MAN 5180 Ledelse av utviklings- og endringsarbeid

MAN 5180 Ledelse av utviklings- og endringsarbeid

Kurskode: 
MAN 5180
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Ide Katrine Birkeland
Emnenavn på engelsk: 
Leading development and change
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Utdanningsledelse, Spesialisering
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5181
MAN 5182
Introduksjon

Dette kurset er rettet mot skole- og barnehageledere. Modulen skal forbedre utdanningslederes kompetanse i å planlegge, gjennomføre og evaluere endrings- og utviklingsarbeid. Utdanningsinstitusjoners omgivelser blir mer omskiftelige og krevende, og det er utfordrende for ledere å møte dette på en god måte. Dette fordrer en leder som evner å kritisk reflektere rundt egen og andres rolle i forbedringsarbeid og som kan involvere og engasjere medarbeidere på måter som ivaretar dem samtidig som barn og unges læring prioriteres. Det er avgjørende at lederen evner å involvere og skape gode samhandlingsprosesser med alle de ulike samarbeidspartnerne i skolen og barnehagen.

Målet med denne lederutdanningen er å gi den enkelte leder oppdatert kunnskap og ferdigheter i rollen som endringsleder i skolen og barnehagen.

Programmet er utviklet for Utdanningsdirektoratet. 

Kunnskapsmål

Kandidaten ...

‒ har avansert kunnskap om relevante perspektiver knyttet til ledelse av endring og utvikling i skolen og i barnehagen

‒ har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder, herunder involverende og lærende endringsledelse

‒ kan anvende kunnskap om endring og utvikling i skolen og barnehagen på måter som hever barn og unges læring og velvære

‒ kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i hvordan endringsprosesser kan undergrave eller underbygge utdanningsinstitusjonenes samfunnsoppdrag

Ferdighetsmål

Kandidaten ...

‒ kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å gjennomføre endring- og utviklingsarbeid i egen utdanningsinstitusjon

‒ kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor involverende endringsledelse og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning

‒ kan bruke relevante metoder for faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte, herunder gjennomføre tiltak for å løfte medarbeidernes kompetanse, skape kollektiv læringskultur, og styrke virksomhetens innovative kapasitet.

‒ kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer og på måter som ivaretar ansattes motivasjon, kreativitet og medvirkning samtidig som barnas læring og utvikling har høyeste prioritet

Generell kompetanse

Kandidaten ...

‒ kan analysere relevante faglige problemstillinger knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av endring og utvikling i skoler og barnehager

‒ kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre komplekse forbedringsarbeider

‒ kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer

‒ kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med virksomhetens eier, pedagogisk personale, foreldre og til allmennheten

‒ kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser, herunder en bedre forståelse av egne og andres styrende antakelser og verdigrunnlag

Kursets innhold

Samling 1: Identifisere utvikling- og endringsbehov 

Mål:

 • Å se skolens og barnehagens samfunnsansvar i lys av behovet for endring og utvikling samt å bli kjent med tenkning og ferdigheter knyttet til kritisk refleksjon og involverende endringsledelse.

Tema:

 • Skolens og barnehagens samfunnsansvar
 • Målet for kurset og for ledelsen i skole og barnehage
 • Presentasjon av prosessdesign for prosjektoppgave og arbeid mellom samlingene
 • Lærende ledelse

Samling 2: Planlegge og lede utvikling- og endringsarbeid 

Mål:

 • Å lære om involvering og forpliktelse av ansatte i utviklingsarbeidet
 • Å kunne bygge kultur for endring og utvikling
 • Å kunne analysere virksomhetens behov for utvikling

Tema:

 • Organisasjonslæring, teorier for involverende implementering
 • Involverende endringsledelse
 • Planlegging, implementering, eksperimentering, prototype tenkning av endringsprosesser

Samling 3: Å være endringsleder 

Mål:

 • Forstå egen rolle i endring- og utviklingsarbeid

Tema:

 • Motivasjonsorientering
 • Mindset
 • Bli klar over egen motivasjon, agenda og visjon

Samling 4: Å lede felleskap 

Mål:

 • Å øke kunnskap og ferdigheter i å skape gode strukturer og prosesser for samhandling

Tema:

 • Profesjonelle læringsfellesskap og lærende møter
 • Lede i team
 • Lede i nettverk

Samling 5: Evaluere utvikling- og endringsarbeid 

Mål:

 • Å øke kunnskap og ferdigheter knyttet til evaluering av endringsarbeid

Tema:

 • Databruk (informasjon om læring eller atferdsendring)
 • Implementeringsdeterminanter og utfall
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset foreleses over fem samlinger, totalt ca. 75 timer.

Kandidatene får grundig og praksisnær opplæring i kritisk refleksjon og tillitsskapende problemløsning. Selve innholdet i ferdighetstreningen vil variere etter tema som har vært diskutert på samling, men en viss struktur vil være gjeldende: Hver kandidat bes om å loggføre hva de har lært på inneværende samling samt hvilke oppgaver som skal gjennomføres til neste samling. De vil få mulighet til å diskutere i basisgrupper hvilke utfordringer de har møtt i endringsarbeidet i egen skole eller barnehage, samt få støtte til videre arbeid av dedikerte fasilitatorer. Basert på læring og erfaring fra samlingene vil deltakerne utarbeide et utviklingsprosjekt i egen virksomhet.  Gjennomføring av utviklingsprosjektet gir læring som deltakerne dokumenterer og deler med hverandre via logg og i basisgrupper. Prosjektet og loggen danner fundamentet for prosjektoppgave.

Prosjektoppgaven utgjør en sentral del av kurset. Oppgaven blir utlevert allerede på første dag i første samling og baserer seg på utviklingsprosjektet som kandidatene gjennomfører gjennom modulen. Prosjektoppgaven settes sammen av erfaringene kandidtane har gjort seg gjennom modulen. Arbeid med prosjektoppgaven foregår mellom og på hver samling som beskrevet i kapittel om gjennomføring av samlinger.

Kandidatene vil få individuell veiledning på prosjektoppgaven i løpet av kursets gjennomføring.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51801
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei72 Time(r)Individuell Individuell hjemmeeksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51802
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei 1 SemesterGruppe/Individuell ( 1 - 3)Prosjektoppgave
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Individuell hjemmeeksamen
Eksamenskode:MAN 51801
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet: 1 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave
Eksamenskode:MAN 51802
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
75 Time(r)
Eksamen
24 Time(r)
Arbeid med 72 timers hjemmeeksamen.
Eksamen
75 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgaven
Forberedelse til undervisning
96 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
130 Time(r)
Gruppediskusjoner, gruppearbeid, kollokvier, individuelt utviklingsarbeid osv.
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.