FIN 3521 Finansiering av bedrifter

FIN 3521 Finansiering av bedrifter

Kurskode: 
FIN 3521
Institutt: 
Finans
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Knut Sagmo
Kursnavn på engelsk: 
Corporate Finance
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i finans - Programkurs
Semester: 
2022 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Finansiering av bedrifter (Corporate Finance) er studiet av hvordan bedrifter er finansiert med gjeld og egenkapital. Hovedmålsettingen i kurset er å forstå hvordan finansering (kapitalstruktur) kan påvirke både verdien av bedriften og verdsettelsen av nye investeringer.

Mens vi i introduksjonskurset beregnet verdien av en bedrift, eller et investeringsprosjekt, uavhengig av kapitalstruktur, studerer vi nå hvordan finansiering kan påvirke eiernes avkastningskrav. I perfekte kapitalmarkeder vil vi lære at verdsetting og avkastningskrav faktisk er upåvirket av hvordan bedriften er finansiert.  

Friksjoner og andre imperfeksjoner i kapitalmarkedene er årsaken til at finansiering påvirker avkastningskrav, og dermed verdsetting. Den friksjonsløse modellen er et godt analytisk utgangspunkt for å identifisere og kvantifisere de viktigste friksjonene og imperfeksjonene når bedrifter foretar sine finanseringsbeslutninger.

Hvordan bedrifter på en mest mulig hensiktsmessig måte kan tilbakeføre overskudd til eierne, med andre ord utformingen av bedriftens dividendepolitikk, er et annet hovedtema i kurset. Skattleggingen av ulike former for kontantstrømsutbetalinger fra bedriften, er sentral i denne sammenhengen.

Bedriftssammenslåinger (fusjoner) og oppkjøp (mergers and acquisitions) og risikostyring (risk management) avslutter kurset.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Forstå hvordan gjeldsgrad, altså forholdet mellom gjeld og egenkapital, påvirker eiernes risiko og avkastningskrav
 • Forstå betydningen av perfekte kapitalmarkeder, dvs. hvorfor finansiering er irrelevant for verdsetting under slike markedsbetingelser
 • Forstå hvordan ett- og toleddsbeskatning påvirker eiernes avkastningskrav
 • Forstå hvordan skatt påvirker bedrifters dividendebeslutninger
 • Forstå mekanismene bak bedriftssammenslåinger (fusjoner) og oppkjøp
 • Forstå hvordan ulike finansielle derivativkontrakter kan anvendes til å kontrollere bedrifters eksponering for ulike typer risiko
Ferdighetsmål

Etter endt kurs forventes studentene å kunne:

 • Beregne gjeldsgradens innvirkning på risikoen til egenkapitalen (aksjonærenes risiko)
 • Beregne verdien av selskap med og uten gjeld
 • Beregne betydningen av skatt og andre friksjoner for verdsettelse av eiendeler
 • Beregne effekten av skattlegging i utformingen av bedrifters utbyttepolitikk
 • Beregne verdipotensialet av bedriftssammenslåinger (fusjoner) og oppkjøp
 • Beregne potensialet for risikoreduksjon ved bruk av finansielle derivatkontrakter
Generell kompetanse

Kurset fokuserer på bedrifters finansieringsbeslutninger i konkurranseutsatte kapitalmarked. Studenten skal derfor kunne redegjøre for betydningen av slike beslutninger for eierne, långiverne og økonomien for øvrig, og i overordnet forstand hvordan bedrifter må kunne forventes å operere for bidra positivt til samfunnsutvikling.

Kursets innhold
 • Kapitalstruktur: Fordeler og ulemper med gjelds finansiering
 • Verdsettelse av selskaper under ulik kapitalstruktur og regler for beskatning
 • Dividendepolitikk under ulike regler for beskatning
 • Motivene bak bedriftssammenslåinger (fusjoner) og oppkjøp
 • Risikostyring ved bruk av finansielle derivat kontrakter
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset består av 45 undervisningstimer, tre obligatoriske arbeidskravinnleveringer og individuell lesing av pensum og arbeid med oppgaveløsninger. Det er ikke obligatorisk fremmøte til forelesningene. Det er studentenes ansvar å skaffe seg all relevant informasjon - i tillegg til den som er distribuert i kursrommet (Its Learning) - av foreleser.

Obligatoriske innleveringer:
I løpet av kurset blir det gitt tre obligatoriske innleveringer distribuert på It's Learning 4-5 dager før innleveringsfristen. Svarene på oppgavene skal returneres elektronisk. På to av tre innleveringer kreves en godkjent poengsum for å kunne gå opp til avsluttende eksamen. Mer administrativ informasjon hvordan innleveringene ønskes, og kravene som må være oppfylt for å få disse godkjent, gis i forelesning.

Tilbakemelding på innleveringene blir gitt på to måter:

 1. It's Learning viser om innleveringene er godkjent eller ikke.
 2. Løsning av innleveringsoppgavene gjøres i plenum. Løsningene publiseres også på It's Learning.
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon
Studenter må få godkjent to av tre arbeidskrav for å gis anledning til å gå opp til avsluttende eksamen. 

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen, eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny eksamen ved en senere gjennomføring av eksamen.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

BØK 3423 Finans eller tilsvarende.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk32For å kunne ta den avsluttende eksamen må studentene få godkjent 2 av 3 innleveringer. Se læringsprosess og tidsbruk.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:3
Obligatoriske arbeidskrav:2
Kommentar arbeidskrav:For å kunne ta den avsluttende eksamen må studentene få godkjent 2 av 3 innleveringer. Se læringsprosess og tidsbruk.
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Rentetabell
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
FIN35211
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Forberedelse til undervisning
60 Time(r)
Innlevering(er)
35 Time(r)
Eksamen
60 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.