Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ORG 3650 People Insights

ORG 3650 People Insights

Kurskode: 
ORG 3650
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Øivind Hagen
Hakim Lyngstadås
Kursnavn på engelsk: 
People Insights
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse - Programkurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kvalitativ metode er sentralt for å forstå og beskrive ulike sider ved organisasjoner og ledelse. En forutsetning for å ivareta, utvikle og endre en organisasjon er kunnskap om hva som kjennetegner nå-situasjonen. Innsikt i kvalitativ metode er sentralt ikke bare for å utvikle kunnskap om en organisasjon, men også for å vurdere kvaliteten på og premissene for denne kunnskapen. Kvalitativ metode er også nyttig for å forstå og utvikle rollen som hjelper, rådgiver og endringsagent i en organisasjon.

Dette kurset er en innføring i kvalitativ forskningsmetode anvendt på organisasjoner.

Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg en grunnleggende oversikt og kritisk forståelse for kvalitativ forskningsmetode og de ulike stegene i en kvalitativ forskningsprosess

Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene selv kunne være i stand til å gjennomføre undersøkelser basert på kvalitativ metode, og ha et bevisst forhold til muligheter og begrensninger ved en slik undersøkelse.

Generell kompetanse

Etter kurset skal studentene forstå kvalitativ metode og hvordan kvalitative metoder kan benyttes i praktisk forskning og utredningsarbeid i organisasjoner.

Kursets innhold
  • Introduksjon: Kvalitativ metode - hva, hvorfor, når?
  • Kvalitative metoder: Hva kjennetegner sentrale kvalitative forskningsmetoder?
  • Analyse: Hvordan analysere kvalitativt datamateriale?
  • Kvalitet: Hva kjennetegner god kvalitativ forskning?
  • Ekspertrollen: Hva skal til for å fungere som hjelper, rådgiver, internkonsulent, eksternkonsulent og endringsagent i en organisasjon? Hva er ekspertise?
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 20 timer forelesninger om de fem hovedtemaene i kurset. I tillegg gis det felles seminarrelatert undervisning eller tilsvarende om prosjektoppgaven, samt veiledning på prosjektoppgaven. Totalt gir dette 40 timer undervisning i kurset.   

Eksamen er skriftlig og består av en flervalgstest og en semesteroppgave.

• Semesteroppgaven kan gjennomføres individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter. Flervalgstesten gjennomføres individuelt.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

ORG 3402 Psykologi, Organisasjon og Ledelse eller tilsvarende kunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
65
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Semesteroppgave skal være på maksimum 5000 ord, eksklusive forside, innholdsfortegnelse, referanseliste og appendiks. I appendiks skal det minimum være transkripsjon av eksamensdata. Det vil bli kjørt plagieringskontroll av oppgavene i mappen. Eventuell kontinuasjon i en av eksamensdelene kan gjøres separat. Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
ORG 36501
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Strukturert test
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
35
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
1 Time(r)
Kommentar: 
Multiple choice test hvor studenten vil testes i kursets pensumlitteratur. Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
ORG 36502
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
10 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
40 Time(r)
Innlevering(er)
80 Time(r)
Arbeide med semesteroppgave.
Digitale læringsressurser
20 Time(r)
Eksamen
20 Time(r)
Eksamen inkl. forberedelser.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.