PRK 3663 Strategisk medieplanlegging - KONTINUASJONSEKSAMEN

PRK 3663 Strategisk medieplanlegging - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
PRK 3663
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Mona Kristin Solvoll
Emnenavn på engelsk: 
Strategic media planning - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i kommunikasjonsledelse - Programkurs
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2021 Høst
2022 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Det tilbys kontinuasjonseksamen høsten 2021 og siste gang våren 2022.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset bygger på tidligere kurs som handler om forbrukeratferd, markedskommunikasjon, påvirkning og overtalelse.

Strategisk medieplanlegging defineres som viktige valg i forhold til hvordan budskapet skal distribueres på tvers av kontaktflater for å skape ønskede effekter, og valg av hvordan initiativ fra målgrupper skal håndteres.
Sentrale spørsmål i kurset er: når, hvor, hvor ofte og hvordan når du målgruppen mest mulig effektivt med ditt budskap og hvilke medier er mest hensiktsmessig både i forhold til målgruppens medievaner, beslutningsprosess og ulike kommunikasjonsmål.

Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg en bred forståelse av strategisk medieplanlegging, både i forhold til digitale kanaler og tradisjonelle medier.

 • Studentene skal tilegne seg forståelse om medielandskapet: om aktører, strukturer, markedsutvikling, målemetoder og valuta
 • Studentene skal kunne identifisere og gjøre rede for ulike kommunikasjonsflater og samspillet mellom disse
 • Studentene skal kunne beskrive og vurdere ulike mediekanalers kvalitative og kvantitative egenskaper som bærere av et budskap, dvs tilegne seg inngående kunnskaper om medievalgsmodellen.
 • Studentene skal kunne demonstrere stor empirisk kunnskap om ulike målgruppers mediebruk, hvordan og hvorfor publikum konsumerer de ulike mediene (forventninger til redaksjonelt og kommersielt innhold) - Kantar, SSB og andre databaser.
Ferdighetsmål
 • Studentene skal være i stand til å definere konkrete kommunikasjonsmål, målgrupper og kontaktflater i utviklingen av en mediestrategi gjennom å argumentere for valg av mediekanal, redegjøre for ulike mediers rolle i en medieplan og sette sammen en mediemix som samspiller for å løse kommunikasjonsoppgavene. I utarbeidelse av en mediestrategi skal studentene kunne hente inn informasjon om målgruppers medievaner fra aktuelle databaser.
Generell kompetanse
 • Studentene skal trenes i å vise atferd som er i samsvar med gjeldende samfunnsnormer, lovverk og retningslinjer, spesielt i forhold til etiske problemstillinger, som for eksempel falske grasrotkampanjer, innholdsmarkedsføring og grønnvasking.
Kursets innhold
 • Planlegging av en mediestrategi gjennom 5 faser: oppgaven, innsikt, strategi, medieplan, evaluering
 • Mål og ønskede effekter; reklamemål, kommunikasjonsmål, atferdsmål, forretningsmål
 • Valg av målgrupper; kategorier (kunder, myndigheter, opinionsledere etc), størrelse, verdi, og konverteringssannsynlighet
 • Målgruppens medievaner; publikumsstatistikk, innhold og bruk 
 • Kommunikasjonsidè; konsistens og samspill mellom budskap i ulike kanaler
 • Kvantitative og kvalitative karakteristikker ved mediekanaler (TV, avis, radio, kino, magasiner, digitale medier, sosiale medier, utendørsreklame mm.)
 • Bruk av ulike sosiale medier, apper, mobilmarkedsføring og søkeordsmarkedsføring i en kommunikasjonsplan
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset vil bli gjennomført med en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Studentene bør mestrer bruken av Gallup PC og IPSOS MMI til eksamen.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Kurset bygger på basiskurs fra de første årene av bachelorstudiet.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
PRK 36631
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Nei1 Uke(r)Gruppe/Individuell (1 - 3)
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Uke(r)
Kommentar:
Eksamenskode: PRK 36631
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Forelesninger 33 + 3 timer bibliotekveiledning
Forberedelse til undervisning
70 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
64 Time(r)
Eksamen
30 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.