BIN 3279 Forbrukeratferd med fordypning i merkevareledelse innen varehandelen

BIN 3279 Forbrukeratferd med fordypning i merkevareledelse innen varehandelen

Kurskode: 
BIN 3279
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Robert Ingvaldsen
Emnenavn på engelsk: 
Consumer behavior with a focus on brand management in retail business
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Spesialkurs
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Forbrukeratferd og merkevareledelse er to sentrale fagområder som angår nær sagt alle som jobber i privat sektor. Det handler mye om forståelse av posisjonering og verdiskapning for kunder og merkeeier, med den hensikt å bli en foretrukket leverandør av en vare eller tjeneste. Ettersom stadig flere sektorer innen økonomien blir konkurranseutsatt, innebærer dette at kunder vil ha valg mellom alternative leverandører. I tillegg vil det kunne være avgjørende at merkeeier har sikret seg varemerkerettslig vern mot at andre utnytter merket i en konkurransesituasjon. Regler for god handelsskikk og kunnskap om hvilke regler som gjelder for varemerker og etterligninger er viktig for å fremme sunn konkurranse og hindre illojale konkurransehandlinger.

Dette er et grunnleggende kurs som har et vidt fokus.  Relevante temaer her vil være:
Forbrukerens beslutningsprosess og valgmodeller. Hvordan forbrukeren blir påvirket før, under og etter et valg blir tatt. Det er vanskelig å nå forbrukeren gjennom all den støy forbrukeren blir utsatt overfor. En dypere forståelse av forbrukerens adferd er en forutsetning for å overleve i dagens konkurransesituasjon. 
Videre vil kurset ta opp sentrale emner innen merkevareledelse. Det og analysere et merke slik at det oppnår en posisjon hos forbrukeren, og slik sett dannes en bevissthet i en kjøpssituasjon. Hva merket kommuniserer er avgjørende i forbrukerens beslutningsprosess. Kunnskap om regelverket for markedsføring av produkter og tjenester vil ha betydning i denne kommunikasjonen med markedet.
 

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal deltagerne kunne forklare sentrale begreper og ha en grunnforståelse for forbrukeratferd som fagområde. Kunne beskrive og forstå hvorfor merker eksisterer i markeder, og hvilken verdi og nytte de gir til kunder og merkevareeiere. Herunder ligger ulike teorier og modeller for å forstå de prosesser som leder frem til forbrukerens valg av et produkt, samt de prosesser som skjer etter kjøp og som påvirker fremtidige kjøp. Deltagerne skal ha kjennskap til relevante juridiske problemstillinger knyttet til markedsføring, beskyttelse av varemerker, etterligninger og kunnskap om god forretnings-/markedsførings- og handelsskikk.

Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal deltagerne kunne benytte ulike teorier og modeller til å forstå de prosesser som leder frem til forbrukerens valg av et merke, samt de prosesser som skjer etter kjøp og som påvirker fremtidige kjøp. I tillegg skal deltagerne kunne presentere, benytte og anvende teorier innen merkevareledelse, så som merkevarepyramiden eller andre merkevaremodeller for å identifisere gap mellom et merkes reelle og ønskede posisjon.
Utvikle forslag til merkevarestrategier for å skape vekst for merkevaren. 
Kunne anvende kunnskaper og teori om merkevareutvikling på tvers av ulike kontekster: 
Deltagerne skal også ha kunne anvende kunnskap og teori på relevante juridiske problemstillinger.
 

Generell kompetanse

Etter endt kurs skal deltagerne kunne stille kritiske spørsmål til, og reflektere over sentrale forutsetninger og antakelser innen forbrukeratferd som fagområde.
Deltakerne skal også ha forståelse for og vise vilje til å ta konsekvensene av at merkevarer spiller en så sentral rolle i mange markeder, at mange kan være fristet til å gå på akkord med etikk og moral for å nå sine mål. 
Deltagerne skal kunne stille kritiske spørsmål til, og reflektere over hvordan juridiske problemstillinger håndteres i et videre perspektiv knyttet til bærekraftige forventninger og etiske utfordringer. De skal ha opparbeidet en bevisst holdning til begreper som god forretningsskikk, god markedsførings og god handelskikk.
 

Kursets innhold

Forbrukerens beslutningsprosess og valgmodeller 
·    Forbrukeren som et individ med behov, personlighet og persepsjon 
·    Holdningsdannelse og strategier for holdningsendring 
·    Forbrukeren i sin sosiale sammenheng blant venner, familie, kultur og sosial klasse 
·    Forbrukeratferd i butikk og nye kanaler
            Analyse av merket - Merkeverdikjeden og merkepyramiden
·    Merkeposisjonering
·    Merkeutvidelser og merkeporteføljer
-          Kommunikasjon- Merkekommunikasjon
-          EMV 
-          Kategoriledelse/category management          
·    Juridisk beskyttelse av varemerker og regler for produktetterligning, 

   -           Regler for urimelig og villedende markedsføring 
       -          God forretningsskikk, god markedsføringsskikk og God handelsskikk, 
 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 45 kurstimer (6 kursdager), som består av forelesninger, diskusjon, øvelser og refleksjon. Til hver forelesning forventes det at studentene stiller forberedt i samsvar med informasjon gitt av foreleser. Egenaktiviteter, undervisning og eksamen tilsvarer et timeforbruk på ca 200 timer.  

Gjennom semesteret vil det bli gitt anbefalte elektroniske innsendingsoppgaver som skal besvares i It's Learning. 
 

Kurset avsluttes med  en prosjektoppgave, som teller 100% for å oppnå karakter.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

 

Covid-19
Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BIN 32791
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei 1 SemesterGruppe/Individuell ( 1 - 3)Prosjektoppgave
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting: 100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet: 1 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave
Eksamenskode:BIN 32791
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
KurskodeCredit reduction
BIN 3013100
Credit reductions:
Kurskode:BIN 3013
Credit reduction:100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Eksamen
75 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgaven.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
80 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.