ELE 3787 Anvendt Mikroøkonomi

ELE 3787 Anvendt Mikroøkonomi

Kurskode: 
ELE 3787
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Atle Haugen
Terje Synnestvedt
Kursnavn på engelsk: 
Applied Microeconomics
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Anvendt mikroøkonomi gir deg begreper og modeller for å forstå og analysere bedrifters strategiske valg når de konkurrerer med andre bedrifter, og samfunnsøkonomiske konsekvenser av disse. Vi vil behandle bedrifters strategiske valg, som prisingsstrategier, kvantumskonkurranse, etablering og samarbeid. Du skal lære hvordan etablerte bedrifter tilpasser seg nykommere, hvilke konkurranseeffekter av bedrifter som slår seg sammen, og hvordan bedrifter kan samarbeide lovlig og ulovlig. Vi vil drøfte samfunnsøkonomiske effektivitetskriterier og den fagøkonomiske begrunnelsen for konkurranseregulering. Videre vil kurset ta opp samspillet mellom innovasjon og konkurranse, og belyse problemsstillinger om anbud, konkurranseutsetting og privatisering.

Kunnskapsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene ha kunnskap om:

 • hva som kjennetegner effektiv ressursallokering.
 • sentrale modeller for statisk imperfekt konkurranse og dynamisk oligopolteori.
 • etablerte bedrifters avskrekkings- og tilpasningsstrategier i møte med nyetablering.
 • ulike former for koordinert og ikke-koordinert samarbeid.
 • ulike former for prisdiskriminering og prisingsstrategier for bedrifter som kan drive prisdiskriminering.
 • den samfunnsøkonomiske begrunnelsen for konkurransepolitikk.
 • betydninger av innovasjon og incentiver for å innovere.  
 • hva som menes med konkurranseutsetting og privatisering av offentlige virksomheter.
 • anbudskonkurranser.
Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne:

 • skille mellom effektiv og ineffektiv allokering av ressurser.
 • benytte spillteoretiske modeller til å analyse utfallet av strategiske situasjoner.
 • analysere konkurranseforhold i ulike næringer ved bruk av modeller for imperfekt konkurranse.
 • diskutere avveiningen konkurransemyndigheter står overfor ved vurderinger av prissamarbeid og innovasjonssamarbeid.
 • forklare ulike former for prisdiskriminering.
 • redegjøre for argumenter for og i mot konkurranseutsetting.
 • redegjøre for argumenter for og i mot privatisering.
 • forklare effekter av anbudskonkurranser.
Generell kompetanse

Studentene skal utvikle evnen til selvstendig å trekke ut informasjon og produsere og formidle enkle økonomiske analyser og vurderinger.

Kursets innhold
 • Effektivitetskriterier
 • Duopol og oligopolteori
 • Prisdiskriminering
 • Konkurranseanalyse og konkurransepolitikk
 • Innovasjoner og investeringsinsentiver
 • Konkurranseutsetting
 • Privatisering
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 36 timer forelesninger. I tillegg vil det utvikles digitale læringsressurser som for eksempel videoer, flervalgstester og oppgavesett. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

SØK 3420 Samfunnsøkonomi I, SØK 3500 Samfunnsøkonomi II eller 3550 Anvendt samfunnsøkonomi, eller tilsvarende kurs.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - penn og papir
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
ELE 37871
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Forberedelse til undervisning
60 Time(r)
Individuell oppgaveløsning
40 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
38 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
23 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.