JUR 3608 Markeds- og offentligrettslig regulering

JUR 3608 Markeds- og offentligrettslig regulering

Kurskode: 
JUR 3608
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Monica Viken
Kursnavn på engelsk: 
Market and Public Law Regulation
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i forretningsjus og økonomi - Programkurs
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset fokuserer på ulike offentligrettslige reguleringer av markedet, samt den privatrettslige konkurransebeskyttelse og bedriftenes forhold til menneskerettigheter. Kurset er inndelt i fem emner:

 • Markedsføringslovens forbrukervern
 • Immaterialrett
 • Konkurranserett
 • Økonomisk kriminalitet
 • Menneskerettigheter

I alle delemner trekkes internasjonale konvensjoner og EU-rettslig regulering inn som et bakteppe for de norske reglene. Den digitale utviklingen fører til at behovet for rettslig regulering øker og kunnskap om dette rammeverket blir viktig for den enkelte bedrift. Ansvarlighet med hensyn til et bærekraftig samfunn vil gjenspeiles i tolkningen av de ulike regelverk, spesielt vil menneskerettighetene ha betydning som et sentralt bærekraftsmål. 

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene ha tilegnet seg:

 • god kunnskap om sentrale regler i markedsføringsretten som beskytter forbrukernes kollektive interesser
 • kunnskap om de ulike beskyttelsesformer og regler for inngrep i immaterielle rettigheter,
 • god forståelse for markedsrettslige regler som skal beskytte næringsdrivendes interesser, herunder regler for god forretningsskikk
 • god forståelse for den konkurranserettslige regulering av næringslivet.
 • kunnskap om det som særpreger den delen av strafferetten som gjerne betegnes som økonomisk kriminalitet
 • oversikt over de menneskerettighetsbestemmelser som fremgår av Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon som særlig har betydning for det private næringslivet og reguleringen av det.
 • forståelse for hvordan enkelte menneskerettigheter kan utgjøre rettslige rammer både for myndighetenes regulering av næringslivet og for markedet selv.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • redegjøre for de sentrale juridiske spørsmål knyttet til kursets ulike fagområder
 • identifisere og analysere problemstillinger knyttet til markedsføringslovens forbrukervern, regler for god markedsføringsskikk og håndheving av disse
 • identifisere og analysere immaterialrettslige problemstillinger og regler for illojale konkurransehandlinger
 • redegjøre for og vurdere problemstillinger i konkurranselovens sentrale bestemmelser og sammenhengen med de EU-rettslige regler,
 • anvende den alminnelige strafferettslig anvarslæren på utvalgte bestemmelser i formueretten og avgjøre om en handling foretatt i næringslivet er straffbar
 • identifisere menneskerettslige problemstillinger som har betydning for næringslivet og være i stand til å løse slike problemstillinger
Generell kompetanse

Etter endt kurs forventes studentene:

 • å ha utviklet evnen til å se de etiske sider av konkurranse-, markeds- og immaterialrettslige problemstillinger,
 • å kunne vurdere innholdet i begreper som "god markedsføringsskikk" og "god forretningsskikk" i næringslivet,
 • ha en bevisst holdning til de etiske avveininger som ligger til grunn for utformingen av straffebud som blir overtrådt ved økonomisk kriminalitet, se hvordan samfunnets adferdsnormer på ulike områder får betydning for innholdet i slike straffebud og se mulighetene for forebygging av kriminelle handlinger mot foretak.
 • å ha kunnskap om hvordan menneskerettslige regler utgjør rammer for offentlige myndigheters regulering av det private næringslivet og for markedsaktørene selv
 • å kjenne de etiske prinsipper som er etablert ved rettslige standarder i lovgivningen og være i stand til å se hvordan regler kan påvirke samfunn og miljø ut fra et bærekraftsperspektiv
Kursets innhold

Markedsføringslovens forbrukervern

 • Markedsføringslovens regler for forbrukervern, med spesiell vekt på urimelig handelspraksis
 • Regler om god markedsføringsskikk
 • Markedsføring via digitale kanaler
 • Håndheving av markedsføringslovens bestemmelser

Immaterialrett

 • Introduksjon til varemerkerett, firmarett, designrett, patentrett og opphavsrett
 • Forholdet mellom immaterialrett og markedsrett
 • Markedsrettens regulering av illojale konkurransehandlinger

Konkurranserett

 • Forbud og inngrep i den konkurranserettslige regulering
 • Privatrettslige virkninger av konkurranseregler
 • Opplysningsplikt og sanksjoner
 • Konkurranseloven og konkurransetilsynets kompetanse
 • EØS-avtalens konkurranseregler

Økonomisk kriminalitet

 • Alminnelig strafferett
 • Særtrekk ved økonomisk kriminalitet
 • Utroskap, korrupsjon og påvirkningshandel
 • Lovbrudd vedrørende regnskap, skatt og avgift
 • Heleri og hvitvasking
 • Kreditorvern

Menneskerettigheter

 • Introduksjon til de bestemmelser i Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon som kan ha betydning for det private næringslivet og det offentliges regulering av det
 • Strukturen i en menneskerettighetsregel: Rettighets- og pliktsubjekt, hvilke interesser som er beskyttet, hvilke forpliktelser som kan utledes fra en menneskerettighetsbestemmelse og fremgangsmåten for å avgjøre om menneskerettighetsregelen er brutt (lovkrav, formålskrav, forholdsmessighetskrav)
 • Håndheving av menneskerettslige krav
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved bruk av varierte læringsaktiviteter, i en kombinasjon av tradisjonell undervisning, ulike digitale tilbud, veiledning og selvstudium. Hovedvekten av den tilrettelagte undervisningen ligger på forelesninger og oppgaveløsning. Det tilbys også diverse læringsaktiviteter på nett i form av eksempelvis webinarer, quiz, videoer, samt digitale diskusjonsforum.

Lovdata Pro benyttes som del av undervisningsopplegg og på eksamen

Det vil videre tilbys minst tre frivillige innleveringsoppgaver der studentene får individuelle tilbakemeldinger fra veiledere.

I starten av hvert emne vil studentene få en aktivitetsplan med oversikt over alle læringsaktiviteter. For et godt læringsutbytte, forventes studentene å delta på samtlige aktiviteter.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

JUR 3420 Forretningsjus eller JUR 3631 Markedsrett og etikk eller tilsvarende.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Varighet: 
6 Time(r)
Eksamenskode: 
JUR36081
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
80 Time(r)
Forelesninger og oppgavegjennomgang med foreleser er satt til 54 timer og resterende 26 timer gis ved ulike digitale læringsaktiviteter i tråd med oppsatt plan.
Gruppearbeid / oppgaver
84 Time(r)
Seminarer, selvtester, oppgaver og innleveringsoppgaver
Forberedelse til undervisning
80 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
150 Time(r)
Eksamen
6 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.