DIG 3600 Design av interaktive apper

DIG 3600 Design av interaktive apper

Kurskode: 
DIG 3600
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Håvard Huse
Kursnavn på engelsk: 
Design of interactive apps
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i digital kommunikasjon og markedsføring - Programkurs
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Mobiltelefonen har i dag blitt en uunnværlig livsledsager for de fleste forbrukere, og involveres i mange av våre daglige aktiviteter. I kombinasjon med den raske teknologiutviklingen har dette skapt en massiv etterspørsel etter applikasjoner (app-er) for å tilfredsstille utallige behov. Forbrukere har stadig høyere forventninger til mobile løsninger, og bedrifter jobber konstant med å utvikle bedre og brukervennlige app-er. Bedrifter bruker slike app-er som en komponent i deres forretningsmodeller, til kommunikasjon og interaksjon med kunder, forbrukere og innbyggerne, til distribusjon av tjenester og for å tilby utvidete tjenester til brukerne. Ofte har ansatte ved kommunikasjonsavdelingen spennende ideer og ønsker om apper som IT-avdelingen derimot ser utfordringer ved å utvikle. Ledelsen på sin side ønsker å holde tritt med den teknologiske utviklingen, og ønsker å tilby applikasjoner for å fremstå som digitalt modne og innovative.

Vi har en app for det meste i dag, og i dette kurset skal du lære om hovedprinsippene for å utvikle en app til et bestemt formål. Mer spesifikt skal du skal lære om prosessen fra hvordan en app designes fra ideplanet til utvikling av denne, om hovedprinsippene for brukervennlighet og hvilke bruksområder en app potensielt kan ha. I tillegg skal du lære om prinsippene for god interaksjonsdesign, og app-en du utvikler skal være en fungerende prototype. Kurset er prosjektorientert hvor studenter samarbeider i grupper.

Oppbyggingen av kurset, gjennomføringen av det og evalueringen av studentarbeidet er i samsvar med hvordan app-utvikling gjøres i praksis, hvor agil utvikling (små leveranser underveis fremfor å levere en leveranse eller komplett arbeid helt til slutt), teamarbeid og samarbeid er tre sentrale stikkord.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

  • kjenne til betydningen av brukertesting for å avdekke appens brukervennlighet og dermed identifisere potensielle fallgruver i utviklingsprosessen av app-er
  • reflektere om hvordan prinsipper for brukervennlighet og interaksjonsdesign brukes i utvikling av app-er
  • aktivt bruke kunnskap om prosessen for å utvikle app-er
  • kjenne til sentrale personvernsprinsipper (GDPR) som mobile applikasjoner må følge
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

  • anvende prinsipper for brukervennlighet og interaksjonsdesign for å planlegge og styre utvikling av app-er
  • bruke enkel programvare for å utvikle en klikkbar skisse eller prototype av en app
Generell kompetanse

Kunne beskrive hvordan app-er og mobile løsninger kan brukes til ulike formål, som kommunikasjon med forbrukerne, samhandling med innbyggerne eller salg og tjenesteyting til kunder så vel som utvikling av nye tjenester.

Kursets innhold

Kurset går ut på å bruke en enkel programvare for å utvikle en app i tråd med prinsipper for høy brukervennlighet og god interaksjonsdesign som skal dekke et behov hos en organisasjon. Kurset vil dekke teori for interaksjonsdesign og brukervennlighet, brukertesting, konseptutviklingsprosessen og personas. Kurset inneholder betydelig praktisk arbeid, hvor studentene lærer hovedpunktene i programvaren som støtter app-utviklingen. 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset inneholder tradisjonelle forelesninger for å dekke teori og instruksjoner, praktisk arbeid for å lære programvare og arbeid med eget prosjekt. Programvare som blir brukt i kurset vil informeres om ved kursstart. 

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
20
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
10 Uke(r)
Kommentar: 
Prosjektplan som beskriver formålet og ideer om design av app-en fundert i teori fra pensum.
Eksamenskode: 
DIG 36001
Karakterskala: 
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Aktivitet
Vurderingsform: 
Presentasjon
Vekting: 
15
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
5 Minutt(er)
Kommentar: 
Kort muntlig presentasjon av prototypen ("elevator pitch"). Gjennomføres fortrinnsvis ved innsending av video. Presentasjonen er basert på arbeidet som er gjort underveis i semesteret, og bør forberedes i forkant av gjennomføring/opptak.
Eksamenskode: 
DIG 36001
Karakterskala: 
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
40
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Beskrivelse av den ferdige protoypen. Dette inkluderer skjermbilder og forklaring av hvordan prototypen fungerer.
Eksamenskode: 
DIG 36001
Karakterskala: 
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
25
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Refleksjonsnotat om arbeidsprosessen. Dette inkluderer praktiske og tekniske valg underveis og hvordan den endelige versjonen fungerer sammenlignet med hva som var planlagt.
Eksamenskode: 
DIG 36001
Karakterskala: 
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Prosessevaluering
Karakterskala: 
ECTS
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
39 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
100 Time(r)
Jobbe med prototypen og eksamensinnleveringer.
Forberedelse til undervisning
41 Time(r)
Lese pensum og lære programvare på egen hånd.
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
20 Time(r)
Motta og revidere prototype og utkast til eksamenselementer etter feedback gjennom semesteret.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.