BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse

BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse

Kurskode: 
BØK 3532
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
John Christian Langli
Kursnavn på engelsk: 
Financial Accounting and Financial Statement Analysis
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og administrasjon - Programkurs
Semester: 
2022 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

De fleste norske foretak må hvert år utarbeide et offentlig tilgjengelig årsregnskap. Årsregnskapet formidler informasjon om hvordan økonomien i foretak utvikler seg, og riktig forståelse krever kunnskap om hvordan inntjening og finansiell stilling måles. Dette kurset gir slik kunnskap. Hele produksjonsprosessen dekkes: Fra bokføring av transaksjonene til bruk av informasjonen som gis i årsregnskapene.

Kurset har fire deler. Første del gir kunnskaper om hva årsregnskapet og årsrapporten inneholder og hvilken rolle regnskapsinformasjon spiller for samfunnets velferdsutvikling. Andre del forklarer teknikkene som ligger til grunn for dagens regnskapssystemer, og som sikrer at foretak får bokført sine transaksjoner på en måte som dekker både foretakets egne informasjonsbehov og de krav som myndighetene stiller til regnskapssystemene. Tredje del er viet reglene som anvendes for å måle periodens inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld i samsvar med de regler lovgiver har fastsatt, og som gjør at foretak offentliggjør beslutningsrelevant informasjon. Fjerde del tar for seg hvordan regnskapsinformasjon kan bearbeides og brukes når det skal fattes beslutninger om kjøp og salg av selskaper, lånopptak, utdeling av bonus m.v.  

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Tilegnet seg kunnskap om hvilken rolle regnskapsinformasjon spiller for samfunnets velferdsutvikling og hvorfor regnskapsinformasjon er viktig.
 • Opparbeidet god forståelse om det dobbelte bokholderis prinsipp. 
 • Tilegnet seg kunnskap om de de mest sentrale målereglene som gjelder for eiendeler og gjeld hos foretak som følger regnskapslovens måleregler.
 • Vite at norske foretak kan rapportere etter norske måleregler eller IFRS (International Financial Reporting Standards) og de skal ha kjennskap til noen viktige forskjeller mellom målereglene for eiendeler etter norske regler og IFRS.
 • Tilegnet seg kunnskap om hvordan informasjon om foretaks inntjening og finansielle stilling kan hentes fra internett.
 • Opparbeidet seg kunnskap om hvilke nøkkeltall som egner seg for analyser av lønnsomhet, likviditet og soliditet. 
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Bokføre vanlige transaksjoner, avslutte regnskapet (herunder periodisere regnskapet, beregne av årets skattekostnad og disponere årsresultatet) i samsvar med det dobbelte bokholderis prinsipp.
 • Sette opp endelig resultatregnskap og balanse med utgangspunkt i en saldobalanse.
 • Anvende regnskapslovens målereglene på eiendels- og gjeldsposter for foretak som ikke rapporterer etter IFRS. 
 • Gi eksempler på eiendeler som måles på en annen måte hos IFRS-rapporterende foretak sammenliknet med det som er vanlig hos norske foretak.  
 • Kunne sette opp en kontantstrømoppstilling når forholdene er enkle og oversiktlige.
 • Kunne analysere og kommentere et selskaps økonomiske utvikling over tid og relativt til andre selskaper.
 • Bruke digitale verktøy ved oppgaveløsning (f.eks. Excel) og hente regnskapsinformasjon fra internett.
Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studentene:

 • Forstå at "Accounting is the language of business": Metodene og teknikkene som brukes i regnskapsfaget muliggjør effektiv kommunikasjon. 
 • Forstå hvilken rolle regnskapsreguleringen har for samfunnet, de regnskapspliktige og regnskapsbrukerne.
 • Forstå hvorfor regnskapstall om inntjening og finansiell stilling i varierende grad er usikre estimater på foretakenes sanne inntjening og finansielle stilling.
 • Kunne reflektere over (i) de muligheter regnskapsprodusentene har for å gi god eller dårlig informasjon til regnskapsbrukere, og (ii) at måling i penger gjør at potensielt viktige dimensjoner ved virksomhetene ikke blir fanget opp (f.eks. miljømessig bærekraft).
Kursets innhold
 • Finansregnskapets innhold og funksjon
 • Transaksjoner og elementene i balanselikningen
 • Bokføring av transaksjoner i samsvar med det dobbelte bokholderis prinsipp
 • Avslutning av regnskapet
 • Sentrale grunnleggende regnskapsprinsipper 
 • Sentrale måleregler for anleggsmidler, omløpsmidler og gjeld
 • Kontantstrømoppstillingen
 • Regnskap som informasjonskilde
 • Analyser av lønnsomhet, likviditet, soliditet og finansiering
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med forelesninger, oppgaveløsning med foreleser og/eller læringsassistenter og individuell oppgaveløsning.

Forelesningene brukes til å introdusere faget og regnskapsfaglige emner, forklarer regler, prinsipper og metoder som brukes ved utarbeiding og analyser av regnskaper, og gir eksempler på hvordan regnskapsmessige problemstillinger blir løst. Å løse oppgaver hvor prinsippene anvendes, er avgjørende for å forstå faget. Oppgaveløsning skjer i forelesningene og ved selvstendig arbeid. Deler av oppgaveløsningen krever at studentene bruker Excel. En rekke tester som rettes automatisk er tilgjengelig på itslearning, og disse er godt egnet til å forberede studentene på hvordan spørsmålene kan bli stilt på eksamen.  

Gjennomføring som nettstudium

I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter og digitale elementer på læringsplattformen. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset, gjelder også for kurset gjennomført som nettstudium.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Fra og med studieåret 2021/2022 innføres midtsemesterevaluering i kurset, tellende 30% av eksamenskarakteren, og avsluttende eksamen vil telle 70%. Begge eksamenene må være bestått for å få karakter i kurset. 

Til og med våren 2021 var det arbeidskrav i kurset. Kontinuasjonsstudenter trenger ikke lenger å forholde seg til det tidligere kravet om godkjente arbeidskrav. 

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse, BØK 3434 Bedriftsøkonomi og finans, BØK 1113 Økonomistyring eller tilsvarende.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Strukturert test
Vekting: 
30
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
90 Minutt(er)
Kommentar: 
Både midt-semestereksamen og avsluttende eksamen må være bestått for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
BØK35322
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Strukturert test
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
70
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
3 Time(r)
Kommentar: 
Både midt-semestereksamen og avsluttende eksamen må være bestått for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
BØK35323
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
37 Time(r)
Forelesninger med oppgaveløsning.
Noen av forelesningene vil være digitale.
Forberedelse til undervisning
56 Time(r)
Arbeid med pensumlitteraturen og nettforelesninger.
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
2 Time(r)
Gjennomgang av midtsemester-evalueringen.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
65 Time(r)
Individuelt arbeid med anbefalte oppgaver
Eksamen
40 Time(r)
Eksamensforberedelser
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.