SØK 3442 Samfunnsøkonomi

SØK 3442 Samfunnsøkonomi

Kurskode: 
SØK 3442
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Lars Christian Bruno
Arne Lyshol
Kursnavn på engelsk: 
Economics
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Samfunnsøkonomi dreier seg om hvordan begrensede ressurser skal benyttes for å tilfredsstille våre materielle behov. Noe grovkalibret skilles samfunnsøkonomifaget i to hovedblokker; mikroøkonomi og makroøkonomi. Mikroøkonomi fokuserer på enkeltindividers og bedrifters atferd, prisdannelsen i ulike typer markeder, hva som er en effektiv ressursbruk med mer. Makroøkonomi på sin side retter fokus mot samlestørrelser i det økonomiske liv og sammenhenger mellom disse størrelsene. Faget dreier seg blant annet om samlet verdiskaping i et land, konjunkturbevegelser, arbeidsledighet, generell prisstigning og underskudd eller overskudd i utenriksøkonomien og ikke minst hvordan man gjennom økonomisk politikk kan påvirke den makroøkonomiske utvikling.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene ha opparbeidet:

 • Forståelse av hva som påvirker tilbud og etterspørsel etter ulike produkter og hvordan priser dannes på kort sikt og utvikler seg på lang sikt, under ulike markedsmessige rammebetingelser.
 • Innsikt i hvordan myndighetene kan påvirke de markedsmessige rammebetingelsene.
 • Kunnskap om kriteriene for en effektiv ressursbruk.
 • God forståelse av makroøkonomiske begreper og forståelse for sammenhenger mellom makroøkonomiske variabler. Herunder skal studentene opparbeide innsikt i årsaker til arbeidsledighet, hvorfor vi har variasjoner i kapasitetsutnyttingen over tid, hva som påvirker den generelle prisutviklingen og hvordan norsk økonomi påvirkes av internasjonal økonomi.
 • Kunnskap om sentrale målsettinger for den økonomiske politikk, hvilke virkemidler myndighetene har for å påvirke den økonomiske utvikling og hvordan disse virkemidlene kan fungere.
Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne:

 • Forklare hvordan priser dannes i ulike markeder og kunne redegjøre for hvordan priser i ulike markeder utvikler seg over tid.
 • Redegjøre for hva som kjennetegner en effektiv ressursbruk, hvordan ulike markeder fungerer med hensyn til effektivitet og hva myndighetene kan gjøre for å påvirke markedsstrukturer og dermed ressursbruken.
 • Finne frem relevante makroøkonomiske størrelser og indikatorer som for eksempel kan benyttes i en vurdering av om et land er i en høy- eller lavkonjunktur.
 • Drøfte noen grunnleggende økonomiske sammenhenger og utvikle en kritisk sans som gjør at de kan skille mellom riktige og gale utsagn om makroøkonomi og makroøkonomisk politikk.
Generell kompetanse

Studentene skal bli bevisste ulike markedsformenes effektivitetsmessige og fordelingsmessige effekter. De skal også være bevisst de grunnleggende interessekonflikter og målkonflikter som er knyttet til økonomisk politikk og herunder kunne vurdere en økonomisk problemstilling fra forskjellige synsvinkler når det gjelder ulike gruppers økonomiske interesser.

Kursets innhold
 • Markeder og prisdannelse på kort og lang sikt
 • Effektivitet
 • Markedsmakt
 • Nasjonalregnskap og økonomisk indikatorer
 • Nasjoners velstand
 • Arbeidsmarked og strukturell ledighet
 • Penger, kreditt og valuta
 • Konjunkturer
 • Finanspolitikk
 • Pengepolitikk
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset vil bestå av en kombinasjon av forelesninger og oppgaveløsning.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Fra og med studieåret 2021/2022 er det ikke lenger arbeidskrav i kurset. Studenter som skal ta kontinuasjonseksamen fra og med høsten 2021, trenger ikke lenger å forholde seg arbeidskravet. 

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav

Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
SØK34421
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
6 Time(r)
Oppgavegjennomgang i plenum
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
128 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
27 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.