VHL 35X1 Butikk- og senterledelse

VHL 35X1 Butikk- og senterledelse

Kurskode: 
VHL 35X1
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Program of study: 
Bachelor i Retail Management
Kursansvarlig: 
Robert Ingvaldsen
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Retail Management - Programkurs
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Planlagt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

FULLSTENDIG KURSBESKRIVELSE PUBLISERES JUNI 2021

Kurset er målrettet for studenter innenfor markedsførings- og økonomirelaterte fagområder som ønsker innsikt og forståelse i sentrale områder innenfor butikk- og senterledelse.

Temaene i kurset er bygget opp rundt sentrale områder innenfor etablering, organisering, drift og utvikling av butikk og kjøpesenter.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studenten ha tilegnet seg en grunnleggende begrepskunnskap, -innsikt og -forståelse innenfor områder knyttet til etablering, organisering, drift og utvikling av butikk og kjøpesenter. De skal videre ha:

 • Grunnleggende forståelse for ulike strategiske beslutninger inn markedsstrategi, økonomi, lokalisering, informasjonssystemer og kundelojalitetssystemer.
 • Grunnleggende kunnskap om vareledelse bla. knyttet til sortimentsbeslutninger, prisprofil og prisstrategi, visual merchandising
 • Kunnskap om viktige sider ved butikkledelse, HRM og kundeservice.
 • Grunnleggende kunnskap om grunnlaget for verdiskapning i et kjøpesenter, deriblant grunnleggende kunnskap om sentrale utviklingstrekk og strategisk senterledelse.
 • Grunnleggende kunnskap om utøvelse av senterledelse i praksis knyttet til de viktigste funksjonene som felles markedsføring, beslutninger knyttet til leieavtale, leietakerforvaltning, og internt samarbeid mellom leietakerne.
 • Grunnleggende kunnskap om etablering og videreutvikling av ulike typer sentre, handelssentrum.
Ferdighetsmål

Etter kurset skal studentene beherske viktige prinsipper og oppgaver som gjennomgås i kurset ved utøvelse av butikk og senterledelse, deriblant:

 • Kunne foreta en strategisk analyse for en gitt detaljhandelsvirksomhet
 • Kunne delta i strategisk og operativt planlegging, og realisering av f.eks aktuelle bærekraftige butikkonsepter.
 • Kunne bidra i strategisk og operativt beslutninger knyttet til vareledelse og butikkledelse.
 • Beherske en helhetlig beslutningsramme for bruk av butikken som markedsføringsmedium, samt kunne utnytte dette strategisk og i butikkens daglige drift.
 • Kunne bidra i strategisk og operativt arbeid tilknyttet kostnads og svinnkontroll.
 • Vurdere senterproduktiviteten og eventuelle løsninger til å øke den.
 • Planlegge en strategisk, bærekraftig aktivitetsplan.
 • Bruke leieavtale og ulike rapporter (f.eks omsetningsrapport) strategisk, samt bruke dem til ulike beregninger, og som grunnlag for markedsføringsbudsjett.
Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studentene ha utviklet bevisst holdning til forbrukerservice og utvikling av effektivt samarbeidsklima. Kandidaten skal se verdien i å kunne videreutvikle seg som leder og se potensialet og utviklingsmuligheter for den enkelte medarbeider og organisasjonen som helhet.

Utvikle en bevisstholdning til kjøpesenterets rolle som en effektiv økonomisk og miljøskapende enhet, og bidragsyter til lokalsamfunnets utvikling.

Studenten skal ha fått økt bevissthet om betydningen av at butikk og kjøpesentre   må arbeide mot bedre bærekraftige løsninger. 

Kursets innhold
 • Grunnlagsforståelse i en detaljhandelskontekst: 
  • Detaljhandelen, detaljistbransjer, handelsformater, eierstrukturer.
  • Forståelse av kundeatferd og kundesegmentering.
 • Strategiske beslutninger
  • Markedsstrategi og strategisk analyse
  • Finansstrategi med økonomiske nøkkeltall (kort).
  • Lokaliseringsbeslutninger.    
  • Informasjonssystem forsyningskjede (kort innføring) og Kundelojalitetssystemer (CRM)
 • Vareledelse
  • Sortimentsbeslutninger fra planlegging til innkjøp.
  • Prisprofil og prisstrategier.
  • Detaljhandelens kommunikasjonsmiks (kort)
  • Butikkledelse og HRM
  • Butikkens design og planløsning, og visual merchandising
  • HRM- Detaljistens organisering og personalplanlegging, kompetansebehov og motivasjon.
  • Kundeservice (kort)
 • Grunnlaget for verdiskapning på et kjøpesenter.
  • Sentrale utviklingstendenser.
  • Strategisk senterledelse
 • Senterledelse i praksis:
  • Knyttet til de viktigste funksjonene som felles markedsføring, leietakerforvaltning, og internt samarbeid mellom leietakere.
  • Strategier for etablering og videreutvikling av ulike typer sentre, handelssentrum.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med klasseromsundervisning, individuelle oppgaver, gruppearbeid og individuell/felles veiledning. Kurset er praktisk-teoretisk i den forstand at teorien diskuteres i en praktisk sammenheng og med f.eks. besøk fra aktører innen bransjen.  

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Pensumlitteratur.
Bok: Levy, Weitz og Grewal. Retailing Management

Bok. Senterledelse. Tore Omholt (tilpasset til dette kurset)

Diverse artikler.

Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.