DIG 3420 Kommunikasjon og engasjement

DIG 3420 Kommunikasjon og engasjement

Kurskode: 
DIG 3420
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Nina Helene Vogt
Alexander Buhmann
Kursnavn på engelsk: 
Communication and Engagement
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i digital kommunikasjon og markedsføring - Programkurs
Semester: 
2022 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
KurskodeSemester
DIG 3421 - Høstsemester
2022 Høst
DIG 3422 - Vårsemester
2023 Vår
Introduksjon

Dette er et grunnleggende introduksjonskurs til bachelorprogrammet "Digital kommunikasjon og markedsføring". Vi vil kombinere noen innledende praktiske erfaringer innen engasjement på nett og sosiale medier med grunnleggende teoretiske refleksjoner som vil hjelpe deg å bygge en forståelse for sentrale prinsipper og dynamikk innen digital kommunikasjon.

Kurset er delt inn i fire deler. De to første delene undervises i høstsemesteret, og de to andre delene i vårsemesteret. For en beskrivelse av de fire delene, se avsnittet om "Kursinnhold".

Kurset er forankret i teori om kommunikasjon, sosiale medier og overtalelse. Kurset retter seg først og fremst mot engasjement, som kan være både positivt og negativt. Sentrale elementer involverer hvordan engasjement er knyttet til digital kommunikasjon, budskap og merkenavn. Et viktig mål for emnet er at studentene skal kunne analysere og forstå sosiale og digitale medier, og se muligheter og utfordringer ved å bruke disse mediene til strategisk kommunikasjonspraksis.

Kunnskapsmål
 • Analysere og diskutere bruken av digitale medier, både på individnivå, gruppenivå og samfunnsnivå.
 • Beskrive kjerneteorier knyttet til kommunikasjon og merkevarer.
 • Kritisk diskutere påvirkningsmuligheter i og effekter av kommunikasjon.
Ferdighetsmål
 • Nyttiggjøre relevant teori, nøkkelkonsepter og prinsipper for å forstå digital kommunikasjon, merkevarebygging og engasjement (positivt og negativt)
 • Analysere digitalt engasjement via sosiale mediekanaler og
 • Evaluere effektiviteten av kommunikasjonsinnsats
Generell kompetanse
 • Beherske god kildebruk og referanseteknikk
 • Samarbeide med andre og aktivt dele tilegnet kunnskap
 • Benytte digitale kommunikasjonsplattformer
 • Holde en presentasjon og gi tilbakemelding på andres arbeid
Kursets innhold

Kurset er delt inn i fire deler.

Del 1 "Kommersielle brukere av Instagram" fokuserer på den praktiske bruken av internett, og da fortrinnsvis Instagram. Den første delen vil hjelpe deg å stille viktige spørsmål når du prøver å forstå og administrere digital kommunikasjon (f.eks. stille spørsmål om sentrale utfordringer og problemstillinger når du prøver å være synlig og relevant, få flere følgere, motivere til engasjement osv.).

Del 2 «Kommunikasjon i det digitale samfunnet: oversikt og grunnleggende begreper» introduserer grunnleggende begreper og teorier for å forstå sosiale medier og hvordan det påvirker ulike former og profesjoner for kommunikasjon. Her fokuseres det på sentrale begreper og teorier som hjelper oss å forstå og analysere sosiale medier og deres effekter. Det legges vekt på å utvikle en kritisk forståelse av sosiale medier for fremtidige journalister, PR-utøvere og markedsførere.

Del 3 «Positivt engasjement: bygge merkevarer på sosiale medier» setter søkelys på hvordan bedrifter kan utvikle og bygge merkevarer ved hjelp av sosiale medier, samt hvordan skape verdifulle forbrukeropplevelser. Hvordan selskapet kan fremme tillit og lojalitet blant forbrukere er også omtalt i denne delen.

Del 4 "Negativt engasjement: hvordan håndtere kriser i sosiale medier" ser deretter på hva som skjer når engasjementet på sosiale medier blir "surt" og det oppstår kriser og skandaler. Hvordan kan bedrifter håndtere disse situasjonene gjennom kommunikasjon i sosiale medier, og hvordan kan man forberede seg på kriser eller til og med forhindre dem? Strategier for både forebygging og reparasjon av bedriftens skadde omdømme og image, samt «problemhåndtering» er temaer som diskuteres i denne delen.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Læringsprosessen vil bestå av forelesninger, seminargrupper og workshops i klasserommet, gjesteforelesere, studentpresentasjoner, nettbaserte læringsaktiviteter og praktiske oppgaver i forbindelse med digitale sosiale plattformer

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjonseksamen i DIG 34201 består av følgende i det semesteret det ikke tilbys undervisning (vår):

 • Studentene skal levere et refleksjonsnotat fra Instagram-prosjektet
 • Det gis ingen veiledning
 • Prosjektet skal ikke presenteres muntlig
 • Studentene må lage ny Instagram-konto
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Gruppering: 
Gruppe (2 - 4)
Varighet: 
2 Måned(er)
Kommentar: 
Utlevering ved semesterstart og innlevering medio oktober. Nærmere informasjon vil bli gitt ved studiestart. (Høst) Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
DIG 34201
Karakterskala: 
Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Strukturert test
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
2 Time(r)
Kommentar: 
(Høst) Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
DIG 34202
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
40
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 4)
Varighet: 
12 Uke(r)
Kommentar: 
Prosjektoppgave deles ut ved semesterstart. (Vår) Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
DIG 34203
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
20
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 4)
Varighet: 
2 Uke(r)
Kommentar: 
Analyse/diskusjon av et praktisk case knyttet til krisekommunikasjon. (Vår) Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset. Det er mulig å kontinuere i hvert av eksamenselementene.
Eksamenskode: 
DIG 34204
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
39 Time(r)
Høst (Del 1 18 timer og del 2 21 timer)
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Høst
Gruppearbeid / oppgaver
60 Time(r)
Høst - inkludert arbeid med presentasjon
Eksamen
25 Time(r)
Høst - Eksamen inkludert forberedelse
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
54 Time(r)
Høst- og vår - Lese litteratur
Undervisning
42 Time(r)
Vår
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Vår
Gruppearbeid / oppgaver
60 Time(r)
Vår
Eksamen
40 Time(r)
Vår - Arbeid med 2 innleveringer
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.