ELE 3914 Sustainable Finance

ELE 3914 Sustainable Finance

Kurskode: 
ELE 3914
Institutt: 
Finans
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Kjell Jørgensen
Kursnavn på engelsk: 
Sustainable Finance
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Programvalgkurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Samfunnet står overfor store globale miljø- og klimautfordringer. Samtidig ser vi stadige brudd på menneskerettigheter og lite etiske forretningsmodeller. Tradisjonelle økonomiske modeller tar utgangspunkt i kapital og arbeidskraft som knappe ressurser, mens dagens situasjon viser at det også er knapphet på naturgitte økologiske ressurser. Framtidens økonomiske modeller må derfor inkorporere knapphet i disse for at de skal være nyttige redskaper som bærekraftige beslutningsmodeller. Dette gjelder også finansielle modeller.

Hvordan kan selskaper i større grad må internalisere sitt avtrykk i samfunnet. Hvordan kan Eierstyring (Corporate Governance) tilpasses? Hvordan kan langsiktige institusjonelle eiere bidra til at selskapet når langsiktige bærekraftsmål? Hva har dette å si for strategivalg og forretningsmodeller? Hvordan synliggjøre mål, status og utvikling gjennom integrert rapportering?

I kurset skal du også lære om hvordan bærekraft kan integreres i de ulike finansnæringene. Mer spesifikt skal vi se på nye tilnærminger for investeringer med utgangspunkt i langsiktig verdiskaping. Deretter fokuserer vi på hvordan bærekraft kan integreres i finansielle instrumenter og sektorer.

Kunnskapsmål

Etter gjennomført kurs skal du kunne:

 • Forstå de utfordringene samfunnet vårt står overfor, fremveksten av fagområdet. bærekraftig utvikling, og hvordan økonomi og finans spiller en viktig rolle som en del av løsningen.
 • Forstå de ulike nivåene av bærekraftig finans – fra bærekraftig finans 1.0 til bærekraftig finans 3.0.
 • Forstå hva en eksternalitet er, hvordan den kan internaliseres og regulative myndigheters rolle
 • Forstå hvordan et selskaps Eierstyring (Corporate Governance) kan bidra til å nå bærekraftsmålene.
 • Forstå betydningen bærekraftsmål har for strategivalg og forretningsmodeller.
 • Forstå betingelsene for langsiktig verdiskaping og forskjellen mellom tradisjonelle og alternative prestasjonsmål.
 • Forstå hvordan ESG (ESG: Environmental, Social and Governance) kan integreres på en fullverdig måte i finansielle instrumenter som aksjer og obligasjoner.
 • Forstå barrierene og insentivene ved bærekraftige utlån.
Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal du være i stand til å:

 • Bidra til å sette fokus på forståelse og utvikling av bærekraft i bedrifter.
 • Identifisere eksternaliteter og internaliseringsmuligheter.
 • Vurdere selskapers eierstyring (Corporate Governance) og hvordan denne bidrar til å nå bærekraftsmålene.
 • Vurdere selskapers strategivalg og forretningsmodeller, og graden av bærekraft i disse.
 • Vurdere betingelsene for langsiktig verdiskaping og kunne anvende tradisjonelle og alternative prestasjonsmål.
 • Anvende oppdaterte finansielle modeller for å vurdere finansielle instrumenter som aksjer, obligasjoner og lån.
Generell kompetanse

Studentene skal utvikle en kritisk sans til eksisterende forretningspraksis og modeller. I tillegg skal studentene forstå hvordan finansfaget kan bidra til en mer effektiv omstilling til et bærekraftig samfunn.

Kursets innhold
 1. Bærekraftsbegrepet fra Brundtland-kommisjonen til FNs bærekraftmål og Planet Boundaries.
 2. De ulike delene av bærekraftsbegrepet:
  • bærekraftig utvikling,
  • bærekraftig finans og
  • bærekraftige forretningsmodeller.
 3. De ulike nivåene av bærekraftig finans – fra bærekraftig finans 1.0 til bærekraftig finans 3.0.
 4. Eksternaliteter og Internalisering
 5. Eierstyring (Corporate Governance) og bærekraft
 6. Strategivalg og forretningsmodellers rolle i omstilling til bærekraftig virksomhet
 7. Investering og langsiktig verdiskaping
 8. Integrering av ESG-mål i verdsettelsen av aksjer og obligasjoner
 9. Bank og nye vurderinger for utlån
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Forelesninger på campus samt digitale læringselementer.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Vær oppmerksom på at selv om det ikke er pliktig fremmøte i forelesninger er studentenes eget ansvar å holde seg oppdatert på informasjon som gis i forelesning.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Et introduksjonskurs i finans som f.eks. BØK 3423 Finans.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
40
Gruppering: 
Gruppe (2 - 3)
Varighet: 
2 Uke(r)
Kommentar: 
Skriftlig innleveringsoppgave
Eksamenskode: 
ELE 39142
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - digital
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
60
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
3 Time(r)
Kommentar: 
Skriftlig skoleeksamen
Eksamenskode: 
ELE 39143
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
28 Time(r)
Forberedelse til undervisning
39 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
30 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
100 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.