Bachelor i digital kommunikasjon og markedsføring

Bachelor i digital kommunikasjon og markedsføring

Varighet, omfang og nivå

Bachelorstudiene er treårige heltidsstudier, hvor hvert studieår omfatter 60 studiepoeng. Til sammen utgjør et Bachelorstudium 180 studiepoeng. Studiepoengene er i samsvar med det europeiske ECTS-systemet (European Credit Transfer System).

Studieprogram: 
Bachelor i digital kommunikasjon og markedsføring
Studiepoeng: 
180
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieform: 
Heltid
Associate Dean: 
Håvard Huse
Kandidatprofil

Kommunikasjon og markedsføring er i endring. Ny kommunikasjonsteknologi, og digitale kundereiser skaper nye produkter og tjenester og gir flere digitale kontaktpunkter mellom bedrifter og kunder. 

Hovedformålet med studieprogrammet er å utdanne kandidater med kunnskaper og ferdigheter som enhver bedrift med digitale kommunikasjonsstrategier har behov for. Programmet fokuserer på tosidighet, det vil si en balanse mellom både bredde og spesialisering, og mellom teoretiske og praktiske fag. I tillegg legges det vekt på at kandidatene ser sammenhenger mellom økonomiske fag og kommunikasjonsfag, for eksempel gjennom markedsbudsjetter, kombinert med analytiske evner. 

Studieprogrammet legger vekt på kommunikasjon og markedsføring som fag, funksjon og yrkesvalg på tvers av kanaler og plattformer i en digital hverdag. Studentene skal lære å planlegge, gjennomføre og analysere kommunikasjonstiltak i praksis. Gjennom programmet skal studentene utvikle kunnskap og ferdigheter i digitale verktøy og analyseteknikker, for eksempel i forhold til e-handel og utvikling av applikasjoner. 

Læringsutbyttet og studiets struktur bidrar til å gi kandidaten mestring og motivasjon til å jobbe taktisk i et digitalt miljø som bærer preg av raske beslutninger. Kandidaten skal tilegne seg teoretisk og praktisk forståelse for virksomhetens kjerneoppgaver, og gjennom denne fagspesifikke kunnskapen trene på ferdigheter som arbeidstakere jobber aktivt med i den digitale delen av en virksomhet. Kandidaten skal mestre å jobbe både selvstendig og i grupper på tvers av ulike funksjoner i en virksomhet. 

Programmet tilbyr både internship og utveksling, hvilket gir kandidaten gode muligheter til å erverve seg henholdsvis næringslivsrelevant og internasjonal verdifull erfaring.

Kunnskapsmål

Kandidaten:  

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor studiets fagområder, herunder:  

  • hvordan virksomheter finansieres, investeringer vurderes, økonomiske styringsverktøy brukes og regnskap analyseres  
  • hvordan en etablerer, organiserer og leder virksomhet, utvikler og iverksetter  
  • strategier, og markedsfører og posisjonerer produkter  
  • hvordan konsumenter og produsenter treffer sine valg og påvirkes av økonomisk politikk, teknologi og internasjonale rammebetingelser  
 • har bred kunnskap om digital kommunikasjon og markedsføring, herunder: 

  • hvordan virksomheter planlegger, gjennomfører og evaluerer digital kommunikasjon  
  • hvordan planlegging og utvikling av applikasjoner og e-handelsløsninger foregår i virksomheter  
  • hvordan virksomheter utøver sine digitale aktiviteter på en etisk forsvarlig og bærekraftig måte  
  • har kunnskap om kommunikasjon og markedsføring ut fra et historisk perspektiv og kjenner til deres egenart og plass i samfunnet 
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen digital kommunikasjon  

 • kan oppdatere sin kunnskap om digital kommunikasjon i ulike medier  

Ferdighetsmål

Kandidaten: 

 • kan anvende teori for å belyse problemstillinger og dermed treffe begrunnede valg, herunder:  

  • innhente, sortere og vurdere informasjon  
  • analysere problemstillinger ved hjelp av egnet teori og empiriske metoder  
  • gjennomføre en analyse og foreta vurderinger av konsekvenser av beslutninger  
 • behersker relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer 

 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff knyttet til virksomheters bruk av digital kommunikasjon og framstille dette slik at det belyser en problemstilling  

Generell kompetanse

Kandidaten 

 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver/prosjekter som strekker seg over tid 

 • kan formidle fagstoff muntlig, skriftlig og gjennom andre uttrykksformer  

 • kan utveksle synspunkter og erfaringer om digital kommunikasjon og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis  

 • kjenner til innovasjonsprosesser innen digital kommunikasjon  

 • kan operere i et internasjonalt arbeidsmarked, og i ulike kontekster/fagområder.  

 • kan opptre ansvarlig og se virksomhetens rolle i samfunnet i et videre perspektiv, inkludert innlemme bærekraftshensyn i beslutningsprosesser 

 

Studiemodeller
Bachelor i digital kommunikasjon og markedsføring
Informasjon

Undervisningen i enkelte forelesninger, eller hele kurs vil bli gjennomført på engelsk.

Studiet omfatter 6 valgkurs á 7,5 studiepoeng. Dette innebærer at studentene har 45 studiepoeng til valg i henholdsvis 4. og 5. semester.

Det er også mulig å søke Internship (15 sp) i stedet for valgkurs, eller utveksling i hele 5. semester.  

KursCourse type2024 Høst2025 Vår2025 Høst2026 Vår2026 Høst2027 Vår
Felleskurs
7.5
Felleskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Felleskurs
7.5
Felleskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Felleskurs
7.5
Programkurs
15
Programkurs
7.5
Felleskurs
7.5
Felleskurs
7.5
Valgkurs / Internship
Valgkurs
15
Valgkurs / Internship / Utveksling
Valgkurs
30
Felleskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Oppbygning og sammensetning

Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI er som hovedregel sammensatt av 60 studiepoeng med Felleskurs (felles kurs for alle eller flere studier), 75 studiepoeng med programkurs som er tilpasset det enkelte studium, og 45 studiepoeng med valgkurs. Minste kursstørrelse er 7,5 studiepoeng. 

Det er mulig å søke opptak til et annet bachelorstudium etter første studieår. Det kan imidlertid bli nødvendig å ta tilleggskurs.

Studenter kan søke opptak til studiene etter 1. og 2. år gjennomført ved andre høyskoler, forutsatt at søkeren/studenten har dekket de nødvendige fagområdene eller forplikter seg til å ta nødvendige kurs i tillegg. Konkrete krav til fagsammensetning utarbeides for hvert studium.

For å oppnå Bachelorvitnemål fra BI, må minst 60 studiepoeng være avlagt ved Handelshøyskolen BI.

Påkrevd studieprogresjon

For studenter som tas opp til flerårige studier på heltid, stilles det krav til studieprogresjon for å kunne gå videre til neste studieår. Kravene er:

Minimum 30 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 1. studieår for å få plass på 2. år.
Minimum 60 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 2. studieår for å få plass på 3. år.

Enkelte studier kan ha høyere progresjonskrav enn dette. Kravene til studieprogresjon for hvert studium er spesifisert i studiekontrakten. Studenter som ikke tilfredsstiller kravet til studieprogresjon, får tilbud om ett års opphold for å ta opp manglende fag og eksamener.

Arbeidsmengde
Handelshøyskolen BI har satt som norm at en heltidsstudent skal bruke 1.600 timer pr. år på sine studier. Det vil si at et kurs på 7,5 studiepoeng vil kreve en arbeidsinnsats på 200 timer inkludert undervisning, veiledning, egeninnsats og eksamen. Dette er i tråd med europeisk standard fastsatt i Bologna-deklarasjonen. Et av nøkkelkriteriene er at studiepoeng kun kan oppnås gjennom fullført og bestått arbeid med tilhørende vurdering av prestasjonen og læringsutbyttet i forhold til læringsmål (= forventet læringsutbytte). 

Godkjent Undervisningsutvalget
Torsdag, september 21, 2023