BST 9502 Økonomistyring og investeringsanalyse

BST 9502 Økonomistyring og investeringsanalyse

Kurskode: 
BST 9502
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Espen Roy Skaldehaug
Kursnavn på engelsk: 
Advanced Managerial Accounting and Real Investment Theory
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor Fordypninger (HSØA)
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset vil i kombinasjon med BTH 9503 Bacheloroppgave - Økonomistyring og investeringsanalyse, 15 studiepoeng utgjøre en fordypning på 30 studiepoeng, og gi påskrift om fordypning på vitnemålet. Gjelder for studenter på Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Andre studenter kan velge å ta kurset som et valgkurs i sitt 3. studieår.

Fordypningen er analytisk orientert og oppøver deltakernes evne til å fatte beslutninger i tråd med målsettingene til den interessenten, eller de interessegruppene, som skal optimeres. Samspillet mellom økonomisk teori, metoder, økonomiske modeller og markeds- og regnskapsdata søker å gi studentene den nødvendige kunnskap for å kunne bli ressurspersoner i tilknytning til bedriftsøkonomiske problemstillinger. Fordypningen er praktisk orientert og har til hensikt å gi studentene innsikt i aktuelle problemstillinger fra så vel offentlig som privat sektor. Fordypningens målsetting er å gi deltakerne en bakgrunn som gjør at de, etter å ha tilegnet seg nødvendig bransjekunnskap, kan fylle forretningspartnerrollen ("Business Partner" rollen).

Kunnskapsmål
 • Studentene skal erverve kunnskap som skal gjøre dem i stand til å utføre bedriftsøkonomiske utredningsarbeider samt komme med anbefalinger til både kortsiktige og langsiktige beslutninger.
 • Studentene skal opparbeide god forståelse for nyere bedriftsøkonomisk teori og utviklingstrekk, og gjennom det gi studentene en velegnet bakgrunn for masterstudier.
 • Studentene skal tilegne seg forståelse for ulike sider ved virksomhetsstyring samt sammenhengen mellom fagområder som strategi, finans og regnskap.
Ferdighetsmål

Etter endt kursprogram skal studentene:

 • Være i stand til å se sammenhengene mellom formål, problemstilling, datakvalitet, metode, analyse og anbefaling til beslutning.
 • Studentene skal innse at den endelige anbefaling er en konsekvens av en rekke forutsetninger og valg som er gjort under utredningsarbeidet, og at "alt kommer an på".

Eksempler:

 • Påliteligheten i anbefaling til beslutning avhenger både av datakvalitet og metode.
 • Beslutninger gir gjerne atferdsendringer som det bør tas hensyn til under utredningen.
Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studentene:

 • Vite at optimering av en "part" i mange tilfeller medfører nedprioritering av en annen, og at bruk av bedriftsøkonomiske modeller ikke nødvendigvis sikrer verken "rettferdighet" eller maksimering av de samlede interessenters målfunksjoner.
 • Forstå betydningen av å evne å stille opp relevante alternativers ulike fordeler og ulemper mot hverandre, analysere disse, og trekke konklusjoner.
 • Studentene skal videre innse at selv om måling av virksomheters output (kvalitet og produktivitet) ikke er entydig, så er det viktig å forsøke å komme frem til objektive mål. Deretter er den enkelte medarbeiders oppgave å forsøke å få mest mulig ut av de ressurser som hun eller han har fått ansvaret for å disponere. Kan output, både i kvalitet og produktivitet, opprettholdes eller bedres med lavere ressursforbruk?
Kursets innhold

Økonomistyring og investeringsanalyse består av fire delemner:

 1. Kostnadsanalyse
 2. Økonomiske insentivsystemer
 3. Lineær programmering
 4. Flerperiodiske bedriftsøkonomiske vurderinger
  • Generell utvikling av deltakernes kunnskap knyttet til bruk av netto nåverdimetoden, eksempelvis «timing-problematikk»
  • Verdsettelse
  • Praktisk bruk realopsjonsverdi, verdien av fleksibilitet
  • Om sammenhengen mellom «accretive economy» («bærekraftsøkonomi»), sirkulærøkonomi og bedriftsøkonomisk optimering.

Delemne 1: Strategisk kostnadsanalyse

Kostnadsanalyse omhandler ulike aspekter ved ressursstyring, herunder problemstillinger knyttet til bestemmelse av optimal ressursfordeling, optimal ressursmengde og hvordan motivere virksomhetens ansatte for å arbeide med ressursstyring. Sentralt i kurset er å gi deltakerne forståelse for at «tall lever» og at kostnadsmessige tallstørrelser som skal benyttes som underlag for en beslutning, beslutningsrelevante kostnader, må skreddersys i hvert enkelt tilfelle avhengig av formålet med beslutningen. Teori og metoder som gjør deltakerne i stand til å beregne beslutningsrelevante kostnader for beslutninger i forbindelse med produkter, kunder, effektivisering og konkurranseutsetting vektlegges.

 • Introduksjon til kostnadsanalyse
 • Kostnadsledelse
 • Aktivitetsanalyse, internt og eksternt perspektiv
 • Aktivitetsbasert kostnadsanalyse og aktivitetsbasert ledelse, håndtering av kapasitetsproblematikk, valg av drivere
 • Lønnsomhetsanalyse og behovet for skreddersøm avhengig av formål og kostnadsobjekt, herunder kundelønnsomhet og utarbeidelse av Stobachoff-kurven.
 • Behandling av felleskostnader
 • Livssykluskostnader
 • Tidsdrevet aktivitetsbasert kostnadsforståelse (TD-ABC)
 • Lean Costing
 • Relevante artikler knyttet til:
  • Stall points
  • Managements systems
  • Shared Services
  • Lean Costing
  • Time Driven Activity Based Costing

Delemne 2: Økonomiske insentivsystemer
Studentene skal få innsikt i teoretiske prinsipper, fordeler og ulemper, for å utvikle økonomiske insentivsystemer, og bli fortrolige med empiriske funn fra internasjonale studier. Studentene skal videre lære å beherske fremgangsmåter for å analysere og utvikle insentivsystemer i praksis.

 • Introduksjon til økonomiske insentivsystemer
 • Et rammeverk for å diskutere insentiver - en enkel Prinsipal - Agent modell med risikonøytral agent
 • Motivasjon og Behavioural Economics
 • Screening
 • Full Prinsipal - Agent modell med risikoavers agent
 • Lederlønninger
 • Insentiver i team
 • Opsjoner
 • Empiriske studier: hvor effektive er slike økonomiske insentiver?

Delemne 3: Lineær programmering
Studentene skal få forståelse for bruk av lineær programmering (LP), eksempelvis i forbindelse med personalallokering, kapitalrasjonalisering, produksjonsplanlegging og produktvalg, og kunne formulere ulike forretningsproblemer. Studentene skal kunne benytte problemløseren i Excel til å løse problemene, kunne tolke og reflektere over analytiske løsninger og Excel-løsninger av LP-problemer samt kunne skissere lønnsomme endringstiltak.

 • Introduksjon til lineær LP
 • Strukturering av LP-problemer
 • LP som metode i forhold til aktivitetsanalyse, iterativ budsjettering og kapitalrasjoneringsproblemer
 • Slakkvariabler, skyggepriser, beslutningsvariabler, variabler i og utenfor basis, basisløsninger, m.fl. og begrepssammenhenger
 • Prinsipiell forståelse av simplex-algoritmens funksjonsmåte
 • Transformering av bibetingelsene i et likningssystem for å kunne vurdere om en løsning er optimal og for å avgjøre hvilke endringstiltak som bør vurderes
 • Ulike løsningsformater; grafisk, analytisk, Excel og sammenhengene mellom disse

Delemne 4: Flerperiodisk verdivurdering

Flerperiodisk verdivurdering omhandler bedriftsøkonomisk analyse av ulike realinvesteringsutfordringer samt økonomisk verdivurdering av hele, eller deler av, virksomheter.

Delemnet vil omhandle:

 • Generell utvikling av deltakernes kunnskap knyttet til bruk av netto nåverdimetoden, herunder anvendelse av
  • Verdiskapningsmodellen
  • «Timing»
  • Project Score Card og anvendelse av netto nåverdi indeks
 • Verdsettelse med vekt på fundamentalanalyse og problemstillinger knyttet fastsettelse av avkastningskrav (risikodrøftelser) kontantstrømprognoser.
 • Praktisk realopsjonsteori, verdien av fleksibilitet. Kalkulasjon av verdien av korreksjonsmuligheter under prosjektgjennomføringen, ved ulike risikoforutsetninger, vektlegges, eksempelvis anvendelse av «risikonøytral metode».
 • «Accretive economy», om sammenhengene mellom miljøøkonomi og bedriftsøkonomisk logikk.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Fagfordypningen i Økonomistyring og investeringsanalyse undervises med 90 kurstimer inkludert 10 timer oppgavegjennomgang.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav
 • MET 2910 Matematikk for økonomer
 • MET 2920 Statistikk for økonomer
 • BØK 3411 Finans og økonomistyring I og BØK 3421 Finans og økonomistyring II
  eller
 • BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse og BØK 3423 Finans
 • BØK 3531 Finansregnskap og regnskapsanalyse
  eller
  BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse
  eller
 • FIN 3512 Corporate Finance
 • SØK 3520 Mikroøkonomi

Eventuelt tilsvarende kunnskaper fra annen undervisningsinstitusjon.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
BST95021
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
80 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
10 Time(r)
Oppgavegjennomgang i plenum.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
220 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
85 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.