ELE 3782 Samfunnsøkonomi II

ELE 3782 Samfunnsøkonomi II

Kurskode: 
ELE 3782
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Arne Lyshol
Lars Christian Bruno
Emnenavn på engelsk: 
Economics II
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2022 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Hovedmålet for dette kurset er å gi studentene innsikt i hvordan sentrale samfunnsøkonomiske problemstillinger kan belyses ved hjelp av relevant teori.

De sentrale temaene gjennomgått er (i) Markedssvikt og utfordringer knyttet til miljøpåvirkning; (ii) Offentlig sektors rolle; (iii) Effektene av internasjonal handel; (iv) Oljesektorens påvirkning på næringsstrukturen; og (v) Økonomisk vekst og ulikhet.

Kunnskapsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene ha;

 • Ha kunnskap om hvordan en uregulert økonomi kan gi opphav til ineffektiv ressursbruk i form av eksterne effekter og mangelfull informasjon
 • Lært hvilke tiltak som kan settes inn der slike fenomener eksisterer, for å oppnå bedre ressursallokering
 • Ha kunnskap om hvorfor vi har en offentlig sektor og hvordan dens inngripen påvirker økonomien
 • Opparbeidet forståelse av fordelene ved internasjonal handel
 • Tilegnet seg kunnskap om hvordan bruk av ressursinntekter kan påvirke næringsstrukturen i et land
 • Forstå sentrale drivkrefter bak økonomisk vekst og inntektsulikhet
Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene være i stand til å:

 • Analysere problemstillinger ved hjelp av både verbale, grafiske og matematiske presentasjoner
 • Redegjøre for tilfeller der vi ikke har effektiv ressursbruk og hvordan myndighetene kan korrigere det
 • Redegjør for rollen til offentlig sektor
 • Forstå hvorfor handel mellom land kan være fordelaktig
 • Redegjør for hvordan ressursinntekten påvirker Norges oljepolitikk
 • Forstår drivere bak økonomisk vekst og økonomisk ulikhet
Generell kompetanse

Studentene skal utvide sitt repertoar av samfunnsøkonomiske verktøy for å analysere sentrale problemstillinger innenfor fagfeltet. Samtidig skal de bli bevisste på grunnleggende velferdsproblemstillinger som er aktuelle i dagens samfunn.

Kursets innhold
 • Eksternaliteter
 • Imperfekt informasjon
 • Miljøøkonomi
 • Skatt og subsidier
 • Offentlig sektor
 • Velferdseffekt av internasjonal handel
 • Effekten av toll
 • Komparative fortrinn
 • Effekten av å bruke av oljepenger
 • Vekst og levestandard
 • Økonomisk ulikhet
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger og oppgavegjennomgang i plenum. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

SØK 3442 Samfunnsøkonomi

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
ELE 37821
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
To sensorer
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Ja3 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:ELE 37821
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
6 Time(r)
Oppgavegjennomgang i plenum
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
128 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
27 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.