BIK 2949 Den digitale endringsagenten

BIK 2949 Den digitale endringsagenten

Kurskode: 
BIK 2949
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ragnvald Sannes
Kursnavn på engelsk: 
The Digital Change Agent
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset har fokus på å gi medarbeidere og mellomledere relevante kunnskaper og ferdigheter innen digitalisering. Målet er at de skal kunne bli pådrivere og endringsagenter for digitalisering i egen virksomhet. Digital kompetanse handler om å forstå hvilke trusler og muligheter som digitale teknologier og verktøy skaper for å kunne identifisere hva man skal gjøre (digitale initiativ) og hvorfor man skal gjøre det (forretningsmessige effekter). I kurset brukes en digitaliseringskanvas, et verktøy for å forstå digitalisering kan påvirke egen virksomhet og bransje. Den gir et grunnlag for å identifisere hva man skal gjøre og hvorfor i egen virksomhet.

Digitale ferdigheter handler om hvordan digitale initiativ kan gjennomføres, og deltakerne vil få praktisk trening i det gjennom demonstrasjoner, aktiviteter og øvelser. Dette inkluderer praktiske oppgaver som f.eks. hvordan man setter opp enkle løsninger og temaer som organisering, prosesser og verktøy. En digital pådriver og endringsagent må kunne utforske digitale teknologier og muligheter.

I kurset vil vi bruke eksempler fra ulike næringer som har fokus på digital omstilling. Finansbransjen er en næring som utvikler pådrivere og endringsagenter for digitalisering. Der er det både store strategiske satsninger innen digitalisering, og mange mer avgrensede tiltak, for eksempel automatisering ved hjelp av virtuelle roboter. I begge typer av tiltak jobbes det med nye prosesser og nye former for organisering for å skape en mer smidig og fleksibel organisasjon.

Kunnskapsmål
 • Å kunne forstå og anvende begreper knyttet til digitalisering og digital omstilling
 • Ha kjennskap til digitale teknologier og utviklingstrekk
 • Ha kjennskap til metoder og verktøy for å jobbe med digitalisering
 • Ha kjennskap til nyere former for organisering
Ferdighetsmål
 • Å være en digital pådriver og endringsagent
 • Å kunne identifisere, skape og gjennomføre digitale initiativ
 • Å kunne prototype digitale løsninger
 • Å kunne sette opp enkle teknologiske løsninger
Generell kompetanse
 • Deltakerne skal kunne skille mellom det som er teknisk mulig, det som er hensiktsmessig i en forretningsmessig kontekst, og det som er ønskelig mht. etikk og samfunnsutvikling.
Kursets innhold

Kurset vil omfatte følgende temaer:

 • Digitalisering og digital omstilling
 • Bransjeeksempler på digitaliering
 • Digitaliseringskanvas: forstå effekter av digitalisering og identifisere digitale initiativ
 • Digital teknologi: Status og utviklingstrekk
 • Problemløsning med ny teknologi 
 • Teknologi: Hvordan sett opp enkle løsninger (for eksempel en chatbot)
 • Hvordan skape digitale løsninger: Fra idé til illustrasjon på 1-2-3
 • Metoder og verktøy for digital innovasjon 
 • Organisering for smidig og fleksibel samhandling
 • Den digitale endringsagenten
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av samlingsdager med undervisning og aktiviteter i klasserom, webinarer og nettbaserte selvstudieenheter. 

 • Samlinger i klasserom (tilsvarende fire dager)
 • Selvstudieenheter med fokus på begreper, konsepter og modeller
 • Selvstudieaktiviteter med fokus på praktiske ferdigheter
 • Webinarer som kombinerer presentasjon med diskusjon og veiledning

Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave. Tema for oppgaven kan hentes fra egen arbeidsplass hvor man belyser (mulige) digitale initiativ og hvordan rollen som digital pådriver og endringsagent fungerer. 

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Vi vil bruke en verktøykasse med elementer som er tilgjengelig via nettleser og/eller apper i kurset. For prosjektoppgaven kan det være nødvendig å sette seg inn i andre dataverktøy.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

 

Covid-19
Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave
Eksamenskode: 
BIK 29491
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
28 Time(r)
Delta i undervisning og aktiviteter på samlingsdager
Gruppearbeid / oppgaver
100 Time(r)
Egne aktiviteter knyttet til webinarer og selvstudieaktiviteter, lese litteratur
Eksamen
72 Time(r)
Prosjektoppgave
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.