Bachelor i økonomi og forretningsjus

Bachelorstudiet i økonomi og forretningsjus

Studieplanene nedenfor viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på de ulike studievariantene, også kalt normert studietid.

Fra og med studieåret 2009/2010 revideres bachelorstudiene, slik at minste kursstørrelse som hovedregel vil være 7,5 studiepoeng. Dette innebærer en omlegging av kursstrukturen i hvert enkelt studium. Endringene fases inn pr. studieår, slik at alle 1. år endres i studieåret 2009/2010, alle 2. år endres i studieåret 2010/2011 og alle 3. år i studieåret 2011/2012.

Studenter som startet på sine studier før høsten 2009, og følger normert studietid, skal fullføre etter tidligere kursstruktur. Det vil bli arrangert kontinuasjonseksamener for alle 1. og 2. års-kurs til og med våren 2012, og for alle 3. års-kurs til og med våren 2013.

Mer informasjon om revisjon av bachelorstudiene kan du finne under studentinformasjon på www.bi.no

Studieplanene er her presentert slik at kursene som fremkommer, er de som blir undervist i studieåret 2009/2010. Ønsker du å se hvordan revidert studieplan for 2. og 3. år ser ut i henholdsvis 2010/2011 og 2011/2012 kan du åpne disse nedenfor. Trenger du å se tidligere studieplaner kan du finne disse her.

Læringsmål for studiet

Kunnskapsmål

Studiet har sitt kunnskapsgrunnlag i forretningsjuridiske og økonomisk-administrative fag. Studentene skal tilegne seg god innsikt i bedriftsøkonomisk tankegang og vite hvordan økonomistyringsdata kan benyttes til kontroll og som grunnlag for beslutninger. Studentene skal kjenne den juridisk metode og ha en god oversikt over de sentrale felter innen forretningsjus, så som kontraktsrett, selskapsrett, pengekravsrett, verdipapirrett, arbeidsrett og konkurranserett. Studentene skal også kjenne til samspillet mellom jus og økonomi, gjennom det rettsøkonomiske fagfeltet.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne identifisere juridiske problemstillinger og være i stand til å analysere problemkomplekser gjennom en vurdering av rettskildefaktorer og faktum i en rettslig konflikt. De skal kunne vurdere de juridiske aspekter opp mot de økonomiske hensyn som må tas i en virksomhet. Studentene skal kunne redegjøre for virksomhetens rettslige stilling og sette denne inn i en større juridisk og økonomisk sammenheng.

Holdningsmål

Studentene skal utvikle evnen til kritisk refleksjon, gjennom trening i bruk av juridisk metode. De skal ha et bevisst forhold til den gråsonen som ligger mellom klart definerte regler og de etiske prinsipper etablert ved rettslige standarder i lovgivningen. Dette innebærer at studentene skal kunne kjenne igjen de etiske dilemmaer en virksomhet kan havne i, samt ha en bevisst holdning til hvordan etiske problemstillinger løses i praksis.

1. studieår 2009/2010 - revidert plan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 3411 Finans og økonomistyring I 7,5 X  
JUR 3420 Forretningsjus 7,5 X  
MRK 2914 Markedsføring 7,5 X  
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
MET 2910 Matematikk for økonomer 7,5 X X
BØK 3421 Finans og økonomistyring II 7,5   X
MET 2920 Statistikk for økonomer 7,5   X
ORG 3401 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5   X

. 2. studieår 2010/2011 - revidert plan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
JUR XXX3 JUS I 15 X  
SØK XXX2 Mikroøkonomi 7,5 X  
. Valgkurs 1 7,5 X  
JUR XXX4 JUS II 15   X
SØK XXX4 Makroøkonomi 7,5   X
. Valgkurs 2 7,5   X

Kursbeskrivelsene vil bli publisert medio juni 2010.

3. studieår 2011/2012 - revidert plan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
JUR XXX7 Skatterett 7,5 X  
STR XXX1 Strategi 7,5 X  
Valgkurs 3 7,5 X  
Valgkurs 4 7,5 X  
BØK XXX4 Økonomi og virksomhetsstyring (K4) 7,5   X
JUR XXX5 JUS III 15   X
JUR XXX6 Arbeidsrett 7,5   X

Kursbeskrivelsene vil bli publisert medio juni 2011. 2. studieår 2009/2010

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 9805 Årsregnskap og skatt 6 X  
JUR 2300 Jus I 18 X  
SØK 9354 Mikroøkonomi 6 X  
BØK 8950 Investering og finansiering 6   X
JUR 2301 Jus II 18   X
JUR 9807 Avgiftsrett 6   X

3. studieår 2009/2010

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 2302 Operativ økonomistyring 6 X  
JUR 2401 Jus III 18 X  
ORG 9853 Organisasjonsteori 6 X  
JUR 2402 Jus IV 18   X
JUR 9808 Skatterett 6   X
STR 2400 Strategi 6   X