JUR 3516 Juridisk metode og kontraktsrett

JUR 3516 Juridisk metode og kontraktsrett

Kurskode: 
JUR 3516
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Gina Bråthen
Kursnavn på engelsk: 
Legal methodology and contract law
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i forretningsjus og økonomi - Programkurs
Semester: 
2022 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Jus I er et programkurs for Bachelorstudiet i økonomi og forretningsjus og er tilpasset de læringsmål som er satt for dette studiet. Kurset er inndelt i fire hovedemner:

 1. Juridisk metode
 2. EØS-rett
 3. Avtalerett
 4. Kjøpsrett
Kunnskapsmål

Studenten skal:

 • ha god kunnskap om juridisk metode og det norske rettssystemet, samt ha kunnskap om EØS-reglenes betydning for norske regler
 • ha god kunnskap om de institusjonelle forholdene i EU- og EØS-samarbeidet 
 • god kunnskap om regler om avtaleinngåelse, fullmaktslæren, ugyldighet/lemping og avtaletolkning/utfylling
 • god kunnskap om sentrale regler for gjennomføring av en kjøpsavtale, samt regulering av brudd på slike prosesser.
Ferdighetsmål

Studenten skal:

 • kunne anvende den juridiske metode, både i lys av norske og internasjonale rettskilder, og være i stand til å anvende relevante digitale verktøy i dette arbeidet. Dette innebærer å kunne identifisere rettslige problemstillinger i et saksforhold, samt å finne frem til, analysere og sammenstille rettskildefaktorer med sikte på å fastlegge gjeldende rett og løse konkrete rettsspørsmål innenfor fagområdene avtalerett og kjøpsrett.
 • kunne formulere og formidle kunnskaper om EØS-rettslige problemstillinger, samt løse rettsspørsmål basert på EØS-rettslig metode.
Generell kompetanse

Studenten skal:

 • ha utviklet evnen til kritisk tenkning og etisk refleksjon, gjennom trening i bruk av juridisk metode. 
 • ha et bevisst forhold til gråsonen mellom rettslige standarder, klart definerte regler og etiske prinsipper. Dette innebærer at studentene innenfor kursets fire hovedemner skal kunne identifisere etiske dilemmaer i en virksomhet, samt ha en bevisst holdning til hvordan etiske problemstillinger kan håndteres, og kunne integrere ansvarlighet og bærekraftshensyn i virksomheters forretningsmodeller, innovasjon, praksis og verdiskapning.
 • kunne arbeide i internasjonale miljøer, samt ha forståelse for rettskilder med internasjonalt opphav.
Kursets innhold

Juridisk metode

 • Sentrale rettslige grunnbegreper, som begrepene rett, rettsregel, rettskilde, rettighet, rettsanvendelse, skjønn, plikt (påbud, forbud), kompetanse
 • Forholdet mellom rettslige og andre normative grunnbegreper, som makt, moral, rettferdighet
 • Skillet mellom skreven (lovfestet) og uskreven (ulovfestet) rett, herunder om legalitetsprinsippet
 • Rettskildeprinsippene, herunder om skillet mellom relevans-, slutnings- og vektspørsmål
 • Lovgivningsprosessen
 • Grunnlovens særlige rettsstilling
 • Hovedprinsipper for tolkning av lov, herunder om skillet mellom presiserende, utvidende, analogisk og innskrenkende lovtolking
 • Hovedprinsipper for forståelse/tolkning og bruk av lovforarbeider og rettspraksis som rettskilde
 • Domstolsapparatets oppbygging
 • Forholdet mellom generelle rettsregler og individuelle normer, eksempelvis slike som er gitt ved avtale
 • Løsning av regelkonflikter, herunder om lex-prinsippene

EØS-rett

 • Kravene til gjennomføring av EØS-regler i norsk rett
 • EØS-reglenes betydning i norsk rett
 • Hovedtrekkene ved EU-retten og EØS-retten
 • Institusjoner og beslutningsprosesser i EU og EØS
 • Hovedtrekkene om forbudene mot hindringer for bevegelighet av varer, personer, tjenester og kapital over landegrensene, og modifikasjonene i disse forbudene (de fire friheter)

Avtalerett

 • Avtalerettens rettskilder
 • Avtalerettslige prinsipper
 • Forholdet mellom generell og spesiell avtalerett
 • Ulike former for avtaleinngåelse, herunder om lovfestede og ulovfestede prinsipper
 • Fullmaktslæren, herunder om fullmakt basert på avtale, lov og ulovfestet rett
 • Ugyldighet og lemping av avtaler, herunder om ugyldighet ved avtalens form, løfteavgivers habilitet, avtalens tilblivelse, avtalens innhold og bristende forutsetninger
 • Tolkning og utfylling av avtaler, herunder om de viktigste tolkningsprinsippene

Kjøpsrett

 • Oversikt over anvendelsesområdene til spesielt kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven, men også hovedtrekkene ved håndverkertjenesteloven, avhendingsloven, bustadoppføringsloven og angrerettloven
 • Oversikt over sentrale forskjeller mellom kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven
 • Selgers plikt til å levere tingen til rett tid og rett sted i henhold til kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven
 • Kjøpers rettigheter ved kontraktsbrudd fra selgers side i form av kontraktsbrudd i henhold til kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven
 • Selgers plikt til å levere rett ting i henhold til kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven
 • Kjøpers rettigheter ved kontraktsbrudd fra selgers side i form av mangel ved tingen i henhold til kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven
 • Kjøpers plikter i forbindelse med avvikling av kjøpsavtalen i henhold til kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven
 • Selgers rettigheter som følge av kontraktsbrudd fra kjøpers side
 • Oversikt over de viktigste reglene i håndverkertjenesteloven
 • Oversikt over de viktigste punktene i angrerettloven
 • De viktigste reglene om lovvalg i internasjonale kjøpsforhold samt vernetingsreglene og materielle regler som gjelder etter at det er foretatt et lovvalg 
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved bruk av varierte læringsaktiviteter, i en kombinasjon av tradisjonell klasseroms-undervisning, ulike digitale tilbud, veiledning og selvstudium. Hovedvekten av den tilrettelagte undervisningen ligger på forelesninger og oppgaveløsning. Det tilbys også diverse læringsaktiviteter på nett i form av eksempelvis webinarer, quiz, videoer, samt digitale diskusjonsforum.

En del av oppgaveløsningen vil skje i egne samlinger med veiledere til stede. Det vil også tilbys frivillige innleveringsoppgaver der studentene får individuelle tilbakemeldinger fra veilederne.

I starten av kurset vil studentene få en semesterplan med oversikt over alle læringsaktiviteter. For et godt læringsutbytte, forventes studentene å delta på samtlige aktiviteter.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

JUR 3420 Forretningsjus eller JUR 3631 Markedsrett og etikk evt. tilsvarende kurs.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • EU- og EØS-relevante tekster, Inger Hamre og Fredrik Sejersted (red.)
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Varighet: 
6 Time(r)
Eksamenskode: 
JUR35161
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
80 Time(r)
Av de 80 timene er 54 timer tradisjonell klasseromsundervisning, mens den resterende tiden gjennomføres ved digitale læringsaktiviteter.
Gruppearbeid / oppgaver
84 Time(r)
Deltagelse i grupper og arbeid med case/oppgaver.
Forberedelse til undervisning
80 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
150 Time(r)
Eksamen
6 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.