MAN 5121 Sikkerhetsledelse og konflikthåndtering

MAN 5121 Sikkerhetsledelse og konflikthåndtering

Kurskode: 
MAN 5121
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Nick Sitter
Emnenavn på engelsk: 
Security And Conflict Management
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Sikkerhetsledelse og kulturforståelse, Spesialisering
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5122 - første semester
MAN 5123 - andre semester
Introduksjon

Kursets sentrale tema er sikkerhetsledelse i en verden i stor endring og med nye trusselbilder og konflikttyper, fra mellomstatlige konflikter til hybridkrig og cyber-trusler. Kurset dekker årsaker for og konsekvenser av nye sikkerhetsutfordringer for stater, internasjonale organisasjoner, og private og frivillige aktører; og analyserer forskjellig tiltak for sikkerhetsledelse og konflikthåndtering. 

Programmet retter fokuset på tre temaer. Det første er klassiske sikkerhetsutfordringer knyttet til militære trusler mot stater. Det andre utvider sikkerhetsbegrepet til å dekke politisk, økonomisk, miljø- og cybersikkerhet, og et bredere sett aktører som internasjonale organisasjoner og grupper på lokalt nivå (ikke-statelige aktører). Det tredje temaet er analyse av sikkehetsledelse på organisasjons- og individnivå, i så vel privat som offentlig og frivillig sektor. Den siste modulen innebærer studietur til Brussel og Paris, med besøk ved NATO og EU så vel som franske universiteter/forskningsinstitusjoner.

Det første temaet retter fokuset på globale endringer i væpnet konflikt, herunder de store klassiske sikkerhetspolitiske spørsmålene knyttet til krig, sikkerhet, demokrati, makt, verdenshandel, økonomiske veksts, naturressurser, klimakrise, og hvordan teknologisk utvikling endrer trusselbildene. Her dekkes kjernetemaene i sikkerhetsstudier, som hard og myk makt; strategi, taktikk og «grand stragety»; internasjonalt sikkerhetssamarbeid; sikkerhetsdilemmaet; samt endringer i global og regional politisk, militær og økonomisk maktbalanse.

Det andre temaet knytter endringer i globale trusselbilder, geopolitikk, geo-økonomi og strategiske tenkning i EU, NATO, USA, Russland og Kina, med fokus på stormaktenes roller på forskjellige geopolitiske arenaer, for eksempel Midtøsten og Nord-Afrika. Viktige undertemaer her er forholdet mellom konvensjonelle konflikter og hybridkrig, samt utfordringer for internasjonal konflikthåndtering og sikkerhetssamarbeid i områder med opprør, borgerkrig og terrorisme, så vel som hybridkrig og ‘frosne konflikter’. Norges internasjonale rolle og Norges forhold til NATO og EU dekkes også.

Det tredje temaet er ‘corporate security’, cyber-sikkerhet, og sikkerhetsledelse i private og frivillige organisasjoner. Denne delen av programmet dekker sikkerhets- og risikoanalyse på organisasjonsnivå, med fokus på ledelse og organisasjonskultur, risikovurdering, beredskap, og risikostyring. Her dekkes også politisk risiko, regulering, og cyber-risiko, så vel som offentlige og private strategier og tiltak for risikostyring og sikkhetsledelse.

Programmet skal hjelpe deltakerne å tilegne seg evne til å analysere politiske og økonomiske hendelser og konflikter, og gi dem et godt grunnlag for å håndtere nye trusler, enten det er på organisasjonsnivå eller på nasjonalt eller internasjonalt plan. Programmet er forankret i BIs overordnede målsetning om å forberede mennesker og virksomheter for en internasjonal, digital og bærekraftig fremtid. Det dekker sikkerhetsledelse på globalt og nasjonalt nivå, i offentlig, privat og frivillig sektor; det analyserer forholdet mellom globale og lokale sikkerhetsutfordringer, og hva de betyr for risikovurdering og -styring; det har en sterk cyber- og hybridkrisdimensjon, og retter seg direkte mot FNs Bærekraftsmål nummer 16 – fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner (og litt mer indirekte mot mål nummer 1 om fattigdom, 2 om sult, 10 om energi, og 17 om internasjonalt samarbeid)

Kunnskapsmål

Deltakerne skal kunne tilegne seg og benytte spesialisert kunnskap om teori og forskningsmetode i fagfeltet sikkerhetsstudier og konflikthåndtering, og bruke teori og casestudier for å:

 • Tilegne seg avansert kunnskap om endringer i globale og lokale trusselbilder, endringer i forholdene mellom stormakter og andre internasjonale aktører, samt endringer i internasjonal politisk økonomi, bærekraft og teknologisk utvikling.
 • Tilegne seg avansert kunnskap om regionale sikkerhetsspørsmål i forskjellige deler av verden, med fokus på Europa, USA, Russland, Kina, Midtøsten og Nord-Afrika.
 • Tilegne seg avansert kunnskap om sentrale tema og teorier i sikkerhetsstudier, inkludert forskjellige teorier om årsaker til konflikter.
 • Tilegne seg avansert kunnskap om forholdet mellom internasjonal økonomisk og politisk utvikling og sikkerhetspolitikk, så vel som rollene FN, EU og NATO spiller i internasjonal konflikthåndtering
 • Tilegne seg avansert kunnskap om styrker og svakheter ved forskjellige typer konflikthåndtering, herunder bruk av politisk, økonomisk og militær makt.
 • Tilegne seg avansert kunnskap om utvikling i våpenteknologi, hybridkrig og cyber-konflikt, samt hvordan dette påvirker militær strategi, taktikk og konflikthåndtering.
 • Tilegne seg avansert kunnskap om bruk av ny informasjon fra akademia og tankesmier, så vel som media og andre åpne kilder for å analysere og vurdere trusler og strategier for konflikthåndtering, og bruke dette som basis for sikkerhetsledelse og risiko-styring.
 • Tilegne seg avansert kunnskap om forskningsmetode i sikkerhetsstudier, og bruk av dette for å analyserer trusselbilder.
Ferdighetsmål

Programmet er utviklet med sikte på å bedre deltakernes analyseverktøy knyttet til internasjonale politiske, økonomiske og sikkerhetshendelser, og å gi dem et grunnlag for å lede og påvirke tiltak for å håndtere konvensjonelle, hybride og cyber-trusler. Deltakerne burde kunne forstå og delta i faglige og politiske debatter, med tanke på relevant informasjon, forskning og praktisk anvendelse av akademisk arbeid. Gjennom selvstendig arbeid basert på åpne kilder og i tråd med rådende etiske retningslinjer, burde de kunne:

 • Analysere nye trusler og alternative tiltak på nasjonalt og internasjonalt nivå.
 • Analysere utviklingen i en gitt konflikt og vurdere aktuelle tiltak.
 • Analysere og vurdere forskjellige konflikthåndteringsstrategier.
 • Analysere og vurdere trusler i krisesituasjoner
 • Analysere, vurdere og bidra til å utvikle tiltak for kriseledelse og beredskap.
 • Analysere og kritisk vurdere primær- og sekundærkilder, samt bruke disse for å bidra til å belyse og vurdere faglig debatt.
 • Anvende kunnskap og ferdigheter til selvstendig arbeid i tråd med rådene etiske normer for forskning.
Generell kompetanse

Etter å ha gjennomført kurset burde deltakerne ha tilegnet seg et helhetlig perspektiv på internasjonal politikk og sikkerhet, samt være i stand til å selvstendig analysere og vurdere politiske og etiske spørsmål, for å kunne:

 • Fatte beslutninger på en selvstendig basis og bidra til beslutningsprosesser og utvikling at tiltak knyttet til sikkerhetsledelse
 • Ta ansvar og lede andre på en selvstendig, etisk og fornuftig måte.
 • Vurdere egne ferdigheter og begrensninger med hensyn til forskjellige handlingsalternativer
 • Anvende kritisk tenkning (basert på båre teori og erfaring) for å vurdere forskjellige trusler og styrket og svakheter ved forskjellige sikkerhetstiltak i politisk og sosial kontekst.
 • Kommunisere med forskere, politikere og et bredere publikum for å kunne delta i debatter om sikkerhetspolitikk og -ledelse.
 • Anvende egen kunnskap og ferdigheter for å utføre selvstendig analytisk arbeid i sikkerhetsledelse, samt kommunisere med så vel fagfolk som offentligheten, og bidra til nytenkning og innovasjon knyttet til sikkerhetsledelse på nasjonalt og globalt nivå så vel som i private, frivillige og offentlige organisasjoner.
Kursets innhold

Modul 1: Sikkerhetsstudier

 • Klassiske sikkerhetsstudier: militær sikkerhet, trusler mot stater, konflikthåndteringsstrategier (offensiv/defensiv balanse og sikkerhetsdilemma)
 • Nye sikkerhetsstudier: politisk, sosial, økonomisk og cyber-sikkerhet, og et bredere sett aktører inklusive ikke-statlige aktører og internasjonale organisasjoner.
 • Sikkerhet og beredskap på nasjonalt nivå og for offentlige, private og frivillige organisasjoner.

Modul 2: Geopolitikk, geo-økonomi, og regionale konflikter

 • EU, USA og NATOs roller og strategier
 • Russland og Kinas geopolitikk og geo-økonomi
 • Geopolitikk og geo-økonomi i kritiske områder (Midtøsten, Nord-Afrika)

 Modul 3: Konfliktårsaker og konflikthåndtering

 • Strukturelle årsaker til konflikt (naturressurser, territorie, teknologi)
 • Sosiale og politiske årsaker (religion, identitet, borgerkrig)
 • Hybridkrig og endringer i konfliktdynamikk og -håndtering.

  Modul 4: Corporate security og cyber-sikkerhet

 • Risiko-analyse for private og frivillige organisasjoner
 • Vurdering av trusselbilde (verdier, sårbarheter og konsekvenser)
 • Beredskap og planlegging for krisehåndtering
 • Cyber-sikkerhet, -ledelse og -tiltak.

  Modul 5: Brussel og Paris

 • Europeisk sikkerhetssamarbeid, militære og politi-operasjoner.
 • NATO og nye sikkerhetstrusler, -operasjoner og tiltak.
 • Frankrike og nye trusselbilder: politikk, internasjonale operasjoner, bekjempelse av terrorisme og radikalisering.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres med fem samlinger over to semestere, totalt ca. 150 timer.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Du har fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende.

Du har fylt 25 år.

Du har fire års yrkeserfaring full tid. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring. (2 års relevant yrkeserfaring gjelder for Forsvarets personell)

Forkunnskapskrav

Bachelor degree, corresponding to 180 credits, and 4 years of work experience. Please consult our student regulations

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51211
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51212
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei72 Time(r)Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.
Eksamenskode:MAN 51211
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:MAN 51212
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
150 Time(r)
Eksamen
150 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgave.
Eksamen
24 Time(r)
Arbeid med individuell hjemmeeksamen, 72 timer.
Forberedelse til undervisning
76 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
400 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.