BST 1410 Bærekraftig HRM og ledelse

BST 1410 Bærekraftig HRM og ledelse

Kurskode: 
BST 1410
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Christina G. Leonore Nerstad
Kursnavn på engelsk: 
Sustainable HRM and Leadership
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Programvalgkurs
Semester: 
2022 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Bærekraftig HRM og ledelse er et kjernefag i moderne organisasjonsutdanning. Faget beskriver mange sider ved bærekraftig ledelse av menneskelige ressurser slik som for eksempel hvordan bedrifter og organisasjoner kan nyttiggjøre seg og gjennom effektiv ledelse bidra til videreutvikling av ansattes evner, egenskaper og ferdigheter. Faget beskriver også hvordan man kan tilrettelegge for læring, kunnskapsdeling, motivasjon, best mulige arbeidsforhold, jobbtilfredshet og arbeidsglede. Anvendelse av kunnskap fra bærekraftig HRM og ledelse vil derfor skape gunstige forutsetninger for lønnsomhet, produktivitet og trivsel i alle typer virksomheter. Slik sett er evidensbasert HRM og ledelse blant de sterkeste konkurransefaktorene i dagens arbeidsliv. Programvalgkurset «Bærekraftig HRM og ledelse» gir grunnleggende dybdekompetanse for fremtidsorienterte ledere, medarbeidere, HR ledere og HR medarbeidere. På denne måten er programvalgkurset yrkesmessig relevant for studenter på tvers av ulike fagområder og yrkesretninger.

OBS!
Dette kurset overlapper med Bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse, slik at dette ikke kan velges av denne studentgruppen.  

Dette programvalgkurset er masterforberedende i den forstand at studenter som ønsker å begynne på Master of Science (MSC) i «Ledelse og organisasjonspsykologi» og som ikke følger bachelorstudiet «Organisasjonspsykologi, HR og ledelse» anbefales å ta dette kurset for å bli kvalifisert til å kunne søke MSC i «Ledelse og organisasjonspsykologi».

Programvalgkurset gjelder for studenter på Bachelorstudiet i markedsføringsledelse og Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Andre studenter kan velge å ta kurset som et valgkurs i sitt 3. studieår.

Kunnskapsmål

Etter kurset skal studenten ha:

 • kunnskap om de viktigste teorier og forskning innenfor området bærekraftig HRM og ledelse.
 • nødvendig kunnskap om det psykologiske fagfeltet som utøvelse av konkurransedyktig og bærekraftig HRM og ledelse forutsetter.
 • grunnleggende arbeidsrettslig kunnskap som konkurransedyktig og bærekraftig HRM og ledelse forutsetter.
Ferdighetsmål

Etter kurset skal studenten ha:

 • utviklet ferdigheter i å planlegge og tilrettelegge for HRM tiltak.
 • utviklet ferdigheter innen typiske HRM aktiviteter som rekruttering, motivasjon, trening, læring, kunnskapsutvikling og arbeid rettet mot å fremme prestasjon, jobbrelatert helse og velvære blant medarbeidere.
Generell kompetanse

Refleksjonsmål

Etter kurset skal studenten kunne:

 • kritisk reflektere, kommunisere og diskutere teorier, forskning og problemstillinger innen fagfeltet bærekraftig HRM og ledelse.
 • bidra til teoretisk og forskningsbasert refleksjon og diskusjon om den "menneskelige kapital" og dens betydning for verdiskapingen i moderne virksomheter.
 • analysere ulike problemstillinger og diskutere mulige tiltak, ved hjelp av kritisk refleksjon, teori og en evidensbasert tilnærming til bærekraftig HRM og ledelse.
Kursets innhold

Bærekraftig HRM (21 t)

 • Bærekraftig ledelse av menneskelige ressurser - Introduksjon
 • Relasjoner i arbeidslivet
 • Forholdet mellom strategi og HR-strategi
 • Sentrale HRM-strategier og systemer
 • HRM og prestasjon

Bærekraftig kompetanseledelse (21t)

 • Mobilisering av kompetanse gjennom motivasjon og arbeidsglede
 • Rekruttering, utvelgelse, mangfold og nedbemanning.
 • Læring, trening og kompetanseutvikling
 • Prestasjonsvurderinger

Ledelse av samspill og menneskelig bærekraft (21 timer)

 • Grupper, team og teambygging
 • HRM og jobbrelatert velvære
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Helsefremmende ledelse og tilrettelegging

Ledelse, arbeidsklima, utvikling og arbeidsjuss (21 timer)

 • Effektiv ledelse, lederutvikling og endring
 • Organisasjonskultur og arbeidsklima (HRM klima)
 • Arbeidsavtaler, arbeidsmiljø, rettigheter
 • Oppsigelse, avskjed
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset blir gjennomført med 84 timer undervisning i moduler. 

Kurset er interaktivt og krever aktivt engasjement i forbindelse med gruppeoppgaver og arbeid med caseoppgaver som gis underveis.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Det tilbys kontinuasjon i eksamenskode BST 14101 høst 2022 og siste gang høst 2023.

Kvalifikasjoner

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Grunnkurs i statistikk fra 1. år på bachelorstudiet, som MET 3431 eller MET 2920. I tillegg må studentene har gjennomført ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse, 1.år eller tilsvarende.

Kvalifikasjoner:

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Aktivitet
Vurderingsform: 
Presentasjon
Gruppering: 
Gruppe (2 - 4)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Presentasjon i grupper på 2 - 4 studenter, gjennomføres i undervisningen.
Eksamenskode: 
BST 14102
Karakterskala: 
Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
72 timer individuell hjemmeeksamen
Eksamenskode: 
BST 14103
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
84 Time(r)
Forberedelse til undervisning
131 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
81 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
80 Time(r)
Eksamen
24 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.