviløkonom)

Siviløkonomstudiet 1.avdeling (1.-3. år)

Innledning

MÅL MED STUDIET Siviløkonomstudiet er en fireårig utdanning innen økonomi, administrasjon og ledelse. Studiet kombinerer en grunnleggende innføring i fagområdets teoretiske begrepsapparat og vitenskapelige tilnærmingsmåter med en funksjonelt orientert del som tar for seg fagenes praktiske anvendelsesområder samt metoder og teknikker for slik anvendelse. Studiets faglige bredde og internasjonale profil gjør ferdige kandidater vel egnet til praktisk yrkesinnsats langs et bredt spekter av stillinger innen offentlig og privat sektor, også i internasjonal sammenheng. Et hovedsiktemål med utdanningen er å gi kandidatene et grunnlag for fremtidige lederstillinger. Siviløkonomstudiets 1. avdeling skal gi studentene et grunnlag for forståelse og innsikt i en rekke økonomisk-administrative kjernefag. For å kunne bruke kunnskapen og oppøve evnen til kritisk og analyserende tilnærming til fagstoffet, er det nødvendig å beherske visse redskaps- og metodefag. Disse går som en rød tråd gjennom hele studiet. Fordi studiet skal kunne gi et godt utgangspunkt for fremtidige lederposisjoner, både nasjonalt og internasjonalt, har også fag som språk og strategi en viktig plass.

FAG, POENG OG TIMER Fagområdene i studiets 1.avdeling består av ett eller flere emneområder som igjen er inndelt i ett eller flere kurs hvor hvert kurs veier 1 1/3 vekttall.

EMNEOMRÅDE Et emneområde består av ett eller flere nært beslektede kurs innenfor et fagområde. Emneområdet Matematikk består f.eks. av tre kurs, emneområdet Forretningsjus av to kurs og emneområdet Logistikk av ett kurs. I eksamenssammenheng betyr "emneområde" en del av studiet som skal rapporteres med én samlet karakter. I Matematikk med tre kurs blir det altså gitt én endelig karakter. Hvis det innenfor et emneområde blir gitt flere deleksamener, slås disse sammen til én endelig karakter.

KURS Et kurs er minste undervisningsenhet i studiet og vil normalt i 1. avdeling være definert ved 27 undervisningstimer over 9-10 uker. Et kurs kan avsluttes med eksamen eller gå inn som del av et større emneområde. Alle kurs i 1. avdeling er videre definert ved kurskoder som begynner med initialene SIV. Hvert emneområde representerer et intervall av koder (Matematikk 1000-1099, Finans 2300-2399 osv.) som de enkelte kurs i emneområdet blir definert ut fra. Kursene følger oppadstigende nummer fra emneområds- kodene (f.eks. SIV 1001, SIV 1002 og SIV 1003 for matematikkursene).

VEKTING AV KURS Hvert kurs i 1.avdeling har vekten 1 1/3 vekttall. Totalt for 1. avdeling 60 vekttall. For studiets 2. avdeling (4.år) vil hvert kurs veie 2 vekttall.

EKSAMEN Oppmeldning til eksamen i den enkelte termin skjer automatisk ut fra de eksamener som tilhører det klassetrinn den enkelte student befinner seg på i vedkommende termin. Den enkelte student kan velge å utsette en eksamen til neste år eller å ta flere eksamener enn normalplanen tilsier (kontinuasjon eller forskuttering) ved å levere et endringsskjema til eksamenskontoret i løpet av Eksamenspåmeldingsuken (se årskalenderen foran i studiehåndboken). Studenter som hverken skal utsette eller ta ekstra eksamener foretar seg følgelig ikke noe i Eksamenspåmeldingsuken, og blir dermed påmeldt automatisk i de eksamener som tilhører vedkommendes klassetrinn i den aktuelle terminen. Det er alltid en egen Eksamenspåmeldingsuke i hver termin. Klage på sensur må være skriftlig og begrunnet, og sendes til Eksamenskontoret senest innen 2 - to - uker fra tidspunktet for offentliggjørelse av sensuren i vedkommende termin. I første omgang består klageprosessen i å anmode om sensurbegrunnelse på særskilt skjema innen denne to-ukers fristen. Etter at slik begrunnelse er gitt, normalt skriftlig, blir det satt en ny frist på normalt en uke for evt. å klage på denne sensuren.

KONTINUASJONER Kontinuasjonsordningen for siviløkonomstudiet er som hovedregel at kontinuasjon skjer ved neste ordinære gjennomføring av kurset i den til enhver tid gjeldende struktur, hvilket betyr at hver eksamen normalt gjennomføres én gang. Høyskolekontoret, Eksamenskontoret og Instituttene overvåker eksamensresultatene nøye, og vurderer fortløpende behovet for eventuelle ekstraordinære kontinuasjoner. Det arrangeres ekstraordinær kontinuasjon i fag hvor et tilstrekkelig antall kandidater melder seg på og tilfredsstiller følgende krav ved ordinær eksamen: a) har oppnådd karakteren 3,50 eller dårligere b) har levert gyldig sykemelding c) har hatt dødsfall i nær familie eller d) andre uforutsette hendelser som Høyskolekontoret godkjenner.

For Siviløkonomstudiet 1. avdeling regnes 25 (femogtyve) kandidater som et tilstrekkelig antall. Dersom det er registrert et tilstrekkelig antall for avholdelse av kontinuasjonseksamen, åpnes den også for alle som ønsker å forbedre karakteren i vedkommende eksamen. Den ekstraordinære kontinuasjonen gjennomføres normalt i august/september, rett før oppstart av påfølgende studieår, men kan ikke være første eksamensforsøk i kurset. Alle gjentatte (2. og 3. gangs) eksamensforsøk er belagt med avgift p.t. kr. 370,- pr. vekttall/kr. 495,- pr poeng, dog slik at det maksimalt skal betales for 4 vekttall pr. eksamen, selv om eksamen eventuelt har et omfang på mer enn 4 vekttall. Første eksamensforsøk er inkludert i studieavgiften.

TERMINPRØVER I tillegg til avsluttende eksamener vil det kunne bli gitt terminprøver i løpet av eller ved slutten av en termin i kurs som ikke har eksamen. Disse prøvene blir gitt i klassesammenheng og skal være en test på progresjon og kunnskapsinnlæring for studentene og en veiledning for kursansvarlige.

Siviløkonomstudiet - spesialiseringsdelen

Spesialiseringsdelen Her vil du finne alle retningen som tilbys samt alle kurs som tilbys i alle fire terminene. Da dette må gjøres tildlig på året, må faglig stab ha muligheten til å kunne endre pensum på vinter- og vårkursene. Dette fordi det kan komme til nye bøker som er bedre enn de eksisterende. Slik endring vil bli bekjentgjort ved oppslag i god tid før angjeldende termin starter. Dette gjelder vinter- og vårkurs spesielt. Valg av spesialiseringsretning og tilhørende kurs skjer vinteren i 3. Klasse, ca. 1. Februar. Valg av kurs gjøres ca. 1 uke senere (oppslag om eksakt dato slås opp på tavlen.) Studentene kan velge blant 10 forskjellige retninger:

 1. Bedriftsutvikling
 2. Finans
 3. Informasjonsledelse
 4. International Business
 5. Logistikk
 6. Markedsføring
 7. Organisasjonspsykologi
 8. Regnskap, skatteplanlegging og økonomistyring
 9. Samfunnsøkonomi
 10. Strategy

SUB-spesialisering i Macroeconomics and Financial Markets kan man ikke søke på separat. For å komme med på denne må studentene ha valgt og kommet med på enten Finans- eller Samfunnsøkonomi-retningen, og når man da skal velge kurs, kan man søke om å få SUB-retningen.Det er seks obligatoriske kurs innen SUB-retnigen, og disse står nevnt både under Finans-reningen og Samfunnsøkonomi-retningen.

Vi ønsker å gjøre dere spesielt oppmerksomme på:

 • Det blir hvert år laget en såkallt «spesialiseringsblekke», hvor retningene og kurs for de fire terminer fremkommer., og det vil også skje i januar 2002, og det er den dere må forholde dere til.
 • Alle GRA-kurs er 1,5 poeng som tilsvarer 2 «ordinære» vekttall.
 • Antall deltagere pr. kurs er normalt begrenset oppad til 80 studenter hvis ikke annet er oppgitt i kursbeskrivelsen eller der to retninger har felles kurs. Det er et minimumskrav til deltagelse pr. kurs på 20 studenter med visse unntak.

Siviløkonomstudiets spesialiseringsdel er funksjonsorientert i motsetning til studiets obligatoriske del, som gir studentene generelle kunnskaper innen fagområdene. Med funksjonsorientering menes at undervisningens innhold og form er tilrettelagt med sikte på å forberede studentene til oppgaver innen bestemte bedriftsøkonomiske funksjoner (unntaket er International Business og Organisasjonspsykologi). Hver enkelt spesialiseringsretning består av en obligatorisk del og en valgfri del. Studentene skal som et minstekrav gjennomføre fem kurs innen den valgte retningen samt ett kurs som velges enten fra retningen eller fra annen retning eller fra de frittstående suppleringskursene. Strategi-retningen er egentlig en ren MSc-retning som er åpen for siviløkonomene, men de samme reglene om 5+ 1 kurs gjelder også her. Dersom studentene ønsker å avlegge eksamen i kurs som går utover de nødvendige seks kurs, gis det anledning til det. Disse kursene regnes som ekstra kurs, og studentene kan velge om de skal inngå i hovedkarakteren når vitnemål utstedes.

Videre gjøres studentene oppmerksomme på at det er mulig med omvalg av kurs. For høstterminen: Senest innen første undervisningsuke i høstterminen, og for vinter- og vårterminen senest innen første undervisningsuke i vinterterminen. Disse omvalgene forutsetter at det er plasser ledige på kurset.

Når det gjelder omvalg av retning er denne fristen 1. mars i 3. klasse. Når det gjelder retninger hvor det er overbooking, vil fristen for omvalg bekjentgjøres ved oppslag.

Skjemaer for omvalg fås i sekretariatet.

Normalstudieplan SØ1 Siviløkonom, 1. avdeling 1. år, Siviløkonom 2001/2002

.

Kurs Høst 01 Vinter 02 Vår 02
SIV 4001 Næringslivsjus 1 X .
SIV 3000 Makroøkonomi 1 X .
SIV 2400 Årsregnskap 1 X .
SIV 1001 Matematikk 1 X
Språk I X .
SIV 5991 Bedrift og samfunn i historisk perspektiv X .
SIV 4002 Næringslivsjus 2 . X
SIV 2700 Økonomistyring I . X
SIV 1002 Matematikk 2 . X
Språk 2 . X
SIV 7101 Organisasjonspsykologi . X
SIV 3100 Mikroøkonomi 1 . . X
SIV 2800 Årsregnskap 2 . . X
SIV 1003 Matematikk 3 . . X
Språk 3 . . X
SIV 7001 Organisasjon og ledelse . . X

Normalstudieplan SØ2 Siviløkonom, 1. avdeling 2. år, Siviløkonom 2001/2002

.

Kurs Høst 01 Vinter 02 Vår 02
SIV 4110 Skatteøkonomi X . .
SIV 2510 Økononomistyring II-1 X . .
SIV 1101 Statistikk 1 X . .
Språk 4 X .
SIV 6011 IT-ledelse 1: Informasjonsteknologi i en nettverksøkonomi X . .
SIV 7401 Logistikk X .
SIV 2520 Økonomistyring II-2 . X .
SIV 1102 Statistikk 2 . X .
Språk 5 . X .
SIV 6012 IT-ledelse 2 . X .
SIV 7201 Markedsføringsledelse 1I . X .
SIV 3200 Makroøkonomi 2 . . X.
SIV 1103 Statistikk 3 . . X
SIV 6013 IT-ledelse 3: Strategisk IT-ledelse i kunnskapsbedrifter . . X
SIV 7202 Markedsføringsledelse 2 . . X

Normalstudieplan SØ3 Siviløkonom, 1. avdeling 3. år, Siviløkonom 2001/2002

.

Kurs Høst 01 Vinter 02 Vår 02
SIV 2301 Finans 1 X . .
SIV 3400 Mikroøkonomi 2 X . .
SIV 1201 Metode 1 X . .
SIV 7501 Organisasjonsdesign X .
SIV 6101 Strategisk Analyse X . .
SIV 7300 Internasjonal markedsføring X .
SIV 2302 Finans 2 . X .
SIV 2101Foretaksøkonomi 1 . X .
SIV 1202 Metode 2 . X .
SIV 6102 Konsernstrategi . X xX.xX
SIV 7601 Offentlige rammebetingelser . X .
SIV 3300 Offentlig økonomi . . X.
SIV 2102 Foretaksøkonomi 2 . . X
SIV 6103 Strategiske prosesser . .X X
Diplomseminar . . X
Spesialisering . . X

Normalstudieplan SØ4

Spesialiseringsretninger/normalstudieplaner SØ4

Bedriftsutvikling Financial Economics International Business Management IT-ledelse Logistikk Markedsførings Organisasjonspsykologi Samfunnsøkonomi Strategy Økonomiske beslutninger: regnskap og skatt Frittstående kurs

Siviløkonomstudiet (spesialisering): Bedriftsutvikling

Her finner du mer info om denne spesialiseringsretningen: Spesialiseringsretning Bedriftsutvikling

Informasjon om diplomseminar finner du her: Diplomseminar Bedriftsutvikling

.

Kurs for SØ4 - 2001/2002 Vår 3. klasse Høst 4. klasse Vinter 4. klasse Vår 4. klasse
GRA 3101 Introduksjon til Entreprenørskap, små foretak og innovasjonssystemer X
GRA 3107 Entreprenørskap og markedsføring X
GRA 3131 Konsulentpraksis 1 (tidligere "Vitalisering av næringsvirksomhet") X
GRA 3132 Idéutvikling og innovasjon X
GRA 3106 Global Entrepreneurship X
GRA 3136 Start av egen virksomhet X
GRA 3137 Bruk av IKT-systemer i SMB X
GRA 3135 Konsulentpraksis 2 (tidligere "Konsulentpraksis") X
GRA 3145 Bedriftspraksis (hospitering) X
GRA 3105 Ledelse av voksende SMB X

Siviløkonomstudiet (spesialisering): Financial Economics

Here you will find more information about this specialization: Specialization Finance

Information about this Thesis Seminar: Thesis Seminar Finance.

Kurs for SØ4 - 2001/2002 Vår 3. klasse Høst 4. klasse Vinter 4. klasse Vår 4. klasse
GRA 1101 Theory of Finance X
GRA 1132 Investments X
GRA 1134 Multinational Financial Management X
GRA 1136 Empirical Methods in Finance X
GRA 1140 Tax and Corporate Finance X
GRA 1102 Corporate Finance X
GRA 1133 Financial Risk Management X
GRA 1103 Cases in Corporate Finance X

Siviløkonomstudiet (spesialisering): Frittstående kurs

.

Kurs for SØ4 - 2001/2002 Vår 3. klasse Høst 4. klasse Vinter 4. klasse Vår 4. klasse
GRA 5907 Asia studier X
GRA 2130 Prosjektledelse X
GRA 5912 The New Europe: Political and Economic Implications X
GRA 5910 Le français de la gestion des affaires internationales X
GRA 5911 Petroleumsøkonomi og administrasjon X
GRA 4341Skipsfart 1 X
GRA 5903 Mündliche Geschäftssprache avlyst
GRA 4342 Skipsfart 2 X

Siviløkonomstudiet (spesialisering): International Business Management

Here you will find more information about this specialization: Specialization Internasjonal Bedriftsledelse Information about this thesis seminar: Diplomseminar Internasjonal Bedriftsledelse

Kurs for SØ4 - 2001/2002 Vår 3. klasse Høst 4. klasse Vinter 4. klasse Vår 4. klasse
GRA 5103 International Marketing Research X
GRA 5102 International Management Operations X
GRA 5130 International Negotiations X X
GRA 5140 International Business: Issues and Theories X
GRA 5105 International Financial Management X
GRA 5904 International Business Ethics X
GRA 3106 Global Entrepreneurship X
GRA 5141 Perspectives on Globalization-The Evolution of International Business avlyst
GRA 4131 International Business Development X

Siviløkonomstudiet (spesialisering): IT-ledelse

Her finner du mer info om denne spesialiseringsretningen: Spesialiseringsretning Informasjonsledelse: Informasjonssystemer for forretningsutvikling

Informasjon om dette diplomseminaret finner du her: Diplomseminar Informasjonsteknologiledelse: Informasjonssystemer for forretningsutvikling

Kurs for SØ4 - 2001/2002 Vår 3. klasse Høst 4. klasse Vinter 4. klasse Vår 4. klasse
GRA 2337 Prosessorientert virksomhetsutvikling X
GRA 2348 The Management of e-Enterprise Systems X
GRA 2130 Prosjektledelse X
GRA 2349Value Creation in a Knowledge Economy X
GRA 2352 Strategic IT Management X
GRA 2354Enterprise Modeling with UML X
GRA 2302 Organisasjoner i nettverk X
GRA 2353 E-learning in Corporations X
GRA 2342 IT-støttet økonomistyring X

Siviløkonomstudiet (spesialisering): Logistikk

Her finner du mer info om denne spesialiseringsretningen: Spesialiseringsretning Logistikk - Supply Chain Management

Informasjon om dette diplomseminaret finner du her: Diplomseminar Logistikk

Kurs for SØ4 - 2001/2002 Vår 3. klasse Høst 4. klasse Vinter 4. klasse Vår 4. klasse
GRA 2351 Anvendt logistikk. metode, modeller og IT-verktøy X
GRA 2331 Innkjøp og materialforsyning X
GRA 4134 Ledelse av markedsføringskanaler X
GRA 5130 International Negotiations X
GRA 2130 Prosjektledelse X
GRA 2332 Transport og distribusjonsplanlegging X
GRA 2301 Strategisk logistikk X
GRA 2302 Organisasjoner i nettverk X
GRA 1230 Strategic Alliances X

Siviløkonomstudiet (spesialisering): Markedsføring

Her finner du mer info om denne spesialiseringsretningen: Spesialiseringsretning Markedsføring

Informasjon om dette diplomseminaret finner du her: Diplomseminar Markedsføring

.

Kurs for SØ4 - 2001/2002 Vår 3. klasse Høst 4. klasse Vinter 4. klasse Vår 4. klasse
GRA 4101 Markedsanalyse X
GRA 4102 Kjøpsatferd X
GRA 4134 Ledelse av markedsføringskanaler X
GRA 4130 Markedsføring på bedriftsmarkedet X
GRA 4132 Integrert Markedskommunikasjon X
GRA 4103 Product Management and Strategy] X
GRA 4131 International Business Development X
GRA 4140 Integrert markedsføringsledelse avlyst
GRA 4145 Brand Management X

Siviløkonomstudiet (spesialisering): Organisasjonspsykologi

Her finner du mer info om denne spesialiseringsretningen: Spesialiseringsretning Organisasjonspsykologi

Informasjon om dette diplomseminaret finner du her: Diplomseminar Organisasjonspsykologi

.

Kurs for SØ4 - 2001/2002 Vår 3. klasse Høst 4. klasse Vinter 4. klasse Vår 4. klasse
GRA 2205 Samspill og relasjoner i arbeidslivet X
GRA 2203 Psykologiske målinger i individ, gruppe og organisasjon X
GRA 2235 Personlighet, rekruttering og utvalg X
GRA 2204 Ledelse og beslutningsatferd i organisasjoner X
GRA 2236 Kreativitet i individ, gruppe og organisasjon X
GRA 2230 Økonomisk psykologi avlyst

Siviløkonomstudiet (spesialisering): Samfunnsøkonomi

Her finner du mer info om denne spesialiseringsretningen: Spesialiseringsretning Samfunnsøkonomi

Informasjon om dette diplomseminaret finner du her: Diplomseminar Samfunnsøkonomi

Kurs SØ4 - 2001/2002 Vår 3. klasse Høst 4. klasse Vinter 4. klasse Vår 4. klasse
GRA 1304 Anvendt markedsteori X
GRA 1305 Næringsstruktur og spillteori X
GRA 1330 Anvendt Makroøkonomi X
GRA 1336 Miljøøkonomi X
GRA 1302 Makro for åpne økonomier X
GRA 1345 Kontrakts- og auksjonsteori X
GRA 1334 Internasjonal økonomi X
GRA 1337 Bankøkonomi X
GRA 1333 Penger og valuta X

Siviløkonomstudiet (spesialisering): Strategy

Here you will find more information about this specialization: Specialization Strategy Information about Thesis Seminar:Thesis Seminar Strategy

Kurs for SØ4 - 2001/2002 Vår 3. klasse Høst 4. klasse Vinter 4. klasse Vår 4. klasse
GRA 5140 International Business: Issues and Theories X
GRA 1202 Strategy Evaluation X
GRA 1205 Applied Strategy Research X
GRA 1230 Strategic Alliances X
GRA 1231 Global Business Policy X
GRA 1204 Management of Strategy Process X

Siviløkonomstudiet (spesialisering): Økonomiske beslutninger: regnskap og skatt

Her finner du mer info om denne spesialiseringsretningen: Spesialiseringsretning Økonomiske beslutninger: Regnskap og skatt

Informasjon om dette diplomseminaret finner du her: Diplomseminar Økonomiske beslutninger: Regnskap og skatt

Kurs for SØ4 - 2001/2002 Vår 3. klasse Høst 4. klasse Vinter 4. klasse Vår 4. klasse
GRA 1502 Regnskapsteori X
GRA 1501 Selskapsplanlegging og selskapsbeskatning X
GRA 1538 Revisjon X
GRA 1530 Anvendt Avgiftsrett X
GRA 1552 Realinvesteringsbeslutninger X
GRA 1550 Selskapsanalyser X
GRA 1531 Omorganisering og skatt X
GRA 1555 Intellektuell kapital X