DIG 3670 Bacheloroppgave - Digital kommunikasjon og markedsføring

DIG 3670 Bacheloroppgave - Digital kommunikasjon og markedsføring

Kurskode: 
DIG 3670
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Håvard Huse
Mona Kristin Solvoll
Kursnavn på engelsk: 
Bachelor Thesis - Digital Communication and Marketing
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i digital kommunikasjon og markedsføring - Programkurs
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid, der studenten skal vise at de kan gå inn i en problemstilling knyttet til digital kommunikasjon og markedsføring og ta helhetlig ansvar for å analysere dette på en god måte. Bacheloroppgaven inngår som en obligatorisk del av studiet. Oppgaven skrives individuelt eller i grupper på inntil tre studenter, der gruppearbeid anbefales. 

Denne bacheloroppgaven gir studenter et valg mellom 1) en tradisjonell oppgave hvor problemstillingen er basert på teoretiske fenomen og 2) en praktisk oppgave utført i samarbeid med en bedrift hvor problemstillingen sikter til å løse et praktisk problem. Se kursets innhold for flere detaljer.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studenten:

  • Beskrive hvordan man gjennomfører et selvstendig utredningsarbeid innen et bestemt tidsrom 

  • Anvende kunnskap om digital kommunikasjon og markedsføring innenfor oppgavens problemområde, understøttet av relevante lærebøker, vitenskapelige artikler og andre faglige kilder 

  • Identifisere hva som skal til for å oppfylle vitenskapelige krav til form og innhold 

  • Reflektere over fremgangsmåten og kvaliteten til eget arbeid

Ferdighetsmål
  • Identifisere og velge relevante teorier og metoder i digital kommunikasjon og markedsføring som er relevant for oppgaven 

  • Anvende sentrale teorier og metoder i digital kommunikasjon og markedsføring til å gjennomføre analyser for egen oppgave 

  • Samle inn, vurdere, og kritisk tolke innsamlede data som er relevant for problemstillingen i oppgaven 

  • Skrive en oppgave som er velstrukturert og som har en logisk oppbygging 

Generell kompetanse
  • Evne å reflektere kritisk, herunder kunne vurdere problemstillinger i digital kommunikasjon og markedsføring fra ulike synsvinkler 

  • Være oppmerksom på etiske problemstillinger innen digital kommunikasjon og markedsføring

Kursets innhold

Oppgavens tema skal være selvvalgt, og må ha en forankring innenfor digital kommunikasjon og markedsføring. En nærmere beskrivelse av krav og rammer for oppgaven kan bli oppgitt ved oppstart av kurset. 

En tradisjonell bacheloroppgave vil følge de vanlige stegene i utførelsen av et vitenskapelig arbeid, fra problemstilling til konklusjon. Her vil studenten formulere en problemstilling fremdrevet av teorien, undersøke og beskrive gjeldende forskning omkring temaet, samle inn data for å belyse de teoretiske fenomenene, analysere dataene, diskutere funn og konkludere. 

En praktisk rettet bacheloroppgave krever et samarbeid med en virksomhet. Studentene har selv ansvar for å opprette dette samarbeidet, og problemstillingen utvikles sammen med virksomheten og veilederen. Problemstillingen innebærer en praktisk arbeidsoppgave som skal belyses med gjeldende forskning i teoridelen. Oppgaven skal inkludere problemstilling, teori, beskrivelse av prosjektet, diskusjon av det praktiske arbeidet, konklusjon, og annet som veilederen eller studenten selv mener bør inkluderes.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Studentene forventes å ta et selvstendig ansvar for arbeidet med bacheloroppgaven. Derfor forutsetter veiledning og seminarer at studentene gjør et arbeid i forkant som danner grunnlag for diskusjoner og veiledning.  

Studentene skal fylle ut et registreringsskjema hvor det valgte tema oppgis. Deretter blir studentene tildelt veileder. Kurset gjennomføres over ett semester og omfatter både seminarer og veiledning. Se også retningslinjer for skriving av bacheloroppgaver. 

Undervisningen omfatter 4 seminarer. Til hvert seminar skal studentene normalt forberede og presentere, og/eller levere inn materiale på forhånd. Seminarundervisningen er obligatorisk. Studenter som ikke har deltatt på seminarene og/eller ikke har levert dokumentasjon må forvente å bli innkalt til muntlig høring. Dette gjelder den studenten som ikke har møtt, ikke nødvendigvis hele gruppen. 

I tillegg tilbys det inntil 3 timer individuell veiledning for hver oppgave. 

For de som har en kvantitativ oppgave, vil det være naturlig å bruke et analyseverktøy til innsamling av data, slik som Nettskjema/Qualtrics, og andre program til å analysere data slik som SAS - JMP. Google Analytics og/eller andre verktøy vil også kunne være nødvendige verktøy avhengig av problemstilling.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Qualtrics
SAS - JMP
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Studentene må ha grunnleggende kunnskaper i digital kommunikasjon og markedsføring og samfunnsvitenskapelige metoder.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Eksamenskode: 
DIG 36701
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
2 Time(r)
Deltakelse i introduksjonsforelesning
Undervisning
2 Time(r)
Deltakelse i bibliotekets informasjon
Seminargrupper
8 Time(r)
Deltakelse i seminarer, 4 x 2 timer
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Forberedelse til seminarer
Gruppearbeid / oppgaver
345 Time(r)
Arbeid med Bacheloroppgaven
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
3 Time(r)
Veiledning til Bacheloroppgaven
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.