ENT 3504 Entreprenøren som leder

ENT 3504 Entreprenøren som leder

Kurskode: 
ENT 3504
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Silje Katinka Jansen
Kursnavn på engelsk: 
Leadership Skills for Entrepreneurs
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i forretningsutvikling og entreprenørskap - Programkurs
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I dette kurset skal studentene arbeide med utvikling av seg selv som entreprenør og leder gjennom bruk av teoretiske verktøy, øvelser i undervisningen og gjennom praktisk arbeid med egen bedrift. I kurset skal studentene reflektere over egne veivalg og videre retning for seg selv og bedriften. Det er krav om å sette og arbeide mot spesifikke mål. Vi går dypere inn i tema som motivasjon, selvledelse, kommunikasjon og samarbeid.

Det legges opp til en aktiv læringsform gjennom praktiske øvelser i undervisningen, klassediskusjoner, egenrefleksjon, workshops og arbeid med egen bedrift.   

Kunnskapsmål

Gjennom kurset skal studentene:

 • Lære om motivasjon, verdier og personlighet
 • Opparbeide seg kunnskap om selvledelse og emosjoner  
 • Lære om kommunikasjon, lytting og metodikk for veiledning
 • Tilegne seg kunnskap om ledelse, team og samarbeid
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Ha innsikt i egen personlighet, verdier og evnen til å lede seg selv 
 • Kunne lede og veilede team og oppstartsbedrifter etter gitte planer og mot bestemte mål
 • Være i stand til samarbeide og skape motivasjon i team, ha dialog internt i grupper og utad med eksterne
 • Utviklet eget intellekt ved å sammenholde og presentere akademisk kunnskap og resultater fra intervjuer og analyser 
Generell kompetanse

Studentene skal utvikle forståelse for egne verdier og motivasjon gjennom utvikling av en egen bedrift og veiledning av andre entreprenører. De skal kunne reflektere over egen atferd, bli bevist egne og andres følelser, og kunne lede seg selv. Studentene skal få innblikk i kompleksiteten i ledelse og samarbeid i team, og dermed bli i stand til å ta et selvstendig valg for videre retning som entreprenører.  

Kursets innhold
 • Verdier, personlighet og motivasjon 
 • Selvledelse og emosjoner
 • Kommunikasjon, lytting og metodikk for veiledning 
 • Team, samarbeid og ledelse
 • Praktisk arbeid med egen bedrift
 • Bruk av teori
 • Refleksjonsverktøy 
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 36 timer forelesninger og gruppediskusjoner:

 • Kick-off: Fellessamling
 • Kreativ workshop
 • 4 tematiske forelesninger
 • Midtveis fellessamling
 • 4 gruppesamlinger
 • Avsluttende fellessamling med forberedelse av essay og "TED-TALK"

Det legges opp til en aktiv læringsform gjennom praktiske øvelser i undervisningen, klassediskusjoner, egenrefleksjon, workshops og arbeid med egen bedrift.   

Studentene forventes å være til stede under samtlige forelesninger og gruppediskusjoner, og bidra aktivt til kunnskapsutveksling.

 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav

Kurset bygger på kunnskaper som det forventes at studenten har ervervet i de foregående semestre i studiet.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk 5 31) Studentene skal gjennom kursperioden gjennomføre fire veiledningstimer med en selvvalgt bedrift. Studentene skal utarbeide et refleksjonsnotat basert på veiledningssamtalene. 2) Studentene skal skrive personlig logg under hele kursperioden basert på refleksjonsspørsmål som presenteres i undervisningen. 3) Studentene skal i starten av kurset sette mål for egen bedrift, utarbeide en gjennomføringsplan og gjennom semesteret jobbe systematisk for å nå disse målene. Studentene skal utarbeide et eget notat hvor de presenterer målet satt i starten av semesteret, gjennomføringsplanen og reflekterer rundt bedriftens måloppnåelse. Notatet skal avsluttes med en refleksjon rundt egen rolle i arbeidet med bedriften relatert til teorier de har lært, øvelser de har gjort og dermed hva de har lært om seg selv. 4) Intervjue en leder, anvende teori fra pensum til å analysere denne personen og konkludere med hva en selv har lært fra denne lederen. Notatet skal være på 2 sider. 5) Gjennomføre en personlighetstest, anvende teori om entreprenøren for å analysere seg selv som entreprenør og konkludere med hvilke ressurser en selv har som entreprenør i form av sin personlighet. Notatet skal være på 2 sider. Alle arbeidskravene går fra studiestart frem til så lenge undervisningen varer. Ytterligere informasjon blir gitt ved kursstart. Tre av tre arbeidskrav må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav: 5
Obligatoriske arbeidskrav: 3
Kommentar arbeidskrav:1) Studentene skal gjennom kursperioden gjennomføre fire veiledningstimer med en selvvalgt bedrift. Studentene skal utarbeide et refleksjonsnotat basert på veiledningssamtalene. 2) Studentene skal skrive personlig logg under hele kursperioden basert på refleksjonsspørsmål som presenteres i undervisningen. 3) Studentene skal i starten av kurset sette mål for egen bedrift, utarbeide en gjennomføringsplan og gjennom semesteret jobbe systematisk for å nå disse målene. Studentene skal utarbeide et eget notat hvor de presenterer målet satt i starten av semesteret, gjennomføringsplanen og reflekterer rundt bedriftens måloppnåelse. Notatet skal avsluttes med en refleksjon rundt egen rolle i arbeidet med bedriften relatert til teorier de har lært, øvelser de har gjort og dermed hva de har lært om seg selv. 4) Intervjue en leder, anvende teori fra pensum til å analysere denne personen og konkludere med hva en selv har lært fra denne lederen. Notatet skal være på 2 sider. 5) Gjennomføre en personlighetstest, anvende teori om entreprenøren for å analysere seg selv som entreprenør og konkludere med hvilke ressurser en selv har som entreprenør i form av sin personlighet. Notatet skal være på 2 sider. Alle arbeidskravene går fra studiestart frem til så lenge undervisningen varer. Ytterligere informasjon blir gitt ved kursstart. Tre av tre arbeidskrav må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
50
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Essay.
Eksamenskode: 
ENT 35041
Karakterskala: 
Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Aktivitet
Vurderingsform: 
Muntlig eksamen
Vekting: 
50
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
20 Minutt(er)
Kommentar: 
Kurset avsluttes med en muntlig presentasjon i form av en 15 minutters «TED-TALK» basert på eget veivalg og videre retning som leder og entreprenør.

Siste delen av den muntlige eksamen er en samtale basert på egenrefleksjon om pensum i faget og videre retning med egen bedrift.
Eksamenskode: 
ENT 35042
Karakterskala: 
Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Undervisningen består av fellessamling, workshops, gruppesamling.
Bedriftsbesøk og/eller studietur
10 Time(r)
Veiledning av ungdoms eller oppstartsbedrift inkludert forberedelse og logg i etterkant.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
154 Time(r)
Arbeid med bedriften, selvstudium samt forberedelse og gjennomføring av eksamen.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.