BIK 2955 Stress, motivasjon og selvledelse

BIK 2955 Stress, motivasjon og selvledelse

Kurskode: 
BIK 2955
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Elin Akre Trønnes
Kursnavn på engelsk: 
Stress, Motivation and Self- Leadership
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I organisasjoner er de menneskelige ressursene helt vesentlig for at organisasjonen skal prestere, overleve, og evne å tilpasse seg omgivelsene og endringene den står overfor. Vi trenger kunnskap om hva som motiverer og engasjerer, hvordan vi som medarbeidere i større grad kan lede oss selv, og ikke minst hvordan både medarbeidere, ledere og organisasjoner kan forebygge skadelig stress. Denne kompetansen kan, i et moderne arbeidsliv i rask endring, være et av organisasjonens største konkurransefortrinn. 

I kjølvannet av koronapandemien har utvilsomt svært mange fått sin hverdag snudd på hodet. Dette gjelder både dersom du har mistet jobben, er eller har vært permittert, har fått totalt endrede arbeidsforhold for eksempel gjennom hjemmekontor og digitale møteplasser, eller opplever høynet nivå av stress og angst knyttet til usikkerhet på jobb, i hverdagen og med hensyn til smitte. Alt dette påvirker deg og din arbeidshverdag, enten du er leder, medarbeider, arbeidsledig, student, eller HR-medarbeider.

Dette kurset gir en grunnleggende kunnskap om sentrale tematikker innfor stress, motivasjon og selvledelse på arbeidsplassen. 
 

Kunnskapsmål

•    Kjenne til sentrale teorier, forskning, begreper og modeller innenfor tema stress på arbeidsplassen, herunder også konkrete verktøy for mestring av stress
•    Kjenne til sentrale teorier, forskning, begreper og modeller innenfor tema motivasjon på arbeidsplassen, herunder også ulike praksiser for å skape en motiverende arbeidsplass
•    Kjenne til sentrale teorier, forskning, begreper og modeller innenfor tema selvledelse og superledelse på arbeidsplassen, herunder også konkrete verktøy for å drive selvledelse og superledelse
 

Ferdighetsmål

•    Kunne anvende kunnskap om stress på arbeidsplassen til å belyse og legge til rette for mestring av egen og andres opplevelse av stress
•    Kunne anvende kunnskap om motivasjon på arbeidsplassen til å belyse og legge til rette for å skape en engasjerende og motiverende arbeidsplass for en selv og medarbeidere
•    Kunne anvende kunnskap om selvledelse på arbeidsplassen til å belyse og legge til rette for å lede seg selv på en konstruktiv og produktiv måte, og til å unngå prokrastinering (unødig utsettelsesadferd). Dette skjer gjennom konkrete verktøy for selvledelse
•    Være i stand til å drive superledelse, det vil si kunne veilede andre til selvledelse
 

Generell kompetanse
 • Kurset gir en innføring i sentrale begreper, teorier og modeller innenfor forskning og kunnskap om stress på arbeidsplassen, et motiverende arbeidsliv, og selvledelse. Det legges videre vekt på å kunne anvende tematikkene som tas opp i kurset inn mot ens egne erfaringer, enten som arbeidstaker, arbeidsledig, student eller i andre sammenhenger. Kurset etterstreber å belyse tematikkene ut i fra ulike perspektiver, som for eksempel leder-, medarbeider- og HR-perspektivet.
Kursets innhold

Selvledelse i en ny tid

 • Om å ta regi i eget liv (tidsklemma)
 • Prokrastinering (utsettelsesadferd)
 • Teori og forskning på selvledelse
 • Strategier og verktøy for god selvledelse i praksis
 • Nye forventninger til ledelse i dag?
 • Superledelse – å veilede andre til selvledelse

Motivasjon og omstilling

 • Ulike former for motivasjon – og konsekvenser av disse
 • Motivasjonsklima på jobben
 • Hva er god prestasjonsledelse?
 • Relasjoner på jobben og motivasjon
 • Destruktiv ledelse

Stress på jobben – faresignaler og mestring

 • Faktorer som påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet
 • Hva er stress?
 • Utbrenthet og konsekvenser 
 • Jobb-hjem-balansen og arbeidsnarkomani
 • Nyere stressfaktorer; Jobbusikkerhet og teknostress
 • Hvordan kan vi håndtere stress?
 • Stress og mestring på hjemmekontor
   
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av samlingsdager med undervisning og aktiviteter i klasserom, webinarer og nettbaserte selvstudieenheter. 

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Stress, motivasjon og selvledelse, som består av består av SLM-kursene; SLM 2004 Selvledelse i en ny tid, SLM 2005 Motivasjon og omstilling og SLM 2006 Stress på jobben - faresignaler og mestring.

Kursene er basert på kurset BIK 2955 Stress, motivasjon og selvledelse, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
72 timer hjemmeksamen
Eksamenskode: 
BIK 29551
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
KurskodeCredit reduction
ORG 3410100
Credit reductions:
Kurskode:ORG 3410
Credit reduction:100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Kurset gjennomføres med en kombinasjon av samlingsdager med undervisning og aktiviteter i klasserom, webinarer og nettbaserte selvstudieenheter.
Eksamen
24 Time(r)
Arbeid med 72 timers hjemmeeksamen
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
131 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.