MRK 3414 Markedsføringsledelse

MRK 3414 Markedsføringsledelse

Kurskode: 
MRK 3414
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Pål Rasmus Silseth
Kursnavn på engelsk: 
Marketing Management
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset gir en grunnleggende innføring i faget markedsføringsledelse. Faget omhandler hvordan virksomheten organiserer, kommuniserer og leverer sitt markedstilbud, samt hvordan virksomheten systematisk og kontinuerlig analyserer markedet og konkurransen.

En sentral oppgave i markedsføringsledelse er hvordan virksomheten skal sikre nåværende og fremtidige inntekter, og er således et overordnet ledelsesansvar. Faget er grunnleggende i en ledelsesutdanning og inngår derfor som et av basiskursene i alle BIs bachelorstudier.

Kunnskapsmål

Markedsplanlegging er kjernen i faget markedsføringsledelse. Fordi markedet er i konstant forandring må enhver bedrift kontinuerlig analysere markedet og utvikle planer for hvordan man skal møte markedet med et attraktivt markedstilbud og en effektiv markedsføring. Det er dette som er markedsorientering. I løpet av kurset skal studenten ha tilegnet seg tilstrekkelig teoretisk og praktisk kunnskap til å utarbeide en markedsplan, samt være bevisst på hvor vanskelig og viktig denne oppgaven er for en virksomhet.

Det overordnede kunnskapsmålet er at studenten har tilegnet seg den kunnskap som er nødvendig for å utarbeide en markedsplan etter de kriterier som er angitt over. Dette innebærer at studenten skal ha tilegnet seg kunnskap om følgende tema: 

 • Hva markedsorientering er og hvilken betydning dette har for en bedrift
 • Innhold i en markedsplan
 • Hovedprinsippene i markedsføringsledelse 
 • Ledelse av kundeportefølje 
  • Segmentering 
  • Kundestrategi 
  • Salg og relasjonsbygging 
  • Kundeservice 
 • Ledelse av produktportefølje og verdileveranse 
  • Produkter og produktkategori 
  • Konkurransemiks 
  • Produktstrategi 
  • Produktledelse 
 • Ledelse av merkevare 
  • Definisjon av merkevare og merkevarens rolle 
  • Merkevarestrategi og ledelse 
 • Analyse av kunder, marked og konkurrenter 
 • Analyse av markedsføringens effektivitet og lønnsomhet 
 • Ledelse av markedsføringsfunksjonene
 • Forstå hvordan markedsføringen kan være bærekraftig og hvordan bærekraft kan påvirke bedrifters konkurransefortrinn.
Ferdighetsmål

Etter fullført kurs skal studentene være i stand til å:

 • Utarbeide en markedsplan som angir hvilke utfordringer og muligheter virksomheten står overfor.
 • Fundere markedsplanen på en grundig analyse av markedet og virksomhetens markedsføring. I dette ligger også evnen til å kunne identifisere konkrete tiltak til endring, kommunisere disse på en overbevisende måte, samt utarbeide et overordnet anslag for virksomhetens inntekter og kostnader over flere år.
 • Kunne utarbeide denne markedsplanen uten å ha fullstendig informasjon om bedriften og markedet den opererer i. Det betyr at de må kunne gjøre relevante forutsetninger basert på den teori og informasjon som faktisk er tilgjengelig.
 • Kunne implementere bærekraft i markedsplanleggingen.
Generell kompetanse

Bli bevisst kompleksiteten i utøvelse av faget markedsføringsledelse, samt en moralsk bevissthet i forhold til forbrukerinteresser og generelt samfunnsansvar.

Kursets innhold
 • Markedsorientering og markedsplan
 • Utvikling og ledelse av kundeportefølje
 • Utvikling og ledelse av produktportefølje
 • Utvikling og ledelse av merkevarer
 • Segmentering og posisjonering
 • Analyse av kunder, marked og konkurranse
 • Økonomisk analyse av markedsføringens effektivitet og lønnsomhet
 • Markedsplanleggingsprosessen
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Arbeid med prosjektoppgaven står sentralt og det forventes at studentene arbeider med denne gjennom hele kurset. Prosjektoppgaven er å utarbeide en markedsplan for en bedrift, som er nærmere beskrevet i en casetekst. I tillegg til informasjonen som foreligger i casetekst forventes det at studentene aktivt søker informasjon fra andre kilder slik som bibliotek og Internett. Videre må studentene gjøre enkelte forutsetninger idet all informasjon om bedriften og markedet ikke vil være tilgjengelig i denne type oppgave. 

Ved kursstart får studentene en oversikt over hvilke temaer som foreleses til hvilke tider, herunder hvilke læringsmål som dekkes.

Prosjektoppgaven løses individuelt eller i grupper av studenter. Prosjektoppgaven leveres inn ved slutten av semesteret. I prosjektoppgaven vil studentene synliggjøre i hvilken grad de har tilegnet seg kunnskap i faget, samt utviklet de holdninger som ønskes. 

Nærmere informasjon om kursopplegg og eventuelle innleveringer underveis får man ved kursstart og gjennom semesteret.

Det forventes at studentene mestrer bruk av regneark (Excel) og tekstbehandling. Studentene bruker Internett i løsning av prosjektoppgaven.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter og digitale elementer på læringsplattformen. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Eksamensformen er endret fra og med høsten 2021, og omfatter både en Prosjektoppgave og en skriftlig eksamen.

Studenter som mangler eller vil forbedre karakter i den tidligere versjonen av Prosjektoppgaven (MRK 34141), har mulighet til dette høsten 2021 eller siste gang høsten 2022.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav

Det stilles ingen krav til forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
70
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave som løses individuelt eller i grupper på 2-3 studenter.
Besvarelsen skal være på maksimum 25 sider.

Prosjektoppgaven vil være å utarbeide en markedsplan for en bedrift basert på en casebeskrivelse av bedriften og markedet den operere i. Bedriften vil kunne være en hypotetisk bedrift eller en eksisterende bedrift.

Besvarelsen skal inneholde en del som er utformet som et ledelsesdokument, en del som inneholder en faglig begrunnelse for valg av tiltak og forventet effekt, samt en del som inneholder en egenevaluering. En nærmere beskrivelse av disse delene og krav til besvarelsen vil finnes i oppgaven når denne deles ut.
Både prosjektoppgaven og skriftlig eksamen må være bestått for å få endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
MRK 34142
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
30
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
2 Time(r)
Kommentar: 
Dette er en skriftlig eksamen hvor studentenes individuelle kunnskaper om og forståelse av markedsføringsledelse og markedsplanlegging basert på pensum testes.

Både prosjektoppgaven og skriftlig eksamen må være bestått for å få endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
MRK 34143
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
39 Time(r)
Forberedelse til undervisning
80 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
81 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.