GRA 6229 Etikk, bærekraft og ansvarlighet for revisorer

GRA 6229 Etikk, bærekraft og ansvarlighet for revisorer

Kurskode: 
GRA 6229
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
6
Kursansvarlig: 
Caroline Dale Ditlev-Simonsen
Emnenavn på engelsk: 
Ethics, Sustainability and Responsibility for Auditors
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i regnskap og revisjon
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dagens samfunn står overfor store sosiale og miljømessige utfordringer i en bærekraftig utvikling. I næringslivet står ansatte overfor etiske dilemmaer og bærekraftsutfordringer som blir stadig mer komplekse også på grunn av internasjonalisering og kulturelle forskjeller. FNs bærekraftsmål danner rammen for hvordan bedrifter, myndigheter og individer må arbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. 

Kunnskap om grunnleggende etiske og moralske perspektiver er avgjørende for revisorer for å kunne analysere situasjoner og mulige alternative tiltak knyttet til etikk og samfunnsansvar. God bedriftsstyring er basert på etisk bevisstgjøring, gjennomføring og oppfølging, og sikrer at selskapet oppfyller sine mål med hensyn til ulike interessenter, for eksempel, kunder, leverandører, ledere, aksjonærer og styre. Utvikling og implementering etiske retningslinjer, anti-korrupsjonstiltak og miljøkonsekvensvurderinger er eksempler på god ledelse. Samme gjelder vurdering av og rapportering om risiko knytte til for eksempel etikk og klimautfordringer.

Bedriftens samfunnsansvar, Corporate social responsibility (CSR), er bedrifters ansvar for deres innvirkning på samfunnet, og omhandler hvordan bedrifter håndterer miljømessige og sosiale forhold internt og eksternt. Lover, forskrifter, konvensjoner og prinsipper, samt normer og «soft laws» er utviklet til å tilnærme seg disse utfordringene. Det finnes ulike verktøy for styring av utfordringene og mulighetene, nasjonalt og internasjonalt. Revisorene må være oppmerksomme på disse verktøyene, og vite hvordan de skal anvendes, for å sikre åpenhet og rapportering i tråd med selskapets ansvar.

Kurset gir studentene kunnskap dagens om situasjon innen etikk og samfunnsansvar for revisorer, og ulike verktøy og rammer for å tilnærme seg disse utfordringene. Dette igjen danner grunnlag for kunnskap som kan anvendes praktisk for å oppfylle revisors ansvar og som et bidrag til bærekraftig utvikling.

Kurset vil være interaktivt og basert på litteratur, forelesninger, «caser», presentasjoner og gruppediskusjon.

Kunnskapsmål
 • Kunnskap om sentrale etiske teorier og moralske rammer
 • Kunnskap om etiske standarder for revisorer «corporate governance»
 • Kunnskap om begrepet samfunnsansvar og bærekraftig utvikling og sentrale relaterte verktøy som FNs Bærekraftsmål, Global Reporting Iniative, UN Guiding Principles on Business and human Rights etc., i tillegg til ulike relevante EU initiative som klimarapportering og sirkulær økonomi
 • Kunnskap om begrepet korrupsjon, utvikling, dilemmaer og ansvar
 • Kunnskap om regnskapsføring av samfunnsansvarlig investering og konsekvensvurdering
Ferdighetsmål
 • Analysere ulike regnskapssituasjoner fra etisk og bærekraftig synspunkt
 • Utvikle, implementere og rapportere samfunnsansvar og bærekraft i et selskap
 • Vurdere bedriftsstyring med hensyn til ulike interessenter
 • Utvikle og implementere gode styringsstandarder – inkludert «code of conduct»
 •  Rapportere om ekstrafinansiell informasjon
 •  Kommunisere med media i kritiske situasjoner
Generell kompetanse
 • Ta uavhengige og godt reflekterte beslutninger om emner adressert i kurset
 • Gjenkjenne muligheter og utfordringer i feltet
 • Dele, kommunisere og veilede andre i feltet
Kursets innhold

-Kurstema inkluderer

 1. Etikk og moral - teori, analyse og praksis. Historiske perspektiver og dagens relevans og anvendelse.
 2. Samfunnsansvar og bærekraft i teori og praksis, ulike verktøy som Global Reporting Initiative (GRI), FNs Global Compact (UNGC) og FN Bærekraftsmålene (SDG)
 3. Bedrifter, bærekraftig utvikling og rapportering. Sirkulær økonomi.
 4. Ekstra finansiell rapportering, Integrert rapportering (IIRC), klimarisiko og klimarapportering (GHG)
 5. Etikk i leverandørkjeden – interessent vurdering (ledelse, aksjonærer, leverandører, investorer, kunder, frivillige organisasjoner). Anvendelse av FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP)
 6. Etiske retningslinjer for revisorer - etiske dilemmaer.
 7. Code of conduct - hvordan utvikle og implementere etiske retningslinjer
 8. Corporate Governance - teorier, standarder, regelverk og praksis. Eierstyring og bedriftsstyring (NUES), OECDs retningslinjer for multinasjonale bedrifter - introduksjon og anvendelse.
 9. Etisk forvaltning/investering (Environmental, Social and Governance – ESG) - Sosialt ansvarlig investering (SRI). Ulike tilnærminger, inkludert Statens pensjonsfond utland (SPU) Sosial avkastning på investering (SROI), Impact assessment.
 10. Korrupsjon og anti-korrupsjon; Hvordan unngå og hvordan håndtere korrupsjon. Lover, regler, rapportering, opplæring og trening. UN convention against corruption (UNCAC)
 11. Praktisk bruk av kursinnhold: Følge et selskap over flere år i bruk av bærekraftprosess.
 12. Hvordan håndtere media - inkludert krisehåndtering, prinsipper og opplæring.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Studiet gjennomføres via forelesninger, gjesteforelesninger, dialog, gruppearbeid og presentasjoner.

Gruppepresentasjon en dag. Emne blir tildelt første dag.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen. 

Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Aktivitet
Vurderingsform:
Presentasjon og diskusjon
Eksamenskode:
GRA62292
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
25Nei1 SemesterGruppe (2 - 8) Gruppestørrelsen vil variere etter størrelse på klassen.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
GRA62292
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
75Nei3 Time(r)Gruppe/Individuell ( 1 - 2) Individuelt eller gruppe på to personer
Eksamen:
Eksamenskategori:Aktivitet
Vurderingsform:Presentasjon og diskusjon
Vekting:25
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe (2-8)
Varighet:1 Semester
Kommentar: Gruppestørrelsen vil variere etter størrelse på klassen.
Eksamenskode: GRA62292
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:75
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Varighet:3 Time(r)
Kommentar: Individuelt eller gruppe på to personer
Eksamenskode: GRA62292
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Prosessevaluering
Karakterskala: 
ECTS
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 6 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 160 timer