Bachelor i forretningsjus og økonomi

Bachelor i forretningsjus og økonomi

Varighet, omfang og nivå

Bachelorstudiene er treårige heltidsstudier, hvor hvert studieår omfatter 60 studiepoeng. Til sammen utgjør et Bachelorstudium 180 studiepoeng. Studiepoengene er i samsvar med det europeiske ECTS-systemet (European Credit Transfer System).

Studieprogram: 
Bachelor i forretningsjus og økonomi
Studiepoeng: 
180
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieform: 
Heltid
Associate Dean: 
Anette Hemmingby
Kandidatprofil

En kandidat fra bachelorstudiet i forretningsjus og økonomi har gjennom studiet fått en helhetlig forståelse av virksomheter i ulike bransjer, og kan avveie økonomiske og strategiske hensyn mot forretningsjuridiske vurderinger. Kandidatene har opparbeidet grunnleggende kunnskaper innen forretningsjuridiske fag, og har god innsikt i den bedriftsøkonomiske tankegangen. De kan anvende den juridiske metode, både i lys av norske og internasjonale rettskilder, og er i stand til å anvende relevante digitale verktøy i dette arbeidet. De har god oversikt over sentrale felter innen forretningsjus, og har gjennom anvendelse av den juridiske metode utviklet evnen til kritisk refleksjon. Kandidaten kan identifisere og analysere juridiske problemer i lys av kommersielle og økonomiske hensyn som tas i en virksomhet, samtidig som hensyn til ansvarlighet og bærekraft integreres.

Kunnskapsmål

Kandidaten:

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor studiets fagområder, herunder:
  • den juridiske metode og sentrale felter innen forretningsjus, så som kontraktsrett, EØS-rett, selskapsrett, pengekravsrett, verdipapirrett, arbeidsrett og konkurranserett
  • hvordan virksomheter finansieres, investeringer vurderes, økonomiske styringsverktøy brukes og regnskap utarbeides og analyseres
  • hvordan en etablerer, organiserer og leder virksomhet, utvikler og iverksetter strategier, og markedsfører og posisjonerer produkter
  • hvordan konsumenter og produsenter treffer sine valg og påvirkes av økonomisk politikk, teknologi og internasjonale rammebetingelser
  • hvordan virksomheter utøver sine aktiviteter på en etisk forsvarlig og bærekraftig måte
 • har grunnleggende kunnskap i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode, samt forstår hvordan metodiske verktøy brukes i forbindelse med innhenting, organisering og analyse av data.
 • kjenner til rettsvitenskapens historie, praksis og forskningstradisjon.
Ferdighetsmål

Kandidaten:

 • kan identifisere juridiske problemer, og er i stand til å analysere spørsmål gjennom en vurdering av faktum og rettskildefaktorer, herunder ved bruk av arbeidslivsrelevante digitale verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • kan vurdere juridiske aspekter i lys av kommersielle og økonomiske hensyn som tas i en virksomhet, og kan redegjøre for virksomhetens rettslige stilling og sette denne inn i en større juridisk og økonomisk sammenheng
 • kan anvende faglig kunnskap og teoretiske tilnærminger på praktiske problemstillinger for å treffe begrunnede valg, herunder:
  • innhente, sortere og vurdere informasjon
  • analysere problemstillinger ved hjelp av egnet teori og empiriske metoder
  • gjøre en kritisk vurdering av usikkerhet ved egne analyser
 • kan kommunisere innhold i analyser, metodevalg, resultater og forutsetninger både muntlig og skriftlig
 • kan vurdere ulike typer risiko og konsekvenser av beslutninger.
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • viser evne til selvinnsikt, kritisk tenkning og etisk refleksjon, herunder gjennom trening i bruk av juridisk metode
 • har et bevisst forhold til gråsonen mellom rettslige standarder, klart definerte regler og etiske prinsipper. Kandidaten skal med dette kunne identifisere etiske dilemmaer i en virksomhet, samt ha en bevisst holdning til hvordan etiske problemstillinger kan håndteres, og kunne integrere ansvarlighet og bærekraftshensyn i virksomheters forretningsmodeller, innovasjon, praksis og verdiskapning
 • kan arbeide i internasjonale miljøer, samt ha forståelse for rettskilder med internasjonalt opphav
 • kan samarbeide situasjonsbestemt og tverrfaglig
 • har grunnleggende forståelse av IT-systemer og -prosesser, og hvordan disse kan bidra til forretningsutvikling og verdiskaping
Studiemodeller
Bachelor i forretningsjus og økonomi
Informasjon

Undervisningen i enkelte forelesninger, eller hele kurs kan bli gjennomført på engelsk.

Studiet omfatter 4 valgkurs á 7,5 studiepoeng. Dette innebærer at studentene har 30 studiepoeng til valg i henholdsvis 3., 4. og 5. semester. 

Det er også mulig å søke Internship (15 sp) i stedet for valgkurs, eller utveksling i hele 5. semester. 

KursCourse type2021 Høst2022 Vår2022 Høst2023 Vår2023 Høst2024 Vår
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Basiskurs
07.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
15
Valgkurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
15
Valgkurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Valgkurs, Internship, Utveksling
15
Programkurs
7.5
Programkurs
15
Programkurs
7.5
Oppbygning og sammensetning

Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI er som hovedregel sammensatt av 75 studiepoeng med basiskurs (felleskurs for alle eller flere studier), 75 studiepoeng med programkurs som er tilpasset det enkelte studium, og 30 studiepoeng med valgkurs. Minste kursstørrelse er 7,5 studiepoeng. 

Som hovedregel er det mulig å skifte bachelorstudium etter første studieår. Det kan imidlertid bli nødvendig å ta tilleggskurs.

Studenter kan komme inn på studiene etter 1. og 2. år fra andre høyskoler, forutsatt at man har dekket de nødvendige fagområdene eller forplikter seg til å ta nødvendige kurs i tillegg. Konkrete krav til fagsammensetning utarbeides for hvert studium.

For å oppnå Bachelorvitnemål fra BI, må minst 60 studiepoeng være avlagt ved Handelshøyskolen BI.

Påkrevd studieprogresjon

For studenter som tas opp til flerårige studier på heltid, stilles det krav til studieprogresjon for å kunne gå videre til neste studieår. Kravene er:

Minimum 30 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 1. studieår for å få plass på 2. år.
Minimum 60 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 2. studieår for å få plass på 3. år.

Enkelte studier kan ha høyere progresjonskrav enn dette. Kravene til studieprogresjon for hvert studium er spesifisert i studiekontrakten. Studenter som ikke tilfredsstiller kravet til studieprogresjon, får tilbud om ett års opphold for å ta opp manglende fag og eksamener.

Arbeidsmengde
Handelshøyskolen BI har satt som norm at en heltidsstudent skal bruke 1.600 timer pr. år på sine studier. Det vil si at et kurs på 7,5 studiepoeng vil kreve en arbeidsinnsats på 200 timer inkludert undervisning, veiledning, egeninnsats og eksamen. Dette er i tråd med europeisk standard fastsatt i Bologna-deklarasjonen. Et av nøkkelkriteriene er at studiepoeng kun kan oppnås gjennom fullført og bestått arbeid med tilhørende vurdering av prestasjonen og læringsutbyttet i forhold til læringsmål (= forventet læringsutbytte). 

Godkjent Undervisningsutvalget
Onsdag, september 23, 2020