Bachelor i økonomi og ledelse (siviløkonom)

Siviløkonomstudiet 1.avdeling (1.-3. år)

Innledning

MÅL MED STUDIET Siviløkonomstudiet er en fireårig utdanning innen økonomi, administrasjon og ledelse. Studiet kombinerer en grunnleggende innføring i fagområdets teoretiske begrepsapparat og vitenskapelige tilnærmingsmåter med en funksjonelt orientert del som tar for seg fagenes praktiske anvendelsesområder samt metoder og teknikker for slik anvendelse. Studiets faglige bredde og internasjonale profil gjør ferdige kandidater vel egnet til praktisk yrkesinnsats langs et bredt spekter av stillinger innen offentlig og privat sektor, også i internasjonal sammenheng. Et hovedsiktemål med utdanningen er å gi kandidatene et grunnlag for fremtidige lederstillinger. Siviløkonomstudiets 1. avdeling skal gi studentene et grunnlag for forståelse og innsikt i en rekke økonomisk-administrative kjernefag. For å kunne bruke kunnskapen og oppøve evnen til kritisk og analyserende tilnærming til fagstoffet, er det nødvendig å beherske visse redskaps- og metodefag. Disse går som en rød tråd gjennom hele studiet. Fordi studiet skal kunne gi et godt utgangspunkt for fremtidige lederposisjoner, både nasjonalt og internasjonalt, har også fag som språk og strategi en viktig plass.

FAG, POENG OG TIMER Fagområdene i studiets 1.avdeling består av ett eller flere emneområder som igjen er inndelt i ett eller flere kurs hvor hvert kurs veier 1 1/3 vekttall.

EMNEOMRÅDE Et emneområde består av ett eller flere nært beslektede kurs innenfor et fagområde. Emneområdet Matematikk består f.eks. av tre kurs, emneområdet Forretningsjus av to kurs og emneområdet Logistikk av ett kurs. I eksamenssammenheng betyr "emneområde" en del av studiet som skal rapporteres med én samlet karakter. I Matematikk med tre kurs blir det altså gitt én endelig karakter. Hvis det innenfor et emneområde blir gitt flere deleksamener, slås disse sammen til én endelig karakter.

KURS Et kurs er minste undervisningsenhet i studiet og vil normalt i 1. avdeling være definert ved 27 undervisningstimer over 9-10 uker. Et kurs kan avsluttes med eksamen eller gå inn som del av et større emneområde. Alle kurs i 1. avdeling er videre definert ved kurskoder som begynner med initialene SIV. Hvert emneområde representerer et intervall av koder (Matematikk 1000-1099, Finans 2300-2399 osv.) som de enkelte kurs i emneområdet blir definert ut fra. Kursene følger oppadstigende nummer fra emneområds- kodene (f.eks. SIV 1001, SIV 1002 og SIV 1003 for matematikkursene).

VEKTING AV KURS Hvert kurs i 1.avdeling har vekten 1 1/3 vekttall. Totalt for 1. avdeling 60 vekttall. For studiets 2. avdeling (4.år) vil hvert kurs veie 2 vekttall.

EKSAMEN Oppmeldning til eksamen i den enkelte termin skjer automatisk ut fra de eksamener som tilhører det klassetrinn den enkelte student befinner seg på i vedkommende termin. Den enkelte student kan velge å utsette en eksamen til neste år eller å ta flere eksamener enn normalplanen tilsier (kontinuasjon eller forskuttering) ved å levere et endringsskjema til eksamenskontoret i løpet av Eksamenspåmeldingsuken (se årskalenderen foran i studiehåndboken). Studenter som hverken skal utsette eller ta ekstra eksamener foretar seg følgelig ikke noe i Eksamenspåmeldingsuken, og blir dermed påmeldt automatisk i de eksamener som tilhører vedkommendes klassetrinn i den aktuelle terminen. Det er alltid en egen Eksamenspåmeldingsuke i hver termin. Klage på sensur må være skriftlig og begrunnet, og sendes til Eksamenskontoret senest innen 2 - to - uker fra tidspunktet for offentliggjørelse av sensuren i vedkommende termin. I første omgang består klageprosessen i å anmode om sensurbegrunnelse på særskilt skjema innen denne to-ukers fristen. Etter at slik begrunnelse er gitt, normalt skriftlig, blir det satt en ny frist på normalt en uke for evt. å klage på denne sensuren.

KONTINUASJONER Kontinuasjonsordningen for siviløkonomstudiet er som hovedregel at kontinuasjon skjer ved neste ordinære gjennomføring av kurset i den til enhver tid gjeldende struktur, hvilket betyr at hver eksamen normalt gjennomføres én gang. Høyskolekontoret, Eksamenskontoret og Instituttene overvåker eksamensresultatene nøye, og vurderer fortløpende behovet for eventuelle ekstraordinære kontinuasjoner. Det arrangeres ekstraordinær kontinuasjon i fag hvor et tilstrekkelig antall kandidater melder seg på og tilfredsstiller følgende krav ved ordinær eksamen: a) har oppnådd karakteren 3,50 eller dårligere b) har levert gyldig sykemelding c) har hatt dødsfall i nær familie eller d) andre uforutsette hendelser som Høyskolekontoret godkjenner.

For Siviløkonomstudiet 1. avdeling regnes 25 (femogtyve) kandidater som et tilstrekkelig antall. Dersom det er registrert et tilstrekkelig antall for avholdelse av kontinuasjonseksamen, åpnes den også for alle som ønsker å forbedre karakteren i vedkommende eksamen. Den ekstraordinære kontinuasjonen gjennomføres normalt i august/september, rett før oppstart av påfølgende studieår, men kan ikke være første eksamensforsøk i kurset. Alle gjentatte (2. og 3. gangs) eksamensforsøk er belagt med avgift p.t. kr. 435,- pr. 1.33 vekttall, dog slik at det maksimalt skal betales for 4 vekttall pr. eksamen, selv om eksamen eventuelt har et omfang på mer enn 4 vekttall. Første eksamensforsøk er inkludert i studieavgiften.

TERMINPRØVER I tillegg til avsluttende eksamener vil det kunne bli gitt terminprøver i løpet av eller ved slutten av en termin i kurs som ikke har eksamen. Disse prøvene blir gitt i klassesammenheng og skal være en test på progresjon og kunnskapsinnlæring for studentene og en veiledning for kursansvarlige.

Siviløkonomstudiet - spesialiseringsdelen

Spesialiseringsdelen Dette kapittelet innholder alle kurs på hver retning gjennom alle fire terminene. For å kunne få dette til, må faglig stab ha muligheten til å kunne endre pensum på vinter- og vårkursene. Dette fordi det kan komme til nye bøker som er bedre enn de eksisterende. Slik endring vil bli bekjentgjort ved oppslag i god tid før angjeldende termin starter. Dette gjelder vinter- og vårkurs spesielt. Valg av spesialiseringsretning og tilhørende kurs skjer vinteren i 3. Klasse, ca. 1. Februar. Valg av kurs gjøres ca. 1 uke senere (oppslag om eksakt dato slås opp på tavlen.) Studentene kan velge blant 11 forskjellige retninger:

 1. Bedriftsutvikling
 2. Finans
 3. IT-ledelse
 4. Internasjonal bedriftsledelse
 5. Logistikk
 6. Markedsføring
 7. Organisasjonspsykologi
 8. Regnskap, skatteplanlegging og økonomistyring
 9. Samfunnsøkonomi
 10. Shipping Management
 11. Strategy

Det er i tillegg opprettet en såkalt SUB-spesialisering i Macroeconomics and Financial Markets. For å komme med på denne må studentene ha valgt og kommet med på enten Finans- eller Samfunnsøkonomi-retningen.

Vi ønsker å gjøre dere spesielt oppmerksomme på:

 • Dette kapittelet gjelder for de som begynte spesialisering våren 2000. Kullet som starter sin spesialisering våren 2001 , må gjøre sitt valg av spesialiseringsretning og kurs ut fra denne boken selv om det vil komme en ny bok i august 2001, og at det da er den nye katalogen som i realiteten gjelder for dere. I 2000 ble det delt ut en «spesialiseringsblekke», hvor retningene og kurs for fire terminer fremkom., og det vil også skje i januar 2001.
 • Alle GRA-kurs er 1,5 poeng som tilsvarer 2 «ordinære» vekttall.
 • Antall deltagere pr. kurs er normalt begrenset oppad til 80 studenter hvis ikke annet er oppgitt i kursbeskrivelsen eller der to retninger har felles kurs. Det er et minimumskrav til deltagelse pr. kurs på 20 studenter med visse unntak.

Siviløkonomstudiets spesialiseringsdel er funksjonsorientert i motsetning til studiets obligatoriske del, som gir studentene generelle kunnskaper innen fagområdene. Med funksjonsorientering menes at undervisningens innhold og form er tilrettelagt med sikte på å forberede studentene til oppgaver innen bestemte bedriftsøkonomiske funksjoner (unntaket er Internasjonal bedriftsledelse og Organisasjonspsykologi). Hver enkelt spesialiseringsretning består av en obligatorisk del og en valgfri del. Studentene skal som et minstekrav gjennomføre fem kurs innen den valgte retningen samt ett kurs som velges enten fra retningen eller fra annen retning eller fra de frittstående suppleringskursene. Strategi-retningen er egentlig en ren MSc-retning som er åpen for siviløkonomene, men de samme reglene om 5+ 1 kurs gjelder også her. Dersom studentene ønsker å avlegge eksamen i kurs som går utover de nødvendige seks kurs, gis det anledning til det. Disse kursene regnes som ekstra kurs, og studentene kan velge om disse kursene skal inngå i hovedkarakteren når vitnemål utstedes.

Videre gjøres studentene oppmerksomme på at det er mulig med omvalg av kurs. For høstterminen: Senest innen første undervisningsuke i høstterminen, og for vinter- og vårterminen senest innen første undervisningsuke i vinterterminen. Disse omvalgene forutsetter at det er plasser ledige på kurset.

Når det gjelder omvalg av retning er denne fristen 1. mars i 3. klasse. Når det gjelder retninger hvor det er overbooking, vil fristen for omvalg bekjentgjøres ved oppslag.

Skjemaer for omvalg fås i sekretariatet.

Normalstudieplan SØ1 Siviløkonom, 1. avdeling 1. år, Siviløkonom 2000/2001

Kursbeskrivelse Kursbetegnelse Høst 00 Vinter 01 Vår 01
SIV 4001 Næringslivsjus I X .
SIV 3000 Makroøkonomi I X .
SIV 2400 Årsregnskap I X .
SIV 1001 Matematikk I X
egen oversikt Språk I X .
SIV 5991 Bedrift og samfunn X .
SIV 4002 Næringslivsjus 2 . X
SIV 2700 Innføring i bedriftsøkonomi . X
SIV 1002 Matematikk 2 . X
egen oversikt Språk 2 . X
SIV 7002 Organisasjonspsykologi . X
SIV 3100 Mikroøkonmi . . X
SIV 2800 Årsregnskap 2 . . X
SIV 1003 Matematikk 3 . . X
egen oversikt Språk 3 . . X
SIV 7001 Organisasjon og ledelse . . X

Normalstudieplan SØ2 Siviløkonom, 1. avdeling 2. år, Siviløkonom 2000/2001

Kursbeskrivelse Kursbetegnelse Høst 00 Vinter 01 Vår 01
SIV 4110 Skatteøkonomi X . .
SIV 2510 Driftsregnskap og budsjettering X . .
SIV 1101 Statistikk I X . .
egen oversikt Språk 4 X .
SIV 6011 IT-ledelse X . .
SIV 7401 Logistikk X
SIV 2520 Driftsregnskap og budsjettering (forts.) . X .
SIV 1102 Statistikk 2 . X .
egen oversikt Språk 5 . X .
SIV 6012 IT-ledelse 2 . X .
SIV 7201 Markedsføringsledelse I . X .
SIV 3200 Makroøkonomi 2 . . X.
SIV 1103 Statistikk 3 . . X
SIV 6013 IT-ledelse 3 . . X
SIV 7202 Markedsføringsledelse 2 . . X

Normalstudieplan SØ3 Siviløkonom, 1. avdeling 3. år, Siviløkonom 2000/2001

Kursbeskrivelse Kursbetegnelse Høst 00 Vinter 01 Vår 01
SIV 3201 Finans I X . .
SIV 3400 Mikroøkonomi 2 X . .
SIV 1201 Metode I X . .
SIV 7501 Organisasjonsdesign X .
SIV 6101 Strategi I X . .
SIV 7300 Internasjonal markedsføring X
SIV 2302 Finans 2 . X .
SIV 2101 Foretaksøkonomi I . X .
SIV 1202 Metode 2 . X .
SIV 6102 Strategi 2 . X .
SIV 7601 Off. rammebetingelser . X .
SIV 3300 Offentlig økonomi . . X.
SIV 2102 Foretaksøkonomi 2 . . X
Strategi 3 . . X
Diplomseminar . . X
Mer info. Spesialisering . . X

Normalstudieplan SØ4

Spesialiseringsretninger/normalstudieplaner SØ4

Bedriftsutvikling Financial Economics International Business Management IT-ledelse Logistikk Markedsføring Organisasjonspsykologi Samfunnsøkonomi Shipping Management Strategy Økonomiske beslutninger: regnskap og skatt Frittstående kurs

Siviløkonomstudiet (spesialisering): Bedriftsutvikling

Mer detaljert informasjon om spesialiseringsretningen finner du her. Informasjon om diplomseminar til denne spes retningen finner du her.

Kurs for SØ4 - 2000/2001 Vår 3. klasse Høst 4. klasse Vinter 4. klasse Vår 4. klasse
GRA 3101 SMB og Entreprenørskap X
GRA 3107 Entreprenørskap og markedsføring X
GRA 3131 Vitalisering av næringsvirksomhet X
GRA 3132 Idéutvikling og innovasjon X
GRA 3106 Global Entrepreneurship X
GRA 3136 Start av egen virksomhet X
GRA 3137 Bruk av IKT-systemer i SMB X
GRA 3135 Konsulentpraksis X
GRA 3105 Ledelse av voksende SMB X
GRA 3145 Bedriftspraksis X
GRA 3103 Næringsutvikling X
Kurs for SØ4 - 2001/2002 Vår 3. klasse Høst 4. klasse Vinter 4. klasse Vår 4. klasse
GRA 3101 SMB og Entreprenørskap X
GRA 3107 Entreprenørskap og markedsføring X
GRA 3131 Vitalisering av næringsvirksomhet X
GRA 3132 Idéutvikling og innovasjon X
GRA 3106 Global Entrepreneurship X
GRA 3136 Start av egen virksomhet X
GRA 3137 Bruk av IKT-systemer i SMB X
GRA 3135 Konsulentpraksis X
GRA 3105 Ledelse av voksende SMB X
GRA 3145 Bedriftspraksis X

med forbehold om endringer.

**) Kurset ble tilbudt med ikke avholdt

Siviløkonomstudiet (spesialisering): Financial Economics

Here you will find more information about this specialization. Information about Thesis Seminars.

Kurs for SØ4 - 2000/2001 Vår 3. klasse Høst 4. klasse Vinter 4. klasse Vår 4. klasse
GRA 1101 Asset Pricing X
GRA 1132 Investments X
GRA 1134 Multinational Financial Management X
GRA 1136 Empirical Methods in Finance X
GRA 1102 Corporate Finance X
GRA 1133 Financial Risk Management X
GRA 1103 Cases in Corporate Finance X
Kurs for SØ4 - 2001/2002 Vår 3. klasse Høst 4. klasse Vinter 4. klasse Vår 4. klasse
GRA 1101 Asset Pricing X
GRA 1132 Investments X
GRA 1134 Multinational Financial Management X
GRA 1136 Empirical Methods in Finance X
GRA 1102 Corporate Finance X
GRA 1133 Financial Risk Management X
GRA 1103 Cases in Corporate Finance X

med forbehold om endringer.

Siviløkonomstudiet (spesialisering): Frittstående kurs

Kurs for SØ4 - 2000/2001 Vår 3. klasse Høst 4. klasse Vinter 4. klasse Vår 4. klasse
GRA 5907 Asia studier X
GRA 2130 Prosjektledelse X
GRA 5992 Corporate Communication X **) X **)
GRA 5910 Le français de la gestion des affaires internationales X
GRA 5911 Petroleumsøkonomi og administrasjon X
GRA 5903 Mündliche Geschäftssprache X
GRA 5912 The New Europe: Political and Economic Implications X

med forbehold om endringer.

**)GRA 5992 går i 2001 i vinterterminen.

Siviløkonomstudiet (spesialisering): International Business Management

Here you will find more information about this specialization. Information about Thesis Seminars.

Kurs for SØ4 - 2000/2001 Vår 3. klasse Høst 4. klasse Vinter 4. klasse Vår 4. klasse
GRA 5103 International Marketing Research X
GRA 5102 International Management Operations X
GRA 5130 International Negotiations X X
GRA 5140 International Business: Issues and Theories X
GRA 5105 International Financial Management X
GRA 5904 International Business Ethics X
GRA 3106 Global Entrepreneurship X
GRA 5141 Perspectives on Globalization-The Evolution of International Business X
GRA 5137 Servicing International Markets **) X
GRA 5138 International Human Resources **) X
Kurs for SØ4 - 2001/2002 Vår 3. klasse Høst 4. klasse Vinter 4. klasse Vår 4. klasse
GRA 5103 International Marketing Research X
GRA 5102 International Management Operations X
GRA 5130 International Negotiations X X
GRA 5140 International Business: Issues and Theories X
GRA 5105 International Financial Management X
GRA 5904 International Business Ethics X
GRA 3106 Global Entrepreneurship X
GRA 5141 Perspectives on Globalization-The Evolution of International Business X
GRA 4131 International Business Development X

med forbehold om endringer.

**) Kurset ble tilbudt med ikke avholdt

Siviløkonomstudiet (spesialisering): IT-ledelse

Mer detaljert informasjon om spesialiseringsretningen finner du her. Informasjon om diplomseminar til denne spes retningen finner du her.

Kurs for SØ4 - 2000/2001 Vår 3. klasse Høst 4. klasse Vinter 4. klasse Vår 4. klasse
GRA 2337 Prosessorientert virksomhetsutvikling X
GRA 2341 IS/IT strategi og teknologiledelse X
GRA 2330 Ledelse av IS-innovasjoner X
GRA 2302 Organisasjoner i nettverk X
GRA 2343 Ledelse av IS/IT funksjoner X
GRA 2329 Strategi for en digital verden X
GRA 2342 IT-støttet økonomistyring X
GRA 2130 Prosjektledelse X
Kurs for SØ4 - 2001/2002 Vår 3. klasse Høst 4. klasse Vinter 4. klasse Vår 4. klasse
GRA 2337 Prosessorientert virksomhetsutvikling X
GRA 2341 IS/IT strategi og teknologiledelse X
GRA 2330 Ledelse av IS-innovasjoner X
GRA 2302 Organisasjoner i nettverk X
GRA 2343 Ledelse av IS/IT funksjoner X
GRA 2329 Strategi for en digital verden X
GRA 2342 IT-støttet økonomistyring X
GRA 2130 Prosjektledelse X

med forbehold om endringer.

Siviløkonomstudiet (spesialisering): Logistikk

Mer detaljert informasjon om spesialiseringsretningen finner du her. Informasjon om diplomseminar til denne spes retningen finner du her.

Kurs for SØ4 - 2000/2001 Vår 3. klasse Høst 4. klasse Vinter 4. klasse Vår 4. klasse
GRA 2301 Strategisk logistikk X
GRA 2332 Transport og distribusjonsplanlegging X
GRA 4134 Ledelse av markedsføringskanaler X
GRA 2130 Prosjektledelse X
GRA 2331 Innkjøp og materialforsyning X
GRA 2351 Anvendt Logistikk-metode, modller og IT-verktøy X
GRA 2302 Organisasjoner i nettverk X
GRA 4131 International Business Development X
GRA 2350 Miljøledelse og Logistikk **) X
Kurs for SØ4 - 2001/2002 Vår 3. klasse Høst 4. klasse Vinter 4. klasse Vår 4. klasse
GRA 2351 Anvendt Logistikk-metode, modeller og IT-verktøy X
GRA 2331 Innkjøp og materialforsyning X
GRA 4134 Ledelse av markedsføringskanaler X
GRA 5130 International Negotiations X
GRA 2130 Prosjektledelse X
GRA 2332 Transport og distribusjonsplanlegging X
GRA 2301 Strategisk logistikk X
GRA 2302 Organisasjoner i nettverk X
GRA 1230 Strategic Alliances X
GRA 2350 Environmental Management and Logistics X

med forbehold om endringe.

**) Kurset ble tilbudt med ikke avholdt

Siviløkonomstudiet (spesialisering): Markedsføring

Mer detaljert informasjon om spesialiseringsretningen finner du her. Informasjon om diplomseminar til denne spes retningen finner du her.

Kurs for SØ4 - 2000/2001 Vår 3. klasse Høst 4. klasse Vinter 4. klasse Vår 4. klasse
GRA 4101 Markedsanalyse X
GRA 4102 Kjøpsatferd X
GRA 4134 Ledelse av markedsføringskanaler X
GRA 4130 Markedsføring på bedriftsmarkedet X
GRA 4132 Integrert Markedskommunikasjon X
GRA 4103 Product Management and Strategy X
GRA 4131 International Business Development X
GRA 4140 Integrert markedsføringsledelse X
Kurs for SØ4 - 2001/2002 Vår 3. klasse Høst 4. klasse Vinter 4. klasse Vår 4. klasse
GRA 4101 Markedsanalyse X
GRA 4102 Kjøpsatferd X
GRA 4134 Ledelse av markedsføringskanaler X
GRA 4130 Markedsføring på bedriftsmarkedet X
GRA 4132 Integrert Markedskommunikasjon X
GRA 4103 Product Management and Strategy X
GRA 4131 International Business Development X
GRA 4140 Integrert markedsføringsledelse X
GRA 4145 Brand Management X *)

med forbehold om endringer.

*) GRA 4145 tilbys egentlig om høsten, men studieåret 2001/2002 flyttes dette til våren 2002.

Siviløkonomstudiet (spesialisering): Organisasjonspsykologi

Mer detaljert informasjon om spesialiseringsretningen finner du her. Informasjon om diplomseminar til denne spes retningen finner du her.

Kurs for SØ4 - 2000/2001 Vår 3. klasse Høst 4. klasse Vinter 4. klasse Vår 4. klasse
GRA 2205 Samspill og relasjoner i arbeidslivet X
GRA 2203 Psykologiske målinger i individ, gruppe og organisasjon X
GRA 2235 Personlighet, rekruttering og utvalg X
GRA 2204 Ledelse og beslutningsatferd i organisasjoner X
GRA 2236 Kreativitet i individ, gruppe og organisasjon X
GRA 2230 Økonomisk psykologi X
Kurs for SØ4 - 2001/2002 Vår 3. klasse Høst 4. klasse Vinter 4. klasse Vår 4. klasse
GRA 2205 Samspill og relasjoner i arbeidslivet X
GRA 2203 Psykologiske målinger i individ, gruppe og organisasjon X
GRA 2235 Personlighet, rekruttering og utvalg X
GRA 2204 Ledelse og beslutningsatferd i organisasjoner X
GRA 2236 Kreativitet i individ, gruppe og organisasjon X
GRA 2230 Økonomisk psykologi X

med forbehold om endringer.

Siviløkonomstudiet (spesialisering): Samfunnsøkonomi

Mer detaljert informasjon om spesialiseringsretningen finner du her. Informasjon om diplomseminar til denne spes retningen finner du her.

Kurs SØ4 - 2000/2001 Vår 3. klasse Høst 4. klasse Vinter 4. klasse Vår 4. klasse
GRA 1304 Anvendt markedsteori X
GRA 1305 Næringsstruktur og spillteori X
GRA 1330 Anvendt Makroøkonomi X
GRA 1336 Miljøøkonomi X
GRA 1302 Makro for åpne økonomier X
GRA 1333 Penger og valuta X
GRA 1334 Internasjonal økonomi X
GRA 1337 Bankøkonomi X
GRA 1340 Økonomisk teori for organisasjon og ledelse **) X
GRA 1342 Auksjonsteori **) X
Kurs SØ4 - 2001/2002 Vår 3. klasse Høst 4. klasse Vinter 4. klasse Vår 4. klasse
GRA 1304 Anvendt markedsteori X
GRA 1305 Næringsstruktur og spillteori X
GRA 1330 Anvendt Makroøkonomi X
GRA 1336 Miljøøkonomi X
GRA 1302 Makro for åpne økonomier X
GRA 1333 Penger og valuta X
GRA 1334 Internasjonal økonomi X
GRA 1337 Bankøkonomi X
GRA 1345 Kontrakts- og auksjonsteori ***) X

med forbehold om endringer.

**) Kurset ble tilbudt med ikke avholdt

***) GRA 1345 erstattet GRA 1340 og GRA 1342

Siviløkonomstudiet (spesialisering): Shipping Management

Mer detaljert informasjon om spesialiseringsretningen finner du her. Informasjon om diplomseminar til denne spes retningen finner du her.

Kurs for SØ4 - 2000/2001 Vår 3. klasse Høst 4. klasse Vinter 4. klasse Vår 4. klasse
GRA 4302 Skipsfart 2 X
GRA 4303 Skipsfart 3 X
GRA 5130 International Negotiations X
GRA 5911 Petroleumsøkonomi og administrasjon X
GRA 1334 Internasjonal økonomi X
Kurs for SØ4 - 2001/2002 Vår 3. klasse Høst 4. klasse Vinter 4. klasse Vår 4. klasse
For studieåret 2001/2002 går hele retningen ut.

med forbehold om endringer.

Siviløkonomstudiet (spesialisering): Strategy

Here you will find more information about this specialization. Information about Thesis Seminars.

Kurs for SØ4 - 2000/2001 Vår 3. klasse Høst 4. klasse Vinter 4. klasse Vår 4. klasse
GRA 1202 Strategy Evaluation X
GRA 1204 Management of Strategy Process X
GRA 1205 Applied Strategy Research X
GRA 1230 Strategic Alliances X
Kurs for SØ4 - 2001/2002 Vår 3. klasse Høst 4. klasse Vinter 4. klasse Vår 4. klasse
GRA 1202 Strategy Evaluation X
GRA 1204 Management of Strategy Process X
GRA 1205 Applied Strategy Research X
GRA 1230 Strategic Alliances X
GRA 1231 Global Business Policy Regular Specialization X
GRA 5140 International Business: Issues and Theories X
GRA 1201 Strategy Analysis X
GRA 1203 Organizational Design X

med forbehold om endringer.

Siviløkonomstudiet (spesialisering): Økonomiske beslutninger: regnskap og skatt

Mer detaljert informasjon om spesialiseringsretningen finner du her. Informasjon om diplomseminar til denne spes retningen finner du her.

Kurs for SØ4 - 2000/2001 Vår 3. klasse Høst 4. klasse Vinter 4. klasse Vår 4. klasse
GRA 1502 Regnskapsteori X
GRA 1501 Selskapsplanlegging og selskapsbeskatning X
GRA 1534 Oppkjøp og fusjoner X
GRA 1538 Revisjon X
GRA 1530 Anvendt Avgiftsrett X
GRA 1531 Omorganisering og skatt X
GRA 1552 Realinvesteringsbeslutninger X
GRA 1550 Selskapsanalyse X
GRA 1551 Strategisk kostnadsanalyse **) X
Kurs for SØ4 - 2001/2002 Vår 3. klasse Høst 4. klasse Vinter 4. klasse Vår 4. klasse
GRA 1502 Regnskapsteori X
GRA 1501 Selskapsplanlegging og selskapsbeskatning X
GRA 1534 Oppkjøp og fusjoner X
GRA 1538 Revisjon X
GRA 1530 Anvendt Avgiftsrett X
GRA 1552 Realinvesteringsbeslutninger X
GRA 1550 Selskapsanalyse X
GRA 1555 Intellektuell kapital X
GRA 1557 Spesielle regnskapsfaglige emner X
GRA 1531 Omorganisering og skatt **)

med forbehold om endringer.

**) Kurset ble tilbudt med ikke avholdt