MAN 5027 Prosjektledelse

MAN 5027 Prosjektledelse

Kurskode: 
MAN 5027
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Anne Live Vaagaasar
Kursnavn på engelsk: 
Project Management
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Master of Management
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5028 - 1. semester
MAN 5029 - 2. semester
Introduksjon

Det å kunne lede prosjekter fra start til slutt har blitt en viktig kompetanse. Gjennom dette programmet blir deltakerne godt rustet til å lede prosjekter og til å utnytte prosjekt som arbeidsform i egen organisasjon. I løpet av seks samlinger gjennomgår vi sentrale tema som: hvordan skape et godt fundament for prosjektet (mål, buisness case, plan for gevinstrealisering etc.), hvordan planlegge og organisere ulike prosjekter på hensiktsmessig måte, hvordan håndtere risiko og kapitalisere på muligheter i prosjektet, hvordan håndtere interessenter effektivt og formålstjenelig, hvordan evaluere og følge opp prosjektet. Vi arbeider også med hvordan vi skal legge til rette for effektiv kunnskapsintegrering og god samhandling mellom prosjektmedelemmene, samt en god kultur for læring i prosjektet og mellom prosjekter. Vi gjennomgår de sentrale prosesser for god prosjektgjennomføring - alt utfra et ledelsesperspektiv. Dette kurset inkluderer både klassisk prosjektgjennomføringsmetodikker, som beslutningsportmetodikk, og smidig metodikk. Sentrale aspekter ved prosjektarbeid sees i lys av samfunnsmessige utviklingstrender; som fokus på etikk, bærekraftsspørsmålet og digitalisering. 

 

Kunnskapsmål

Deltakerne skal etter endt kurs ha utviklet seg i forhold til følgende mål for teoretisk kunnskap:

 • ha avansert kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger innenfor prosjektledelsesområdet, knyttet til planlegging, organisering, gjennomføring og oppfølging av prosjekter
 • ha inngående kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innenfor dette fagområdet
 • ha avansert kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor prosjektledelsesområdet
 • ha inngående kjenskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor prosjektledelsesområdet
 • ha kunnskap om prosjektledelsesområdet historie, tradisjoner og egenart

 

Ferdighetsmål

Deltakerne skal etter endt kurs ha utviklet seg i forhold til følgende mål for ferdigheter:

 • kunne vurder prosjektet i et kost-nytte perspektiv, risiko knyttet til prosjektet, dets muligheter og dets potensial for gevinstrealisering
 • kunne tilrettelegge for god prosjektoppstart og gjennomføring ved å etablere et godt fundament for prosjektet
 • kunne planlegge prosjekter på hensiktsmessig vis
 • kunne legge til rette for situasjonstilpasset organisering av prosjektet, fordeling av roller ansvar og myndighetkunne gjennomføre interessentanalyse og velge hensiktsmessige strategier for situasjonstilpasset interessenthandtering
 • kunne følge opp og evaluere prosjektet
 • kunne analysere en prosjektgruppes utvikling, legge til rette for effektivt  samarbeid og utvikling av teamet  
 • kunne analysere prosjektlederstiler i ulike kontekster
 • kunne analysere og bedømme organisasjoners prosjektmodenhet og utvikling i et prosjektperspektiv
 • kunne sette og analysere prosjektet i et strategisk perspektiv
Generell kompetanse

Deltakerne skal etter endt kurs ha utviklet seg i forhold til følgende mål for holdninger:

 • kunne holde seg oppdatert om sentral kunnskap innenfor prosjektledelsesområdet og videreutvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor prosjektledelsesområdet
 • kunne analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger 
 • kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte prosjekter
 • kunne  formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer

 • kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både m

 • kunne forholde seg kritisk til fagets utvikling og fokus, bidra til nytenkning innenfor faget 
 • ønske å reflektere i forhold til egen gjennomføring av prosjekter, tilpasse teori og verktøy til egen praksis, strebe etter å stadig utvikle egen prosjektpraksis
 • ønske å handle ansvarlig med tanke på å ta vare på og videreformidle læringserfaringer knyttet til prosjektgjennomføring
Kursets innhold

1. samling: Prosjektifisering og prosjektets fundament
2. samling: Planlegging og håndtering av usikkerhet
3. samling: Organisering og relasjoner
4. samling: Oppfølging og styring av prosjektet. Læring gjennom prosjektarbeid
5. samling: Lederskap og teamarbeid i prosjektet
6. samling: Den prosjektorienterte virksomheten

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres med seks samlinger over to semestere, totalt ca. 150 timer.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

 

 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

1. samling: Prosjektifisering og prosjektets fundament
Omfang
3 dager (25 timer)

Læringsmål
Forståelse for hva et prosjekt er og hvorfor prosjekt kan oppfattes på forskjellig måte. Hva man bør vite før et prosjekt blir startet

Emneoversikt
Forskjellige perspektiver på prosjektledelse, forskjellige typer av prosjekter, Prosjektmodeller (PSO, vannfallsmodellen, stage gates, PMBOK)
Evaluering av prosjektforslag
Tilrettelegging for gevinstrealisering - prosjekt som investering
Prosjektstrategier
Interessentanalyse
Utforming av mandat (formål, mål, styringsfilosofi)

Bøker pensum for samlingen
Andersen, Erling S. 2005. Prosjektledelse: Et organisasjonsperspektiv. Bekkestua: NKI forlaget. ISBN 82-562-6129-3. Kap. 1-3.
Larson, Erik W., Clifford F. Gray. 2011. Project management : the managerial process. 5th ed
Söderlund, Jonas. 2005. Projektledning & projektkompetens. Malmö, Sverige: Liber. ISBN 91-47-07579-1. Kap. 1,3-7.

Artikler pensum for samlingen
Se artikkelsamling

Prosjektoppgaven
Utveksling av ideer til studentprosjekter; "Prosjekt-torg"
Foreløpig valg av prosjekt
Metodeinnføring

2. samling: Planlegging og håndtering av usikkerhet
Omfang
3 dager (25 timer)

Læringsmål
Grunnprinsippene for moderne prosjektplanlegging, aktuelle planleggingsteknikker, forståelse for usikkerhet

Emneoversikt
Planleggingsprinsipper i moderne prosjektarbeid
Overordnet prosjektplanlegging
Detaljplanlegging av prosjekt
Estimering av tid og ressursbruk
Usikkerhet og planlegging
Eksempler på bruk av dataverktøy

Bøker pensum for samlingen
Andersen, Erling S. 2005. Prosjektledelse: Et organisasjonsperspektiv. Bekkestua: NKI forlaget. ISBN 82-562-6129-3, kap. 4.
Larson, Erik W., Clifford F. Gray. 2011. Project management : the managerial process. 5th ed

Artikler pensum for samlingen
Se artikkelsamling

Prosjektoppgaven
Presisering av problemstillinger
Datainnsamlingsmetoder
Endelig valg av studentprosjekt

3. samling: Organisering og relasjoner
Omfang
3 dager (25 timer)

Læringsmål
Grunnprinsippene for hvordan moderne prosjektarbeid kan organiseres, ansvarsfordelingen mellom prosjekt og basisorganisasjonen, forståelse for organisasjonskulturens betydning

Emneoversikt
Organisatoriske utfordringer ved prosjektarbeidsformen
Strukturering av en prosjektorganisasjon (hierarki, byråkrati, matrise, nettverk)
Koplinger mellom prosjekt og basisorganisasjon (full, delt og null autoritet)
Roller og ansvar i prosjektarbeid
Forskjellige sentrale organiseringsprosesser (dimensjonering, etablering, rekruttering, oppstart, gjennomføring og avslutning)
Organisasjonskulturen i prosjektet
Prosjektet i lys av dets kontekst og relasjoner

Bøker pensum for samlingen
Andersen, Erling S. 2005. Prosjektledelse: Et organisasjonsperspektiv. Bekkestua: NKI forlaget. ISBN 82-562-6129-3, kap. 5.
Larson, Erik W., Clifford F. Gray. 2011. Project management : the managerial process. 5th ed
Söderlund, Jonas. 2005. Projektledning & projektkompetens. Malmö, Sverige: Liber. ISBN 91-47-07579-1, kap. 11.

Artikler pensum for samlingen
Se artikkelsamling

Prosjektoppgaven
Disposisjon og veiledning
Eventuell presentasjon av utkast

4. samling: Oppfølgingen av prosjektet og læring gjennom prosjektarbeid
Omfang
3 dager (25 timer)

Læringsmål
Grunnprinsippene for oppfølging og kontroll med prosjektet, kommunikasjon internt og eksternt, læring som følge av prosjektarbeidet

Emneoversikt
Oppfølgingen av prosjektgjennomføringen
Måling av framdrift i tid og volum, måling av kostnadsforbruk og beregning av kostnadseffektivitet
Prosjektdokumentasjon
Løpende evaluering og etter-evaluering
Kritiske suksessfaktorer (eks. PEVS), Earned Value, helhetlige vurderingsmetoder
Prosjektintern og -ekstern kommunikasjon
Læring gjennom prosjektarbeid, kunnskapsutvikling og kunnskapsoverføring
Prosjektkontorets rolle.

Bøker pensum for samlingen
Andersen, Erling S. 2005. Prosjektledelse: Et organisasjonsperspektiv. Bekkestua: NKI forlaget. ISBN 82-562-6129-3, kap. 6.
Larson, Erik W., Clifford F. Gray. 2011. Project management : the managerial process. 5th ed
Söderlund, Jonas. 2005. Projektledning & projektkompetens. Malmö, Sverige: Liber. ISBN 91-47-07579-1, kap. 8-10.

Artikler pensum for samlingen
Se artikkelsamling

Prosjektoppgaven
Veiledning

5. samling: Lederskap og teamarbeid i prosjektet
Omfang
3 dager (25 timer)

Læringsmål
Grunnprinsippene for lederskap og teamarbeid

Emneoversikt
Prosjektledelse, temporær ledelse og endringsledelse
Typer av lederskap
Prosjektet som teamarbeid

Bøker pensum for samlingen
Andersen, Erling S. 2005. Prosjektledelse: Et organisasjonsperspektiv. Bekkestua: NKI forlaget. ISBN 82-562-6129-3, kap. 7.
Larson, Erik W., Clifford F. Gray. 2011. Project management : the managerial process. 5th ed
Söderlund, Jonas. 2005. Projektledning & projektkompetens. Malmö, Sverige: Liber. ISBN 91-47-07579-1, kap. 12-13.

Artikler pensum for samlingen
Se artikkelsamling

Prosjektoppgaven
Arbeid med problemstillinger
Veiledning
Eventuell presentasjon av prosjektoppgaven

6. samling: Den prosjektorienterte virksomheten
Omfang
3 dager (25 timer)

Læringsmål
Ledelse av programmer og porteføljer, den videre utviklingen av prosjektfaget

Emneoversikt
Flerprosjektledelse, programmer og porteføljer
Prosjektmodenhet i virksomheten
Profesjonaliseringen av prosjektfaget, sertifisering
Veien videre - ledelse og prosjektledelse

Bøker pensum for samlingen:
Andersen, Erling S. 2005. Prosjektledelse: Et organisasjonsperspektiv. Bekkestua: NKI forlaget. ISBN 82-562-6129-3, kap. 8.
Larson, Erik W., Clifford F. Gray. 2011. Project management : the managerial process. 5th ed
Söderlund, Jonas. 2005. Projektledning & projektkompetens. Malmö, Sverige: Liber. ISBN 91-47-07579-1, kap. 2, 14-15.

Artikler pensum for samlingen:
Se artikkelsamling

Prosjektoppgaven
Veiledning

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 50271
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Individuell 72 timers hjemmeeksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 50272
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
150 Time(r)
Forberedelse til undervisning
150 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
500 Time(r)
Selvstudium, arbeid med prosjektoppgave og eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.