Bachelor i økonomi og ledelse (siviløkonom)

Bachelorstudiet i økonomi og ledelse (siviløkonom)

Studieplanene nedenfor viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på de ulike studievariantene, også kalt normert studietid.

Fra og med studieåret 2009/2010 revideres bachelorstudiene, slik at minste kursstørrelse som hovedregel vil være 7,5 studiepoeng. Dette innebærer en omlegging av kursstrukturen i hvert enkelt studium. Endringene fases inn pr. studieår, slik at alle 1. år endres i studieåret 2009/2010, alle 2. år endres i studieåret 2010/2011 og alle 3. år i studieåret 2011/2012.

Studenter som startet på sine studier før høsten 2009, og følger normert studietid, skal fullføre etter tidligere kursstruktur. Det vil bli arrangert kontinuasjonseksamener for alle 1. og 2. års-kurs til og med våren 2012, og for alle 3. års-kurs til og med våren 2013.

Mer informasjon om revisjon av bachelorstudiene kan du finne under studentinformasjon på www.bi.no

Studieplanene er her presentert slik at kursene som fremkommer, er de som blir undervist i studieåret 2009/2010. Ønsker du å se hvordan revidert studieplan for 2. og 3. år ser ut i henholdsvis 2010/2011 og 2011/2012 kan du åpne disse nedenfor. Trenger du å se tidligere studieplaner kan du finne disse her.

Læringsmål for studiet Studentene skal få en bred kunnskaps- og ferdighetsplattform innen økonomi- og ledelsesfagene. Programmet skal gi studentene en solid forståelse av økonomisk virksomhet – fra de bedriftsinterne til de markedsmessige og samfunnsmessige perspektivene. Studentene skal få den beste kunnskapsplattformen for videre studier i økonomi og ledelse på masternivå.

Kunnskapsmål

Programmets basis- og kjernekurs skal gi studentene kunnskap i virksomhetsstyring og regnskapsanalyse, investerings- og finansieringsbeslutninger, strategisk analyse, samt ledelse og motivering av medarbeidere. Studentene får også grunnleggende kunnskaper i statistisk og matematisk analyse av både bedrifts- og samfunnsøkonomiske problemstillinger. Samlet skal studentene få en solid innføring i fagområdenes teorier, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter.

Ferdighetsmål

Studentene tilegner seg grunnleggende ferdigheter i økonomiske og strategiske analyser. Analysene stiller krav til kvantitative ferdigheter. Studiet skal derfor gi grunnleggende ferdigheter i å anvende både statistisk og matematisk metode i økonomiske analyser. Studentene får analytiske ferdigheter som skal kunne anvendes til problemløsning for bedrifter og til å støtte beslutninger av finansiell, strategisk og organisatorisk art. I tillegg opparbeider studentene seg grunnleggende ferdigheter i analyse av økonomisk politikk og makroøkonomiske utviklingstrekk.

Holdningsmål

Studiet skal fremme respekt for kunnskap, etterrettelighet og analytisk presisjon. Studentene skal lære analysens slagkraft og begrensninger.

1. studieår 2009/2010 - revidert plan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 1113 Økonomistyring 7,5 X  
MRK 2914 Markedsføring 7,5 X  
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
MET 1180 Matematikk 7,5 X X
BØK 1121 Finans 7,5   X
MET 1190 Statistikk 7,5   X
ORG 3401 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5   X
SØK 1101 Mikroøkonomi 7,5   X

2. studieår 2010/2011 - revidert plan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 3531 Finansregnskap og regnskapsanalyse 7,5 X  
JUR XXX2 Forretningsjus 7,5 X  
ORG XXX3 Organisasjonsteori 7,5 X  
SØK XXX3 Makroøkonomi I 7,5 X  
MAD XXX5 Logistikk 7,5   X
. Valgkurs 1 7,5   X
. Valgkurs 2 7,5   X
. Valgkurs 3 7,5   X

Kursbeskrivelsene vil bli publisert medio juni 2010.

3. studieår 2011/2012 - revidert plan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK XX10 Finans II 7,5 X  
MET XXX3 Økonometri 7,5 X  
STR XXX3 Strategi I 7,5 X  
SØK XXX4 Mikroøkonomi II 7,5 X  
BØK XXX4 Økonomi og virksomhetsstyring (K4) 7,5   X
STR XXX6 Strategi II 7,5   X
SØK XXX7 Makroøkonomi II 7,5   X
. Valgkurs 4 7,5   X

Kursbeskrivelsene vil bli publisert medio juni 2011. 2. studieår 2009/2010

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 9805 Årsregnskap og skatt 6 X  
MET 2360 Metode og dataanalyse 6 X  
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon - Skriftlig 6 X  
SØK 2221 Samfunnsøkonomi II - Mikro II/Offentlig økonomi 6 X
ORG 2700 Organisasjonsatferd, ledelse og HRM 12 X X
BØK 2212 Finans I 6   X
BØK 2302 Operativ økonomistyring 6   X
MAD 2114 Logistikk 6   X
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon - Muntlig 6   X

Studenter som skal på utveksling i vårsemesteret 2010 skal ta kurset ORG 9853 Organisasjonsteori, 6 studiepoeng i stedet for ORG 2700 Organisasjonsatferd, ledelse og HRM, 12 studiepoeng.

SPÅ* I kurset Interkulturell Kommunikasjon er det mulig å velge mellom engelsk, tysk, fransk eller spansk.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
SPÅ 2401 Interkulturell kommunikasjon i engelsk - Skriftlig 6 X  
SPÅ 2403 Interkulturell kommunikasjon i tysk - Skriftlig 6 X  
SPÅ 2405 Interkulturell kommunikasjon i fransk - Skriftlig 6 X  
SPÅ 2407 Interkulturell kommunikasjon i spansk - Skriftlig 6 X  
SPÅ 2402 Interkulturell kommunikasjon i engelsk - Muntlig 6   X
SPÅ 2404 Interkulturell kommunikasjon i tysk - Muntlig 6   X
SPÅ 2406 Interkulturell kommunikasjon i fransk - Muntlig 6   X
SPÅ 2408 Interkulturell kommunikasjon i spansk - Muntlig 6   X

Det tas forbehhold om mange nok påmeldinger for å kunne sette i gang de ulike språkkursene.

3. studieår 2009/2010

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 2215 Strategisk økonomistyring 6 X
MET 2651 Økonometri 6 X
ORG 2211 Bedrift og Samfunn II 6 X
STR 2200 Strategi 12 X X
Valgfag*  Ett valgfag velges om høsten og ett om våren 6 +6  X X
BØK 2213 Finans II 6 X
JUR 2700 Bedriftsrett 6 X
SØK 2300 Samfunnsøkonomi III - Makro II 6 X

Valgfag*

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 2300 Skatteøkonomi 6 X  
BØK 2841 Shipping Management 1 6 X  
ORG 2601 Kina studier 6 X  
ORG 2830 Prosjektledelse 6 X  
BØK 2603 Konsernregnskap 6   X
BØK 2842 Shipping Management 2 6   X
MET 2214 Matematikk valgfag 6   X
MRK 2302 Tjenestemarkedsføring og kundelojalitet 6   X
ORG 2401 Innovasjon og entreprenørskap 6   X
SØK 2310 Corporate Enviromental Management 6   X

Kina studier innbærer et besøk på minimum 2 ½ uker i Kina i juli / august, og man returnerer til Norge før ordinær semesterstart ved Handelshøyskolen BI.