ORG XXX5 HR-ledelse

ORG XXX5 HR-ledelse

Kurskode: 
ORG XXX5
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Mads Nordmo Arnestad
Emnenavn på engelsk: 
HR Management
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse - Programkurs
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Planlagt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Komplett kursbeskrivelse vil være klar sommeren 2021.

Strategisk HR ledelse er opptatt av politikk og praksis som gjør at organisasjoner klarer å oppnå sine organisatoriske mål gjennom sine menneskelige ressurser. Et sentralt formål med strategisk HR ledelse er å utvikle nødvendig kompetanse blant ansatte for å oppnå ønskede forretningsresultater selv om rammebetingelsene endrer seg, og å øke ansattes motivasjon og mulighetsrom til å prestere sitt beste i tråd med bedriftens strategi. Strategisk HR ledelse er også i økende grad opptatt av å måle effekten av HR initiativer og muliggjør bedre HR beslutningstaking gjennom systematisk innsamling, analyse og tolkning av HR data.

Dette fordypningskurset i Bachelor i Organisasjonspsykologi, HR og Ledelse fokuserer på sentrale områder av praksis innen strategisk HR ledelse, samt på de teoretiske rammene som forklarer hvorfor HR-rutiner skal fungere i tråd med ønsker og forventninger. Kurset belyser rollen som ledere/HR ledere spiller i prosessen med å støtte og utvikle ansatte for å skape et samsvar mellom kapasiteten til de menneskelige ressursene i organisasjonen og skiftende behov og mål i omgivelsene. I tillegg skal kurset forberede studentene for et moderne arbeidsliv der forståelse av HR analyser er ment å sette dem i en bedre posisjon til å få innflytelse i strategiske ledelsesprosesser og muliggjøre bedre, mer strategiske HR beslutningsprosesser.

Kunnskapsmål
 • Studentene skal tilegne seg nødvendig kunnskap for å beskrive og skille mellom de sentrale områdene av strategisk HR praksis dekket i kurset, og forstå hvorfor HR praksiser fungerer slik de gjør.
 • De skal forstå den viktige rollen som ledere/HR ledere spiller i å utvikle og istandsette ansattes nødvendige kompetanse for å oppnå ønsket forretningsresultater.
 • De skal ha kunnskap til å kunne kvantitativt måle effektiviteten av HR initiativer, og forstå hva slags beslutninger som HR data kan brukes til.
Ferdighetsmål
 • Studentene bør være i stand til å kunne forklare og analysere funksjonene i hver strategiske HR praksis som dekkes i kurset, og de forskjellige måtene som disse praksisene tilrettelegger for ønsket atferd blant de ansatte.
 • De vil lære hvordan man går fram for å samle inn og analysere HR data på en effektiv måte samtidig som etiske hensyn ivaretas.
 • De vil få ferdigheter i presentere og diskutere strategiske HR spørsmål både skriftlig og visuelt.
Generell kompetanse
 • Studentene skal bli i bedre stand til å tenke strategisk rundt HRM og reflektere i større grad rundt sin rolle som en strategisk HR leder.
Kursets innhold
 • Skillet mellom strategisk HR-ledelse og HRM og den teoretiske bakgrunnen for dette
 • Inngående redegjørelse rundt sentrale områder av strategiske HR-praksiser inklusive sosialisering av nyansatte, prestasjonsledelse og tilbakemeldingsprosesser herunder gjennomføring av medarbeidersamtaler, talentledelse, opplæring og kompetanseutvikling, samt HR innenfor internasjonale og/eller globale virksomheter
 • En innføring i innsamling og analyse av HR data for å avgjøre effektiviteten til og virkningen av HR initiativer og muliggjøre flere strategiske HR beslutningsprosesser.
 • Lederen og/eller HR-lederens rolle i arbeidet med å planlegge, beslutte og innføre strategisk HR
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:

Karakterskala:
-
Sensorordning:
-
Kontinuasjon:
-
100Ja3 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:
Karakterskala:-
Kontinuasjon:-
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.