KLS 3570 Underholdningsbransjene

KLS 3570 Underholdningsbransjene

Kurskode: 
KLS 3570
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Linn-Birgit Kampen Kristensen
Kursnavn på engelsk: 
Entertainment Industries
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i ledelse av kreativ næring - Programkurs
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I dette kurset får studentene en innføring i de mediebaserte delene av underholdningsbransjene, inkludert film-, TV-, bok-, musikk- og spillbransjene. De inkluderer også underholdningsprodukter som har sitt utspring i andre sektorer, som TV-sport eller strømmet scenekunst (konsert og teater). Verdiskapingen i disse bransjene skjer primært gjennom å skape opplevelser for publikum, noe som stadig blir viktigere også i andre deler av næringslivet. Mediebaserte underholdningsprodukter er ofte komplekse i den betydning at de er resultat av samarbeid mellom mange aktører med kunstnerisk, teknisk og forretningsmessig bakgrunn. Videre er de ikke knyttet til tid og sted på samme måte som i live-bransjene. Dermed er det færre naturlige begrensninger, og digital teknologi har gjort underholdningsmarkedene tilnærmet grenseløse. Gjenværende begrensninger er i stor grad kulturelt, institusjonelt og økonomisk betinget.

I kurset blir det lagt vekt på at studentene skal kunne anvende kunnskapen til tilegner seg. De vil blant annet jobbe med oppgaver knyttet til aktuelle og konkrete utfordringer bransjeaktører står overfor og løse disse med hjelp av analytiske verktøy tilpasset underholdningsbransjene fra økonomi-, organisasjon- og ledelsesfagene.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene tilegne seg kunnskap om de strukturelle og økonomiske egenskapene og rammene som former underholdningsbransjene, om bransjenes modeller for verdiskaping, om underholdningskonsumets særegenheter, og om samspillet mellom bransjenes forskjellige aktører. 

Ferdighetsmål

I løpet av kurset skal studentene utvikle analytiske ferdigheter slik at de kan gjennomføre grunnleggende bransjeanalyser. Videre skal studentene utvikle et bransjeperspektiv og ferdigheter til å kommunisere profesjonelt som en insider i bransjene.

Generell kompetanse

Studentene skal i løpet av kurset utvikle sin forståelse for samspillet mellom kunstneriske og kommersielle perspektiver samt for de dilemmaer som naturlig følger. Dette krever at studentene har opparbeidet seg respekt og toleranse for begge perspektiver.

Kursets innhold
  • Forholdet mellom underholdning, kunst og kultur
  • Film-, TV-, bok-, musikk- og spillbransjene: egenart og fellestrekk
  • Underholdningsproduktenes særtrekk og egenskaper
  • Franchiser og «universer» i underholdningsbransjene
  • Markeder og markedsføring
  • Underholdningskonsumet
  • Aktører, prosesser og verdisystemer
  • Verdiskaping og fordeling
  • Forretningsmodeller og finansiering
  • Organisasjons- og samarbeidsformer
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved hjelp av forelesninger og case-diskusjoner.

Kurset har arbeidskrav med fire oppgaver som skal skrives i notatform. Tre av oppgavene må godkjennes for at studentene kan gå opp til eksamen.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon
Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk433 av 4 oppgaver må være godkjent
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:4
Obligatoriske arbeidskrav:3
Kommentar arbeidskrav:3 av 4 oppgaver må være godkjent
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Uke(r)
Eksamenskode: 
KLS 35701
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
24 Time(r)
Forberedelse til undervisning
16 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
3 Time(r)
Tilbakemeldinger og diskusjon
Innlevering(er)
30 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
87 Time(r)
Eksamen
40 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.