Bachelor i økonomi og ledelse

Bachelor i økonomi og ledelse

Varighet, omfang og nivå

Bachelorstudiene er treårige heltidsstudier, hvor hvert studieår omfatter 60 studiepoeng. Til sammen utgjør et Bachelorstudium 180 studiepoeng. Studiepoengene er i samsvar med det europeiske ECTS-systemet (European Credit Transfer System).

Studieprogram: 
Bachelor i økonomi og ledelse - Siviløkonom
Studiepoeng: 
180
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieform: 
Heltid
Associate Dean: 
Jørgen Juel Andersen
Kandidatprofil

En bachelorkandidat i økonomi og ledelse fra Handelshøyskolen BI kan gjennom forretningsforståelse, kritisk tenkning, tverrfaglighet og analytiske ferdigheter løse sammensatte bedriftsøkonomiske problemer. Kandidaten evner å kommunisere godt både muntlig og skriftlig og mestrer dialog og samarbeid.

Studentene skal opparbeide en bred kunnskaps- og ferdighetsplattform innen økonomi- og ledelsesfagene. Innenfor dette programmet skal studentene tilegne en solid forståelse av økonomisk virksomhet - fra de bedriftsinterne til de markedsmessige og samfunnsmessige perspektivene. Studentene skal etablere en best mulig kunnskapsplattform for videre studier i økonomi og ledelse på masternivå.

Kunnskapsmål

Gjennom programmets basis- og kjernekurs vil studentene opparbeide kunnskap om virksomhetsstyring og regnskapsanalyse, investerings- og finansieringsbeslutninger, strategisk analyse, samt ledelse og motivering av medarbeidere. Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper i statistisk og matematisk analyse av både bedrifts- og samfunnsøkonomiske problemstillinger. Samlet skal studentene få en solid innføring i fagområdenes teorier, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter.

Ferdighetsmål

Studentene skal tilegne seg grunnleggende ferdigheter i økonomiske og strategiske analyser. Studentene skal kunne anvende disse ferdighetene til problemløsning for bedrifter og til å støtte beslutninger av finansiell, strategisk og organisatorisk art. I tillegg opparbeider studentene seg grunnleggende ferdigheter i analyse av økonomisk politikk og makroøkonomiske utviklingstrekk.

Generell kompetanse

Studentene skal bevisstgjøres til å verdsette faglig etterrettelighet og analytisk presisjon. Studentene skal lære analysens slagkraft og begrensninger.

Studiemodeller
Bachelor i økonomi og ledelse
KursCourse type2018 Høst2019 Vår2019 Høst2020 Vår2020 Høst2021 Vår
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5X
 
Kurset MET 1180 Matematikk for siviløkonomer undervises over to semestre
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Valgkurs 1
7.5
Valgkurs 2
7.5
Valgkurs 3
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Valgkurs 4
7.5
Oppbygning og sammensetning

Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI er som hovedregel sammensatt av 75 studiepoeng med basiskurs (felleskurs for alle eller flere studier), 75 studiepoeng med programkurs som er tilpasset det enkelte studium, og 30 studiepoeng med valgkurs. Minste kursstørrelse er 7,5 studiepoeng. 

Som hovedregel er det mulig å skifte bachelorstudium etter første studieår. Det kan imidlertid bli nødvendig å ta tilleggskurs.

Studenter kan komme inn på studiene etter 1. og 2. år fra andre høyskoler, forutsatt at man har dekket de nødvendige fagområdene eller forplikter seg til å ta nødvendige kurs i tillegg. Konkrete krav til fagsammensetning utarbeides for hvert studium.

For å oppnå Bachelorvitnemål fra BI, må minst 60 studiepoeng være avlagt ved Handelshøyskolen BI.

Påkrevd studieprogresjon

For studenter som tas opp til flerårige studier på heltid, stilles det krav til studieprogresjon for å kunne gå videre til neste studieår. Kravene er:

Minimum 30 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 1. studieår for å få plass på 2. år.
Minimum 60 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 2. studieår for å få plass på 3. år.

Enkelte studier kan ha høyere progresjonskrav enn dette. Kravene til studieprogresjon for hvert studium er spesifisert i studiekontrakten. Studenter som ikke tilfredsstiller kravet til studieprogresjon, får tilbud om ett års opphold for å ta opp manglende fag og eksamener.

Arbeidsmengde
Handelshøyskolen BI har satt som norm at en heltidsstudent skal bruke 1.600 timer pr. år på sine studier. Det vil si at et kurs på 7,5 studiepoeng vil kreve en arbeidsinnsats på 200 timer inkludert undervisning, veiledning, egeninnsats og eksamen. Dette er i tråd med europeisk standard fastsatt i Bologna-deklarasjonen. Et av nøkkelkriteriene er at studiepoeng kun kan oppnås gjennom fullført og bestått arbeid med tilhørende vurdering av prestasjonen og læringsutbyttet i forhold til læringsmål (= forventet læringsutbytte). 

 

Opprykk til Masterdelen av studiet
I henhold til BIs Forskrift om opptak, studier og eksamen, Kapittel 2, § 2.6, pkt 1 b) som handler om opptak og kontraktsforhold står det hva som skal til for å få lov til å gå videre på Masterdelen etter den 3-årige Bachelordelen. Forskriften sier at;

"Studentene må ha vist tilfredsstillende studieprogresjon i studiene på bachelornivå. Tilfredsstillende progresjon er definert som å ha fullført 180 studiepoeng på bachelornivå".

Se mer på "Studentportalen"

Godkjent Undervisningsutvalget
Torsdag, september 28, 2017