MAN 5124 Kriseledelse og -logistikk

MAN 5124 Kriseledelse og -logistikk

Kurskode: 
MAN 5124
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Marianne Jahre
Emnenavn på engelsk: 
Crisis Management and Logistics
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Sikkerhetsledelse og kulturforståelse, Spesialisering
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kriseledelse er viktigere enn noensinne. Politisk ustabilitet og klimaendring er blant driverne som gir flere konflikter og naturkatastrofer globalt med store konsekvenser i form av flere mennesker som rammes og økonomisk ødeleggelse. Covid-19 har i særdeleshet satt kriseledelse og logistikk på kartet verden over. Pandemien har gitt ringvirkninger langt utover helsesektoren og alle sektorer og industrier har fått større fokus på konsekvenser av kriser og krav til kriseberedskap og respons. Målet med kurset er å gi studentene verktøy, kunnskap og forståelse som skal gjøre dem i stand til å arbeide med utvikling og implementering av bærekraftig kriseberedskap og respons i ulike kontekster. Spesielt vil kurset relateres til bærekraftmålene nummer 3, 6, 9, 16 and 17. Kurset vil utgjøre en møteplass for ulike involverte aktører inklusive kommuner, staten, ikke-statlige institusjoner og frivillige organisasjoner, sivil beredskap, forsvar, private selskaper og finansielle institusjoner. Så vel nasjonal som internasjonal kontekst dekkes. Et essensielt aspekt i enhver kriseberedskap, respons og normalisering er organiseringen av forsyningskjeder for å sikre tilgang på varer og tjenester. Kurset legger derfor spesielt vekt på logistikken i kriseberedskap og respons.

Kunnskapsmål

Kandidaten ...

  • har velutviklet kunnskap innenfor kriseledelse og spesialisert innsikt i de logistiske aspektene av kriseledelse
  • har god kunnskap om nøkkelbegreper, rammeverk og verktøy – digitale og andre – i feltet kriseledelse
  • har kunnskap om nøkkelaktører, historisk utvikling, og tradisjonelle vs. nye tilnærminger i feltet kriseledelse
Ferdighetsmål

Kandidaten ...

  • kan analysere og kritisk håndtere ulike informasjonskilder og bruke dem for å diskutere og analysere praktiske problemstillinger og situasjoner/eksempler
  • kan utføre selvstendig, begrensede prosjekter under veiledning og i overenstemmelse med forskningsetiske retningslinjer
  • kan bruke nøkkelbegreper, rammeverk og verktøy på praktiske problemstillinger og situasjoner/eksempler
Generell kompetanse

Kandidaten ...

  • kan kommunisere effektivt med andre involverte aktører i kriseledelse og logistikk
  • kan bidra til ny tenking i kriseledelse
  • kan bruke sin kunnskap i eget arbeid, ta selvstendige beslutninger og bidra til viktige beslutningsprosesser som tar hensyn til bærekraft
Kursets innhold

Modul 1: Arena

Modul 2: Forberede

Modul 3: Gjøre

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Ni dager fordelt på 3 moduler, tilsammen 72 timer. Studentene må forvente å bruke mist 400 timer på studie, som er normen for 15 ECTS. Studentene bør sette av 1 lesedag per uke og noe ekstra tid for oppgaven. Studentene er ansvarlige for å å innhente informasjon gitt i forelesningene som ikke postes på programmets its learning-side eller i annet kursmateriell.

Vi anbefaler at studentene tar e-læringskurset http://www.buildingabetterresponse.org/ ved Harvard uten kostnad og som gir deg et sertifikat for fullført kurs. Dette gir en god innføring i og forståelse av den internasjonale konteksten med spesielt fokus på humanitære operasjoner.  

Tilstedeværelse i simuleringer/øvelser gjennom kurset anbefales sterkt.

Studentene evalueres basert på en individuell hjemmeeksamen og en prosjektoppgave skrevet i grupper av inntil tre personer (utgjør 15ECTS). Vi anbefaler å komme i gang med oppgaven så snart som mulig for å komplettere forelesningene. Oppgaven bør være på 15-20 sider og vil omhandle bruk av metoder, verktøy og begreper på en situasjon i praksis, for eksempel fra eget arbeidssted.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Du har fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende.

Du har fylt 25 år.

Du har fire års yrkeserfaring full tid. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring. (2 års relevant yrkeserfaring gjelder for Forsvarets personell)

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51241
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51242
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei72 Time(r)Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:
Eksamenskode:MAN 51241
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:MAN 51242
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
72 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
154 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
150 Time(r)
Eksamen
24 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.