BØK 3629 Regnskapsføring i næring

BØK 3629 Regnskapsføring i næring

Kurskode: 
BØK 3629
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Kari Birkeland
Tor Olav Nordtømme
Kursnavn på engelsk: 
Professional Accounting Practice
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og adm. med regnskapsutdanning - Programkurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Det overordnede formålet med dette kurset er å tilfredsstille utdanningskravet i regnskapsførerforskriftens § 1 ledd d, som omhandler regnskapsførerregelverket, regnskapsorganisering og forretningsforståelse. Begrepet forretningsforståelse vil i dette kurset forstås som kunnskaper og ferdigheter som studentene tilegner seg for å kunne utvikle systemer for internkontroll og regnskapsorganisering som tar hensyn til relevante bransjemessige, virksomhetsspesifikke og situasjonsbestemte forhold.

Kursets innhold og læringsmål er tilpasset punkt 4d i Universitets- og høyskolerådets anbefalte plan av 22.06.2023 for en bachelor i økonomi og administrasjon med spesialisering som regnskapsfører (BØA-RF). I henhold til denne planen skal kursets emner gi studenten innsikt i forhold som er nødvendige for at en regnskapsfører skal utføre regnskapsførervirksomheten på en forsvarlig måte.

Kunnskapsmål

1. Regnskapsførerregelverket

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om:

 • regnskapsførerloven med forskrifter, god regnskapsføringsskikk og andre regler som regulerer rettigheter og plikter for statsautoriserte regnskapsførere, herunder profesjonsansvar og etiske retningslinjer
 • kravene til regnskapsselskapets rutiner i lys av GRFS, risikostyringsforskriften, hvitvaskingslovgivningen og personvernreglene.
 • etiske problemstillinger knyttet både til egen profesjonsutførelse og oppdragsgivers virksomhet.

2. Regnskapsorganisering:

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om:

 • styrets og daglig leders roller og ansvar i aksjeselskaper
 • ulike perspektiver ved risiko og behovet for en risikobasert tilnærming, både overfor oppdragsgivere og i egen regnskapsførervirksomhet, herunder gjennomføring av risikoanalyser
 • COSO- og COSO-ERM rammeverkene for internkontroll og risikostyring
 • generelle kontrollaktiviteter, herunder kontroller for styring av IT-relatert risiko
 • sentrale virksomhetsrutiner
 • revisors rolle og oppgaver
 • regnskapsførerens rolle og mulige oppgaver som controller og rådgiver 

3. Forretningsforståelse

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om:

 • ulike typer forretningsmodeller og hvordan bransje- og virksomhetsspesifikke forhold påvirker selskapets verdiskapingsprosesser
 • hvordan selskapets risikobilde og systemer for internkontroll påvirkes av dets forretningsmodell og eksterne forhold
 • grunnleggende forskjeller og likheter mellom internkontroll i privat, offentlig og frivillig sektor
Ferdighetsmål

1. Regnskapsførerregelverket

Studentene skal tilegne seg ferdigheter når det gjelder å:

 • anvende relevant lovgivning og standarder for profesjonspraksis for å kunne utføre regnskapsførerprofesjonen på en hensiktsmessig og faglig forsvarlig måte, der etiske hensyn også blir godt ivaretatt.
 • drøfte og kommunisere praktiske problemstillinger i tilknytning til oppdragsgivers operasjonalisering av regnskapsrutiner, dokumentasjon, overholdelse av plikter og vurdering av risiko og vesentlighet.

2. Regnskapsorganisering

Studentene skal tilegne seg ferdigheter når det gjelder å:

 • anvende COSO- og COSO-ERM rammeverkene for å drøfte utfordringer knyttet til internkontroll og risikohåndtering.
 • utarbeide virksomhetsrutiner som bidrar til god etterlevelse og som legger til rette for lønnsom drift.

3. Forretningsforståelse

Studentene skal tilegne seg ferdigheter når det gjelder å:

 • foreslå systemer for internkontroll og risikohåndtering som ivaretar kravene til målrettet og effektiv drift, relevant og pålitelig intern og ekstern informasjon samt høy etterlevelse av lover og regler, der det er tatt hensyn til bransje-, virksomhets- og situasjonsbestemte forhold,
 • kunne kommunisere godt skriftlig med oppdragsgiver om relevante forhold som omhandler regnskapsføreroppdraget og oppdragsgivers virksomhet.
Generell kompetanse

Studentene skal opparbeide god kunnskap om de regulatoriske kravene til regnskapsførerprofesjonen samt rammeverk og verktøy som bidrar til å håndtere risiko og sørger for en hensiktsmessig virksomhetsstyring. Kurset har et fokus både på studentens egen fremtidige regnskapsførerrolle og på virksomheten til de ulike oppdragsgiverne i et regnskapsselskap.

Kursets innhold

Del 1 - Regnskapsførerregelverket

Denne delen av kurset omhandler punktet i UHR-ØAs rammeplan som omhandler temaet regnskapsførerregelverket: Innsikt i regnskapsførers rolle og god regnskapsføringsskikk, risikostyringsforskriften, hvitvaskingsloven og personvernregler.

Sentrale temaer i kursets første del er:

 • Regulatoriske krav til regnskapsførerprofesjonen, herunder regnskapsførerloven, forskrift om risikostyring og internkontroll, personopplysningsloven og hvitvaskingsloven
 • GRFS og bransjens eget etiske regelverk
 • Organisering av regnskapsførervirksomheten
 • Etablering og planlegging av regnskapsoppdrag, herunder risikovurdering av oppdraget
 • Generelt om oppdragsutførelse og oppdragsdokumentasjon, herunder regnskapsførers bistand i revisjonsprosessen
 • Spesielt om utførelse og dokumentasjon knyttet til bokføring, fakturering, lønn, betalingsoppdrag og årsoppgjør
 • Opphør av regnskapsoppdrag

Del 2 - Internkontroll, regnskapsorganisering og økt forretningsforståelse

Denne delen av kurset omhandler punktet i UHR-ØAs rammeplan som omhandler temaene regnskapsorganisering (innsikt i foretaksstyring, organisering og internkontroll) og forretningsforståelse (oversikt i et regnskapsførerperspektiv over ulike typer næringsvirksomhet).

Sentrale temaer i kursets andre del er:

 • Ulike perspektiver på risiko
 • COSO- og COSO ERM-rammeverkene
 • Utvikling og implementering av hensiktsmessige kontrollaktiviteter
 • Sentrale regulatoriske krav som internkontrollen må ta hensyn til
 • Risikostyring og internkontroll i et overordnet virksomhetsstyringsperspektiv
 • Forståelse av hvordan bransje- og virksomhetsspesifikke forhold påvirker forretningsmodellen og derfor også systemene for internkontroll og risikohåndtering. Bransjemessig tematikk omhandler blant annet forhold som er relevant for handelsvirksomhet, tjenesteytende virksomhet og bygge- og anleggssektoren.
 • Hensiktsmessige virksomhetsrutiner, herunder rutiner for varehandel (innkjøp/lager/salg), salg av tjenester, periodiske lønnskjøringer og forberedelse til årsoppgjør. 
 • Utvikling av rådgiverkompetanse innenfor økonomi- og virksomhetsstyring
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset tilbys som et nettbasert kurs over 14 studieuker. Grunnleggende teori og konseptuell forståelse foreleses i webinarene, og kursets videoer anvendes først og fremst til mer videregående tematikk samt ferdighetsbygging. Studentene må i stor grad arbeide på egen hånd med kursets oppgave- og caseprogram.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

BØK 3430 Innføring i bedriftsøkonomi og finans og BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse, eller tilsvarende. 

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - digital
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
Varighet: 
4 Time(r)
Kommentar: 
Midtsemestereksamen som tester læringsmål fra kursets første åtte studieuker
Eksamenskode: 
BØK 36291
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe (1 - 3)
Varighet: 
2 Uke(r)
Kommentar: 
Casebasert fagoppgave på slutten av semesteret
Eksamenskode: 
BØK 36292
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Webinar
20 Time(r)
10 økter á to timer
Digitale læringsressurser
20 Time(r)
1-2 videoer per studieuke
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
10 Time(r)
To frivillige innsendingsoppgaver
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
50 Time(r)
To lærebøker
Gruppearbeid / oppgaver
45 Time(r)
Kursets oppgave- og caseprogram
Eksamen
55 Time(r)
Midtsemestereksamen og fagoppgave
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.