Bachelor i digital kommunikasjon og markedsføring

Bachelor i digital kommunikasjon og markedsføring

Varighet, omfang og nivå

Bachelorstudiene er treårige heltidsstudier, hvor hvert studieår omfatter 60 studiepoeng. Til sammen utgjør et Bachelorstudium 180 studiepoeng. Studiepoengene er i samsvar med det europeiske ECTS-systemet (European Credit Transfer System).

Studieprogram: 
Bachelor i digital kommunikasjon og markedsføring
Studiepoeng: 
180
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieform: 
Heltid
Associate Dean: 
Håvard Huse
Kandidatprofil

Kommunikasjon og markedsføring er i endring. Ny kommunikasjonsteknologi, og digitale kundereiser skaper nye produkter og tjenester og gir flere digitale kontaktpunkter mellom bedrifter og kunder.

Hovedformålet med studieprogrammet er å utdanne kandidater med kunnskaper og ferdigheter som enhver bedrift med digitale kommunikasjonsstrategier har behov for. Programmet fokuserer på tosidighet, det vil si en balanse mellom både bredde og spesialisering, og mellom teoretiske og praktiske fag. I tillegg legges det vekt på at kandidatene ser sammenhenger mellom økonomiske fag og kommunikasjonsfag, for eksempel gjennom markedsbudsjetter, kombinert med analytiske evner.

Studieprogrammet legger vekt på kommunikasjon og markedsføring som fag, funksjon og yrkesvalg på tvers av kanaler og plattformer i en digital hverdag. Studentene skal lære å planlegge, gjennomføre og analysere kommunikasjonstiltak i praksis. Gjennom programmet skal studentene utvikle kunnskap og ferdigheter i digitale verktøy og analyseteknikker.

Læringsutbyttet og studiets struktur bidrar til å gi kandidaten mestring og motivasjon til å jobbe taktisk i et digitalt miljø som bærer preg av raske beslutninger. Kandidaten skal tilegne seg teoretisk og praktisk forståelse for virksomhetens kjerneoppgaver, og gjennom denne fagspesifikke kunnskapen trene på ferdigheter som arbeidstakere jobber aktivt med i den digitale delen av en virksomhet. Kandidaten skal mestre å jobbe både selvstendig og i grupper på tvers av ulike funksjoner i en virksomhet.

Kunnskapsmål
 • Kandidaten har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor studiets fagområder, herunder:
  • hvordan virksomheter finansieres, investeringer vurderes, økonomiske styringsverktøy brukes og regnskap analyseres
  • hvordan en etablerer, organiserer og leder virksomhet, utvikler og iverksetter
   strategier, og markedsfører og posisjonerer produkter
  • hvordan konsumenter og produsenter treffer sine valg og påvirkes av økonomisk politikk, teknologi og internasjonale rammebetingelser
  • hvordan virksomheter utøver sine aktiviteter på en etisk forsvarlig og bærekraftig måte
  • hvordan virksomheter planlegger, skaper og gjennomfører effektiv digital kommunikasjon
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen digital kommunikasjon
 • kan oppdatere sin kunnskap om digital kommunikasjon i ulike medier
 • har kunnskap om digital utvikling ut fra et historisk perspektiv og kjenne til dens egenart og plass i samfunnet
Ferdighetsmål
 • Kandidaten kan anvende faglig kunnskap og teoretiske tilnærminger på praktiske problemstillinger for å treffe begrunnede valg, herunder:
  • innhente, sortere og vurdere informasjon
  • analysere problemstillinger ved hjelp av egnet teori og empiriske metoder
  • gjøre en kritisk vurdering av usikkerhet ved egne analyser
  • kan produsere digital kommunikasjon tilpasset ulike mediers egenart
  • kan skape og analysere effektiv digital kommunikasjon
 • kan kommunisere innhold i analyser, metodevalg, resultater og forutsetninger både muntlig og skriftlig
 • kan anvende arbeidslivsrelevante digitale verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • kan vurdere konsekvenser av beslutninger
 • kan optimalisere digitale tiltak ut fra endrede rammebetingelser
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff knyttet til virksomheters bruk av digital kommunikasjon og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
Generell kompetanse
 • Kandidaten viser evne til selvinnsikt, kritisk tenkning og etisk refleksjon
 • kan integrere ansvarlighet og hensyn til bærekraft i virksomheters forretningsmodeller, innovasjon, praksis og verdiskapning
 • kan utføre arbeid i internasjonale miljøer
 • er innstilt på å samarbeide situasjonsbestemt og tverrfaglig
 • tar ansvar for å benytte relevant IKT i planlegging og gjennomføring av arbeidsoppgaver knyttet til arbeidet med digital kommunikasjon i en virksomhet
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor digital kommunikasjon og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • Kjenner til innovasjonsprosesser innen digital kommunikasjon
Studiemodeller
Bachelor i digital kommunikasjon og markedsføring
Informasjon

Undervisningen i enkelte forelesninger, eller hele kurs kan bli gjennomført på engelsk.

Studiet omfatter 4 valgkurs á 7,5 studiepoeng. Dette innebærer at studentene har 30 studiepoeng til valg i henholdsvis 3, 5 og 6. semester.

I 3. studieår er det lagt opp til at studentene skal velge 15 studiepoeng valgkurs i høstsemesteret. Det er også mulig å søke Internship (15 sp) i stedet for valgkurs, eller utveksling i hele 5. semester.  

KursCourse type2022 Høst2023 Vår2023 Høst2024 Vår2024 Høst2025 Vår
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.57.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Valgkurs 1
Valgkurs
7.5
Programkurs
7.57.5
Programkurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Valgkurs 2 og 3, Internship eller Exchange
Valgkurs
15
Programkurs
7.5
Programkurs
15
Valgkurs 4
Valgkurs
7.5
Oppbygning og sammensetning

Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI er som hovedregel sammensatt av 75 studiepoeng med basiskurs (felleskurs for alle eller flere studier), 75 studiepoeng med programkurs som er tilpasset det enkelte studium, og 30 studiepoeng med valgkurs. Minste kursstørrelse er 7,5 studiepoeng. 

Som hovedregel er det mulig å skifte bachelorstudium etter første studieår. Dersom nytt studium ikke har samme basiskurs kan det bli nødvendig å ta tilleggskurs.

Studenter kan komme inn på studiene etter 1. og 2. år fra andre høyskoler, forutsatt at man har dekket de nødvendige fagområdene eller forplikter seg til å ta nødvendige kurs i tillegg. Konkrete krav til fagsammensetning utarbeides for hvert studium.

For å oppnå Bachelorvitnemål fra BI, må minst 60 studiepoeng være avlagt ved Handelshøyskolen BI.

Påkrevd studieprogresjon

For studenter som tas opp til flerårige studier på heltid, stilles det krav til studieprogresjon for å kunne gå videre til neste studieår. Kravene er:

Minimum 30 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 1. studieår for å få plass på 2. år.
Minimum 60 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 2. studieår for å få plass på 3. år.

Enkelte studier kan ha høyere progresjonskrav enn dette. Kravene til studieprogresjon for hvert studium er spesifisert i studiekontrakten. Studenter som ikke tilfredsstiller kravet til studieprogresjon, får tilbud om ett års opphold for å ta opp manglende fag og eksamener.

Arbeidsmengde
Handelshøyskolen BI har satt som norm at en heltidsstudent skal bruke 1.600 timer pr. år på sine studier. Det vil si at et kurs på 7,5 studiepoeng vil kreve en arbeidsinnsats på 200 timer inkludert undervisning, veiledning, egeninnsats og eksamen. Dette er i tråd med europeisk standard fastsatt i Bologna-deklarasjonen. Et av nøkkelkriteriene er at studiepoeng kun kan oppnås gjennom fullført og bestått arbeid med tilhørende vurdering av prestasjonen og læringsutbyttet i forhold til læringsmål (= forventet læringsutbytte). 

Godkjent Undervisningsutvalget
Onsdag, september 22, 2021