ELE 3637 Internship

ELE 3637 Internship

Kurskode: 
ELE 3637
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Benedicte Brøgger
Kursnavn på engelsk: 
Internship
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Hensikten med internshipkurset er å gi studentene mulighet til å kombinere næringslivserfaring med studier på en systematisk måte for å øke læringsutbyttet i begge situasjoner. Studentene får anledning til å bruke teorier og modeller de har lært til å løse konkrete arbeidsoppgaver i en bedrift, og dermed oppleve relevansen av sin akademiske kunnskap. Samtidig får de anledning til å reflektere over arbeidserfaringene på en systematisk måte, og er dermed mer forberedt på den tilværelsen som følger etter studietiden. Næringslivet får på sin side tilgang til oppdatert akademisk kunnskap, arbeidskraft og anledning til å være med på kunnskapsutviklingen gjennom å spille inn sine behov for kvalifisert kunnskap i utformingen av internshipopplegg for sine internships. Studenten er selv ansvarlig for å skaffe seg en oppdragsgiver.

Kunnskapsmål
 • Kjenne til sammenhengen mellom de viktigste operative funksjonene i en bedrift/organisasjon.
 • Ha oversikt over de formelle ledelses- og styringssystemer i bedriften.
 • Forstå hvordan uformelle spilleregler og bedriftskultur former arbeidshverdagen.
Ferdighetsmål
 • Kunne definere og forhandle frem en realistisk og utviklende arbeidsplan med nærmeste leder.
 • Kunne fremskaffe, bruke og formidle relevant informasjon, teori og modeller både skriftlig og muntlig.
 • Vise evne til å løse problemer i arbeidssituasjonen
Generell kompetanse
 • Vise respekt for kompleksiteten i næringsvirksomhet.
 • Vise selvstendighet og ansvarlighet
 • Vurderer bærekraft i forslag til løsninger av internshipbedriftens utfordringer.
 • Vise evne til å reflektere over egen utvikling som profesjonell fagperson.
Kursets innhold
 • Internshipfasene
 • Læringskontrakt og arbeidsplan
 • Om bedrifter og virksomheter, arbeidsoppgavene
 • Problemstilling, pensum og prosjektoppgave
 • Å bli profesjonell i sitt fag
 • Bruk av teori
 • Refleksjonsverktøy
Undervisnings- og læringsaktiviteter

I bedrift: 240 timer 

Arbeidsoppgavene defineres i samarbeid med bedriften, inkludert tid til grunnlagsarbeid med prosjektrapport. Gjennomføres i løpet av semesteret, i form av to dagers arbeid (a 8 timer) pr. uke fra semesterstart og til etter siste samling. Om nødvendig kan intern og bedrift avtale at det jobbes mer noen uker, mot tilsvarende mindre andre, i forbindelse med spesielle jobbtilknyttede aktiviteter, f.eks en messe, et survey el. Arbeidet skal utføres innenfor en ramme på 15 uker fra semesterstart. Arbeidet er ubetalt og vekten skal legges på interns læring. Hvis intern ønsker større endringer i internshipsavtalen skal disse avtale med bedriften og BI.

På skole: 160 timer 

 • Kick-off med interns og bedrifter 
 • 4 studentsamlinger
 • 4 samlinger om faglige spørsmål/prosjektoppgaven
 • It's learning-oppgaver 
 • Litteratursøk og skriving av prosjektoppgave (individuell). 
 • Forberede muntlig presentasjon.

Endelig karakter i kurset er et resultat av løpende vurdering av flere eksamenskomponenter, prosessevaluering, i løpet av kursets gjennomføringssemester/e.  Hver eksamenskomponent poengvurderes på en skala fra 0-100. Komponentene blir deretter vektet sammen i henhold til informasjonen i kursbeskrivelsen, som så fører frem til endelig bokstavkarakter. Studenter som ikke oppnår poeng i ett eller flere av eksamenskomponentene vil få en lavere karakter eller kan stryke i kurset. Detaljert informasjon om poengsystemet og hvilke bokstavkarakterer de gir vil bli opplyst ved kursstart.

Ved kontinuasjon må alle eksamenskomponentene, som hovedregel, gjennomføres på nytt ved neste kursgjennomføring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Det er maks 60 plasser pr. kohort/klasse, men det kan settes opp flere klasser så alle kvalifiserte søkere får plass.  

Om nødvendig kan egne engelskspråklige klasser settes opp.

Internasjonale internships kan bli testet dette studieåret. Hvis kvalifiserte søkere med internasjonal praksis blir akseptert, vil de bli inkludert i pilotestudien og bes om å bidra på to tilbakemeldingsøkter i løpet av semesteret.

 

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav

God studieprogresjon og C snitt fra kurs relevante for internshipet i de gjennomførte semestrene. Dette er veiledende krav da det vil bli gjort en helhetlig vurdering av alle søknadsgrunnlag; progresjon, karakterer, bekreftelsesbrev, motivasjonsbrev og CV, Motivasjonsbrev skal gi en faglig begrunnelse for valg av bedrift og relevans av arbeidsoppgaver. Brev fra bedrift skal angi arbeidsoppgaver, nytteverdi for bedriften og læringsmål for studenten, fremdriftsplan, navn, signatur og kontaktdetaljer på ansvarlig kontaktperson i bedriften. Del av pensum og noen forelesninger vil være på engelsk og vi forutsetter at studenten har forkunnskaper nok til å følge med på dette.

 

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave utleveres ved semesterstart og innleveres i forkant av den avsluttende fjerde samling.
Oppgaven skal skrives individuelt. Følgende vedlegg må være med:
- Referanseliste til minimum 350 siders pensum.
Studenten er selv ansvarlig for å velge pensum, og det anbefales å velge litteratur fra avlagte kurs. Det valgte pensum skal fremgå av referanselisten som vedlegges besvarelsen.
- Signert sluttattest fra bedriften om oppnådde mål ihht. læringsavtalen.
Eksamenskode: 
ELE36371
Karakterskala: 
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Aktivitet
Vurderingsform: 
Presentasjon
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
30 Minutt(er)
Eksamenskode: 
ELE36371
Karakterskala: 
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Prosessevaluering
Karakterskala: 
ECTS
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Kursopplegget er modulbasert med ett kick-off-seminar a 2 timer, og a) 4 samlinger a 4 timer forelesning og b) 4 samlinger a 3 timer forelesning Type a)samlinger følger den grunnleggende læringsplattformen (PREDIS-modellen). Type b) samlinger er for det disiplin-/fagnære læringsutbyttet, som hovedregel gitt av studentens studieprogram.
Bedriftsbesøk og/eller studietur
240 Time(r)
Student har 240 i bedrift.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
130 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.