ENT 3400 Introduksjon til entreprenørskap

ENT 3400 Introduksjon til entreprenørskap

Kurskode: 
ENT 3400
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Silje Katinka Jansen
Kursnavn på engelsk: 
Introduction to entrepreneurship
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i forretningsutvikling og entreprenørskap - Programkurs
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset gir studentene en helhetlig teoretisk innføring i fagområdet entreprenørskap, og belyser spesielt entreprenørens betydning i samfunnet.

Det gjennomgås hvordan forretningsideer oppstår, evalueres og organiseres. Kurset gir studentene en innføring i metodikk for utvikling av ideer, og de vil evaluere og teste egne ideer som bearbeides fram mot en mulighetsrapport.

I kurset utvikler studentene eget entreprenørielt tankesett gjennom prøving, feiling og refleksjon, og dermed videreutvikler egne personlige egenskaper og holdninger.

Undervisningen er praksisbasert og handlingsorientert, og hvor studentene selv er aktører for egen læring. Studentene vil skrive ukentlig logg gjennom hele semesteret.

Kunnskapsmål

Gjennom kurset oppnås en oversikt over fagfeltet entreprenørskap i teori og praksis. Det er et mål at studentene blir i stand til å gjøre rede for sentrale temaer og begreper innen entreprenørskapsfaget, med særlig vekt på entreprenørens rolle og egenskaper. Studentene blir kjent med den entreprenørielle prosesser, entreprenørens ressurser, nettverk og den entreprenørielle konteksten. 

Ferdighetsmål

Studentene opparbeider seg grunnleggende praktisk erfaring med metodikk for testing av egne ideer, og vil vurdere det kommersielle potensialet til en forretningside. Studentene vil lære å bearbeide og analysere resultatene av undersøkelsene fram mot en mulighetsrapport.

Generell kompetanse

I løpet av kurset utvikler studentene eget entreprenørielt tankesett, og dermed egne personlige egenskaper og holdninger. Studentene utvikler forståelse for egen læringsprosess.

Kursets innhold
  • Bevisstgjøring av egen læringsprosess
  • Hva er entreprenørskap?
  • Hvem er entreprenøren?
  • Den entreprenørielle prosessen
  • Entreprenørielle ressurser og nettverk
  • Den entreprenørielle konteksten
  • Entreprenøriell metodikk
  • Testing av egne ideer 
  • Refleksjon, introduksjon til analyse og mulighetsrapport 
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med totalt 27 timer forelesninger. I tillegg kommer gruppediskusjoner, testing av ideer og arbeid med ukentlige logger. Undervisningen vil legges opp med høy grad av interaktivitet, gjennom dialog, gruppearbeid og diskusjoner. Gjennom veksling mellom forelesninger, gruppearbeid, praktiske arbeid og refleksjon vil man få et levende bilde av fagets særpreg.  

Undervisningen blir gitt med en del forelesninger, samtidig som en vesentlig del av undervisningstiden vil være arbeid med studentenes oppgaver: undersøkelser og testing av ideer, veiledning, diskusjon og refleksjon.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

 

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav

Det stilles ingen krav til spesielle forkunnskaper

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 5)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Gruppebasert innlevering av en mulighetsrapport (basert på bearbeidet idésøk og primærmarkedsundersøkelser) (12 sider)
Eksamenskode: 
ENT34002
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Individuelt refleksjonsnotat basert på pensum i faget.
Eksamenskode: 
ENT34003
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
27 Time(r)
Forberedelse til undervisning
45 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
25 Time(r)
Idesøk (gruppe)
Gruppearbeid / oppgaver
50 Time(r)
Utvikle mulighetsrapport (gruppe)
Gruppearbeid / oppgaver
25 Time(r)
Individuell refleksjonsoppgave
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
28 Time(r)
(Inkludert forberedelse til muntlig eksamen)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.