BIK 2939 Kompetanseledelse og læringskultur

BIK 2939 Kompetanseledelse og læringskultur

Kurskode: 
BIK 2939
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Anne Berit Swanberg
Emnenavn på engelsk: 
Knowledge Management and Learning culture
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Spesialkurs
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette programmet gir deltakerne nødvendig kunnskap og ferdigheter for å forstå, reflekterer over og å tilegne seg nødvendig ekspertise for hva som blir avgjørende for å lykkes med strategisk ledelse av kompetanseledelse, kompetent ledelse og utvikling av en sterk læringskultur i alle typer av organisasjoner. 

Programmet er praksisnært, interaktivt , reflekterende med oppmerksomhet på ledelse for organisasjonslæring og en sterk læringskultur og ledelseskultur, kunnskapsmobilisering,  kunnskapsdeling og tillit, tverrfaglig samarbeid, tilhørighet og identifisering og hva som blir viktig for utvikling av kunnskapssystemer. Strategiske valg og mål blir også vektlagt, alt for hvordan en organisasjon skal lykkes med å være lærende, kunnskapsintensiv, endringvillig og innovativ. Ledelse på alle nivåer vektlegges, men også hvordan den enkelte mellomleder kan identifisere og tilrettelegge for gode læringsarenaer i etablert praksis.

Ledelse for kompetanseledelse må fostre og videreutvikle en sterk læringskultur som ivaretar og videreutvikle organisasjonens kunnskapsmål, visjoner, strategier og konkurransefortrinn gjennom kunnskapsvikling og kunnskapsdeling, og dermed tiltrekke seg kunnskapsrike medarbeidere. Dette for å oppnå tillitt, respekt og og være en attraktiv og ettertraktet arbeidsplass.

Kunnskapsmål

Studentene skal ha tilegnet seg nødvendig kunnskap om kompetanseledelse og læringskultur med konkrete tiltak på hvordan dette skal implementeres og tilrettelegges for i egen organisasjon . De skal også ha kunnskap om endring og innovasjon og hvordan man kan lykkes med dette. I tillegg skal de ha nødvendig kunnskap om lederrollen og kunne identifisere og sette kriterier for hva en leder på alle nivåer må være for å lykkes med kompetanseledelse.

Ferdighetsmål

Studentene skal utvikle nødvendige ferdigheter for å kunne sette konkrete kompetansemål og hvordan de kan evalueres og tilrettelegges for innenfor kompetanseledelse. De skal også utvikle ferdigheter på mulige kompetanseverktøy.
 

Generell kompetanse

Studentene skal ha kritisk refleksjon og et felles ansvar for kompetanseledelse og hva som forventes av organisasjoner og dennes ledelse. De skal også se behovet for HR-funksjonen og dennes rolle i kompetanseledelse, inklusive det ansvaret som rekruttering og implementering av nyansatte representerer. I tillegg er det mål om at de legitimerer den enkeltes ansvar for egen kompetanseutvikling.

Kursets innhold
 • Strategisk kompetanseledelse og ledelse for kompetanse
 • Kunnskapsmål og kunnskapsprosesser i praktisk arbeid
 • Endring og kompetansemobilisering
 • Kunnskapsdeling og læring på tvers av team og prosjekter
 • Ledelse og tillit - kompetent ledelse
 • Leder som veileder og tilrettelegger
 • Suksesskriterier for en sterk læringskultur
 • Fra kunnskap til kompetanse i praktisk arbeid
 • Nyansattes læringsprosesser
 • Formell og uformell læring
 • Taus og eksplisitt kunnskap
 • Organisering, infrastruktur, IT-verktøy
 • Læringsarenaer og kunnskapskilder
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset foreleses over 3 samlinger á 2 dager, totalt 45 timer.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

 

Covid-19
Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Ingen

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BIK 29391
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave som kan løses individuelt eller på gruppe opp til 3 studenter
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave som kan løses individuelt eller på gruppe opp til 3 studenter
Eksamenskode:BIK 29391
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Eksamen
70 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgaven.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
85 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.